Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Биенале на българския дизайнПървото Биенале на българския дизайн ще се проведе през октомври 2008 г. в гр. София под мотото „Изкуството да създаваш качество на живот“.

Програмата на Биеналето на българския дизайн бе пред­ставена пред медиите на 18 юни в Cappucino Bar&Dinner. „Надявам се да бъдем едно от големите събития на се­зона, обединявайки всички, които се интересуват от из­куство и дизайн, на едно място“, каза при представяне­то на биеналето Боряна Зафирова, член на Организацион­ния екип. Организатори на форума са Съюзът на българ­ските художници (СБХ), Националната художествена ака­демия, посолство на Кралство Испания, Съюзът на архи­тектите в България, група „Цвят“, Националната асоциа­ция за дизайн и реклама.

Годишните изложби, организирани от секция „Дизайн“ прерастват в Биенале на българския дизайн по идея на Бо­ряна Зафирова и Димитър Добревски.

„България винаги е служила като културен мост за Евро­па със своята културна идентичност. И днес, когато сме пълноправен член на Европейския съюз, с още по-голямо са­мочувствие имаме основание да приемем предизвикател­ствата на новото време. Първото биенале на българския дизайн се организира точно в актуалния момент, за да по­каже на светло възможностите на българските дизайне­ри“, каза при медийното представяне на форума Димитър Добревски, секретар на секция „Дизайн“, СБХ и член на Ор­ганизационния комитет на Биеналето. Той представи на­кратко история на българския дизайн.

Целите, които си поставят организаторите, са Бие­налето на българския дизайн да стане културно събитие, което да обедини образованието, творците, медиите, държавните институции в областта на културата, ико­номиката и промишлеността; да стане форум, където да се срещнат бизнесът, производители, предприемачи и по­требители. Наред с това организаторите се надяват из­ложбата да стане първопричина за създаването на орга­низационна и информационна структура за съвместна ра­бота – работна група за изработването на стратегия за внедряването на дизайнерския труд, както и изложбата да създаде дискусионно пространство на българските ди­зайнери, работещи у нас и в чужбина, както и форум на чуж­дестранните специалисти в областта на дизайна, рабо­тещи в България.

Изложбата и съпътстващите мероприятия в рамките на Първото Биенале на българския дизайн ще продължат през целия октомври и ще се проведат в залите на СБХ на ул. Шипка №6. Разделите на изложбата са три: Образова­ние (излагат се учебни разработки, представящи универ­ситети, катедри, преподаватели и студенти), Концепция (авторски дизайн концепции с потенциал за тиражиране, както и извънучебни студентски разработки) и Продукт дизайн (дизайнерски прототип за серийна продукция или изделие, внедрено в серийно производство).

Сред съпътстващите прояви са конференция, органи­зирана от група „Цвят“, лекции и уъркшоп. Посещенията на лекциите ще са безплатни, безплатни са и заявките за участие в изложбата.

Конкурсът за запазен знак на Биеналето, в който са взели участие 29 проекта, бе спечелен от студентката от Нов български университет Виктория Нешева. По мне­ние на журито (Вилиам Китанов, проф. Иван Газдов, Цве­тан Илиев, арх. Васил Вълчев, Георги Павлов) отличеният проект №26 в най-голяма степен олицетворява естети­ческите изисквания, отговарящи на съвременните дизай­нерски образци.

Биеналето ще има издаден каталог, в който ще при­състват всички участници, организатори и партньори.

 
06.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Изложения, Дизайн на опаковката, Събития

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар