Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Модерните опаковки за млечни продуктиОпитът ми с опаковки за млечни про­дукти до този момент се изчерпва с работата ми за двама основни кли­енти — Хранинвест ООД и впослед­ствие Милтекс ООД. Обединяващо­то между тях в случая е не толкова създаването на опаковки за млечни продукти, колкото фактът, че тези производители много ясно и компе­тентно разбират, че така нарече­ният социалистически образ на мас­лото вече е изчерпан и за него няма бъдеще в ежедневието ни. Нещо по­вече, именно тези мои клиенти бяха регистрирали един много очевиден факт — съвременният български по­требител вече притежава рекламно минало и възпитание, които са изгра­дили определено ниво на потребител­ска култура. Ако до един момент в миналото старият имидж на опаков­ките за млечни продукти бе търсен нарочно, то от този момент ната­тък неговото присъствие бе почти нежелано. Потребителят на този тип изделия вече търсеше в дизайна на стоката колкото се може повече допирни точки с релевантните про­дукти от Западна Европа. Този про­цес е напълно прогнозируем, обясним и ясен в чисто комуникативен план. За мен по-важният факт бе, че тран­сформацията се случи и че поех ос­новната тежест по създаването на новия дизайн на продуктите на тези две марки.

Опаковка на топените сирена КИКИ

Марката КИКИ е създадена специал­но за най-малките ценители на млеч­ните продукти. При нея трябваше по някакъв начин да потърсим и из­ведем подходящ образ на конкретен типаж, който децата да харесват и впоследствие да свикнат с него. По­неже търсехме и конкретен образ, който да бъде асоцииран с млякото и неговите продукти, решихме това да бъде котенце. Образът е изгра­ден с максимално изчистени линии, като целта бе да създадем котенце, което да изглежда заоблено, пухкаво, ако щете дори — добре гледано и до­волно. Темата със заоблените фор­ми впоследствие бе пренесена вър­ху почти всички основни елементи в цялата опаковка — от background-а, разделен с дъга на две половини, през облаците в небето, та чак до типо­графията, създадена специално за ло­готипа на бранда КИКИ.

Опаковките на Ла Крем

Сами по себе си всички опаковки от се­рията са типичен пример за това, как конкретно изображение може да гра­ди своята атрактивност изцяло на базата на цвят и интересна типогра­фия. За цвета имахме ясни директи­ви от страна на клиента. Маркетинг стратегията налагаше да ползваме основно комбинацията на оранжево и тъмносиньо — едно утвърдено реше­ние за голяма част от наличните в мо­мента на пазара маргарини.

За логотипа на Ла Крем имахме делегирана доста по-голяма свобода (а съответно и отговорност). В ори­гиналния вид бяхме предложили за об­съждане два различни варианта, ба­зирани изцяло на ръчната калигра­фия — единият се ползва в момента, а другият бе доста елегантен блакле­тер с разполовени греди. Истината е, че изборът между двата беше тру­ден и за клиента. Сегашният надпис взе превес може би поради факта, че е курсив, формите му са плавни и за­облени, има изразена динамика между тънко и дебело и като цяло много до­бре хармонира с асоциативността на самото наименование на търгов­ската марка Ла Крем. Целта ни беше да получим такъв краен визуален ре­зултат, който категорично да скъс­ва с дизайна на опаковките на марга­рин в България, наложен през послед­ните 30–40 години и битуващ и до ден-днешен в съзнанието на потре­бителя.

Опаковки за маслата Милкер

Опаковките на маслата Милкер са моят първи опит по темата „масло“. Клиентът имаше два напълно ясни и фиксирани параметъра в стартова­та дискусия по проекта:

  • Вече създаденото търговско наи­менование МИЛКЕР;
  • Ясни инструкции да се дистан­цираме максимално от образа на опаковката за масло в България, наложен в средата на миналия век, и да се придържаме към западно­европейската културна традиция за подобен род продукти.

След огледа и анализа на тези два факта работата ми по проекта из­глеждаше колкото сложна и неясна, толкова и интересна и провокира­ща. Започнах първоначално с работа по бранда — това всъщност бе „ло­комотивът“, който щеше да „тегли“ през годините няколко доста обемис­ти серии продукти. След като стана ясно, че няма да мога да ползвам ня­кой скучен блоков шрифт от 80-те (за моя най-голяма радост!!!), реших все пак да се придържам към модулната типография на един сравнително съ­временен фрактур. Така се роди лого­то МИЛКЕР. Ако оставим настрана засуканите термини, които ползвам по-горе, за да го опиша, това е едно съвсем автентично лого, носещо в себе си духа на Холандия и Германия. Какво по-хубаво от това — в крайна сметка дизайнът в целия свят като процес почива именно на постиже­нията на Западна Европа. Впослед­ствие, вече след като имах изгра­ден логотип, буквално от само себе си дойде потребността от пасто­ралния пейзаж, свързван с природа­та, чистотата и домашния уют. От­тук насетне всичко беше много по-лесно от гледна точка на факта, че логото като изображение буквално се превърна в своеобразен културен мост и проводник на западноевропей­ската традиция. Крайният резултат в максимална степен задоволяваше потребностите на продуктите, чи­ито суровини се закупуват от съща­та тази Западна Европа. По този на­чин дизайнът пасва възможно най-до­бре на съдържанието.

В заключение бих казал, че всич­ки мои опаковки за млечни продукти имат две опорни точки — стремеж към дизайн на световно ниво и целе­насочена употреба на калиграфията при създаването му.

 
16.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Дизайн на опаковката

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар