Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Музикалните опаковки - втора част

  •  
  •  
  •  
  •  


Продължение от статията в бр. 4 на сп. ProPACK.

С малко закъснение продължаваме темата за историята на музикални­те опаковки – не толкова за да пока­жем значението им за добрия външен вид на музикалните записи, а по-ско­ро за това, че освен да звучи краси­во, музиката трябва да бъде подна­сяна на своите почитатели по един не по-малко красив и въздействащ на­чин. И ако трябва да изказваме мне­ние, то няма как да не отбележим, че съвременният свят е изгубил макар и незабележима част от онова особе­но удоволствие, което красиво деко­рираната обложка на албума с люби­ма музика поражда у слушателя. Така или иначе развитието на технологии­те оказва влияние върху големите му­зикални компании и ги кара да се съ­ревновават помежду си в желанието да пуснат на пазара най-новите и мо­дерни устройства за възпроизвежда­не на музика.

Между 1970 и 1990 г., наред с гра­мофонната плоча, касетата е един от двата най-разпространени фор­мата за запис на музика. По магазини­те се предлагат и първите преноси­ми касетофони, като за времето от 1964 до 1966 г. само в САЩ и Япония са продадени над 250 000 записващи устройства.

Намалелият интерес към грамо­фонните плочи и предпочитанията към новите звукозаписни форми сери­озно накланя везните в полза на ком­пактни аудиокасети. През 1964 г. в Ха­новер, Германия започва тяхното се­рийно производство. В останалата част от Европа това се случва през 1965 г., а в САЩ – през 1966 г. Първи­те касети не са проектирани за за­пис на музика, а за диктовка, затова и качеството на звука при тях е да­лече от съвършенството. По-късно – през 1971 г., благодарение на произве­дените от Advent Corporation касети с хром-диоксидна лента (CrO2), позво­ляваща безшумно възпроизвеждане на направените записи, аудиокасети­те стават предпочитана форма за слушане на музика. През 1980 г. висо­кото качество на Hi-Fi касетите на Sony допринася за още по-голямо на­растване на популярността им и про­дажбите на аудиокасети изпревар­ват продажбите на дългосвирещи плочи. Освен чисто технологичния напредък, постигнат чрез касетите, те се превръщат и в символ на соци­алните промени в обществото. Бла­годарение на тяхната трайност и лесно копиране, рок и пънк музиката се пренасят отвъд Желязната заве­са, като по този начин разпростра­няват западната култура сред мла­дото поколение, а самите касети стават особено популярни в разви­ващите се страни. За особен връх на „касетната култура” в Обединеното кралство се счита времето на пост-пънк периода, обхващащо годините от 1978 до 1984. Изпълнители и гру­пи като Storm Bugs, Clock Dva, Cabaret Voltaire и много други, заедно с плеяда художници буквално създават шедьо­ври и увличат след себе си тълпи от почитатели. При обложките на касе­тите, макар и не толкова изразно и въздействащо, както при обложките на грамофонните плочи, се появяват интересни етикети, привличащи вни­манието на любителите на музика­та. Освен огромна популярност във всички точки на света касетите из­живяват и своя звезден миг в полити­ката чрез запис на проповедите на аятолах Хомейни, в които през 1979 г. той призовава за сваляне на режима на иранския шах Пахлави.

В Съединените щати най-мно­го касети се записват в периода от края на 80-те до началото на 90-те години. С цел по-голяма идентич­ност на марката някои от лейбъли­те, сред които Columbia Records, съз­дават собствен стил в опаковките (обложките са в кафяв цвят). Други си позволяват нестандартни хрум­вания – като албума Anusol на група­та A Band, всяко копие от който се продава опаковано заедно с уникална свещичка. BWCD пускат на пазара ка­сети, декорирани от нашумелия япон­ски художник Aube с пластмасов син пепелник във формата на риба. Опа­ковката на албума Extraction 2 на This Window пък е вдъхновена от рентге­нова снимка на счупен крайник...

След 1980 г. в много западни стра­ни пазарът на звукозаписни касети за­мира. В началото на 1990 г. компакт­дисковете (CD) стават предпочита­на форма за запис и разпространение на музика. До 1993 г. продажбите на дискове достигат 5 млн., докато про­дажбите на касети спадат до 3,4 млн., и така до 2002–2003 г., когато големите звукозаписни компании пре­кратяват записите и продажбата на касети. Компактдискът се налага на пазара по много причини, но въпреки това доста от поостарелите вече фенове на рок и поп легендите от ми­налото продължават да слушат люби­мата си музика на касети.

Най-предпочитани от любите­лите на музиката са DVD версиите, които освен че предлагат кристална чистота на звука, са и много по-въздействащи по отношение на ди­зайна. Така или иначе с появата на интернет и възможностите за спо­деляне на MP3 файлове нещата днес са коренно различни, а грамофонни­те плочи и касетите се превърнаха в част от миналото. Реверанс към богатството на музикалната култура, съхранена на касети, е състоялата се преди години (през май 2007 г.) из­ложба в Ню Йорк.

За лидер в производството на опаковки за музикалната индустрия се смята компанията Shorewood, ко­ято е в музикалния бизнес от 1950 г. Shorewood използва комбинирана сис­тема за офсетов, литографски и дъл­бок печат и особено успешно про­извежда специализирани картонени опаковки за козметика, тютюн, то­алетни принадлежности, софтуер, домашно видео и др. за пазарите на САЩ, Канада и Китай.

Тъй като през последните години музикалната индустрия отчита се­риозен спад, от Shorewood са запази­ли като важни клиенти три от шест­те най-големи звукозаписни компа­нии – BMG, Sony и PolyGram.

Що се отнася до това, какви ще са следващите музикални опаковки, едва ли някой може да каже със сигур­ност. Дотогава за меломаните оста­ва удоволствието от хубавата музи­ка, независимо дали е записана на гра­мофонна плоча или аудиокасета, на компактдиск или дивиди. И за да бъде насладата пълна, към всичко това се добавя радващата очите цветна пъ­строта на музикалните опаковки.

 
14.01.2012.
Автор: Екатерина Николова
0 Коментари
Таг :

Дизайн на опаковката

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар