Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Новата роля на редизайна

  •  
  •  
  •  
  •  


Доскоро опаковъчният редизайн означаваше по-скоро промяна в етикетирането или графичното изображение, отколкото във формата, материала или структурата на опаковката. Но съвременният потребител е по-взискателен от когато и да било и предпочитанията му се развиват. Развиват се и методите за удовлетворяване на потребителските изисквания.

Оригиналните форми на опаковките и иновативните системи за употре­бата на опакованите продукти вече станаха норма за много продукто­ви категории. Поради тази причина „опаковъчното творчество“ често се превръща в най-важния фактор за съживяването на марките и на цели продуктови линии. Тайната на успеха на даден продукт се крие в способнос­тта да се осмисли и улови есенцията на дадена марка, и след това тя да се трансформира в съвременен опаковъ­чен формат. Но тук не става въпрос само за външния облик. По-тънките подробности, като състояние, цвят и текстура, също са от ключово зна­чение, тъй като представят качест­вото и естетичността на дизайна на опаковката. Затова, за да се използва творчески главната характеристика на опаковките за масови стоки — спо­собността да диференцира продукта и да го отличават върху рафта, тряб­ва да се цели обновяване на марковия имидж чрез вграждане на повече „пер­соналност“ в продукта посредством редизайн.

В днешните времена на задълбоча­ваща се икономическа криза, на опако­въчния дизайн вече не може да се гледа като на еднократно решение. Зависи­мостта на продажбите на продукта от имиджа на опаковката е критич­на. Дали ще се обновява дадена марка чрез опаковъчен редизайн, дали в про­дуктовата линия ще се включват кло­нирани модификации или ще се опако­ва напълно нов продукт, изпитанията на рецесията, изостряща конкуренци­ята между изобилните стоки в мага­зините, налагат развитието на ця­лостни системи за опаковъчен дизайн. Засилващата се необходимост да се поддържа нивото на продажбите в ус­ловия на икономически упадък подсказ­ва, че е по-важно от когато и да било, да се инвестира без бавене в жизнени системи за опаковъчен дизайн. Изслед­ванията и проучванията не винаги раз­криват скритите двигатели за напас­ването на марката към потребител­ските нужди и намерения. В търсене на пресечната точка между потре­бителските интереси и брандинга, опаковъчните дизайнери, в сътрудничество със стокопроизводители­те, могат и трябва да разработват цялостни стратегии за съживяване на стоковата реализация чрез сила­та на опаковането. Тези стратегии водят до създаването на системи за действен и диференциращ опаковъчен дизайн и редизайн. Като единствен маркетингов инструмент за реално пласиране на продуктите по един ди­ректно осезаем начин, на опаковъчния дизайн вече не може да се гледа като на еднократно решение, а като на сис­тема за инвестиране в стоките и в тяхната успешна реализация.

Понякога само промяната в някоя съставка на продукта налага използ­ването на редизайна като част от системата за опаковъчен дизайн. Та­къв е случаят с детската напитка Sunny D на Elmwood. Дизайнерите на компанията отразяват преформули­рането на плодовата напитка, като се фокусират върху предизвикването на представа за здравословен начин на живот извън дома. Преработеният дизайн подчертава, че напитката не съдържа добавена захар и изкуствени подсладители. Компанията е инвести­рала в производството на новия про­дукт, за да подобри преснотата му чрез увеличаване на плодовото съдър­жание до 70% без изкуствени оцвети­тели и консерванти. Това се е наложи­ло, след като е имало негативни публи­кации в пресата относно напитката и е било съпътствано от здрава рабо­та за отразяването по един ангажи­ращ и пораждащ доверие начин на зна­чително освежения продукт чрез но­вата опаковка.

За да въведе в супермаркетите новите си бисквити с цяла гама обно­вени вкусови качества, Duchy Originals е преработила опаковка им, с оглед постигане на ударни продажби с помо­щта на опаковъчния редизайн. Върху опаковката е отпечатано изображе­ние, подсказващо работата по грави­рането върху дърво в семейната фер­ма на собственика на компанията, чи­ято цел е да се подчертае произхода на фирмата и да се комуникира анга­жираността й към устойчивото про­изводство на качествени хранителни продукти. Символите от обновена­та опаковка ще бъдат използвани за цялата гама продукти на компанията. Счита се, че редизайнът с новия си облик ще заздрави лоялността на по­требителите — любители на марката и ще привлече нови фенове на проду­ктите на компанията.

С помощта на дизайнерската агенция The Market, компанията SSL International е използвала възможност­ите на опаковъчния редизайн, за да придаде маркова идентичност и да въведе опаковката на детските си лекарства от лекарствената фами­лия Medised. На The Market е отнело доста време, докато осигури изпък­ването на опаковката върху рафтове­те в една изключително конкурентна среда — агенцията е постигнала тази цел с разработения от нея „панел за майките“ върху опаковката. За раз­работката са проведени наблюдения върху поведението на майките в тър­говска обстановка и са проведени те­стове с тях за комуникирането на ин­формацията от опаковките, като се е използвала идеята, че детското ле­карство не е просто един продукт, предлаган от аптекаря. Обновената опаковка с лекарства се предлага в су­пермаркетите и е приемник на базо­вия дизайн и цветова схема на оста­налите опаковки от фамилията, като подсилва или опростява някои от еле­ментите на познатия вече дизайн. На опаковката са поместени снимки на деца, като целта на изображенията е да отразяват успокояващите или то­низиращи свойства на лекарството. При разработката на дизайна е взет предвид фактът, че децата безпоко­ят майките си по време на пазарува­нето и така намаляват до минимум и без това краткото време (средно 3 секунди) за вземане на решение за покупка. Като средство на брандин­га, опаковката с новия редизайн ще бъде включена в маркетинговите и рекламни дейности и кампании на SSL International.

 
11.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Дизайн на опаковката

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар