Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Опаковане и дизайн на коктейли и твърд алкохолЛуксът и традицията като стан-дарт

Дизайнерската агенция The Core по­каза може би най-скъпата опаковка за тази година — бутилка и дървена ку­тия, за чиято изработка са използва­ни 24-каратово злато, истинска кожа и масивен махагон (1). Ултраскъпата опаковка е предназначена за луксозно уиски Ballantine’s и е специално създа­дена за честването на 50-годишнина­та от първия голф турнир, организи­ран под патронажа компанията. От тази специална серия са произведени само 20 броя, които се показват на различни събития в цял свят. Стъкле­ната бутилка е обвита с пръстен от 24-каратово злато, който служи като етикет. Гърлото на бутилката също е обвито със злато и е запечатано с восък. Вътрешната страна на капа­ка на масивната махагонова кутия е покрита с кожа, а дизайнът на цяла­та кутия е вдъхновен от чантите, в които се държат стиковете за голф. Изработката на луксозната опаков­ка е изцяло ръчна, като са използва­ни традиционни техники, с което от Ballantine’s се стремят да изтъкнат дълбоките традиции на компанията.

По подобен начин са постъпили и от италианския производител на ал­кохол Cinzano, който се възползва от вековно си дизайнерско наследство, за да обнови своите бутилки. Основа­ната преди два века и половина ком­пания е възприела пози подход поради възродения и все по-нарастващ инте­рес към коктейлите, базирани на вер­мута. Така върху новия етикет на бу­тилката на централно място е изпи­сано 1757 — годината на основаване на компанията. Към датата е приба­вен и елегантен вграден воден знак с изображение на медали, които марка­та е получавала като отличия за ка­чество през годините. Новата опа­ковка бе пусната на пазара във Вели­кобритания в средата на април.

Сребърната бутилка на Jameson

Френският производител на ал­кохол Pernod Ricard върна на паза­ра своята лимитирана серия уиски марка Jameson по случай Деня на св. Патрик — националния празник на Ир­ландия. Модерният и стилен сребъ­рен слийв етикет, обхващащ цялата бутилка, ще помогне за привличане­то на потребители от по-младите възрастови групи и ще промотира по-широко марката (2). Бутилката е снабдена с ловящи окото детайли и фина украса върху основата и гърло­то, която добавя съвременен отте­нък във визията на този традицио­нен продукт, свързан с ирландското наследство в областта. Лимити­раната серия сребърни бутилки на Jameson беше пусната от Pernod Ricard за първи път миналата година.

Нова лимитирана серия на вод­ка Absolut (3)

Дизайнерската компания Williams Mur­ray Hamm създаде дизайн с картата на света, издържана в стил „картин­ки в топли цветове“, за новата серия на водка Absolut с вкус на различни тропически плодове. Новият дизайн бе възложен на агенцията след пред­ ставянето на проекта в началото на годината. Новата водка е насоче­на предимно към пътуващите хора с афинитет към екзотични вкусови усещания. Продуктът се предлага в безмитните магазини на летищата и митниците и ще се продава до юли.

Петстенна бутилка за шотланд-ски джин (4)

Дизайнът на бутилката на произ­ведения от International Beverage UK джин Caorunn е повлиян от ново те­чение в шотландското изкуство, ко­ето пък от своя страна е силно по­влияно от древното изкуството на келтските възли. Всяка стена на петстенната бутилка символизира една от традиционните растителни съставки, които присъстват в пити­ето — плодове на офика, пирен, зелена ябълка, глухарче и блатна мирта. Чер­вената петолъчна звездичка, симво­лизираща стилизиран плод на офика, е разположена в центъра на тялото на бутилката. На етикета върху гър­лото е отпечатана келтската дума за „основана“, което е препратка към традиционната технология за произ­водство на джина.

Уникални опаковки от Glenfiddich

Петдесетгодишно шотландско уиски от лимитираната марка Glenfiddich бе продадено на търг с благотвори­телна цел в САЩ в края на миналата година. Бутилките на уникалния про­дукт също са уникални в буквалния смисъл на думата, тъй като всяка то тях е издувана ръчно и върху нея е отпечатан индивидуален номер (5). Стъклата се съхраняват в красиви ръчно ушити и покрити с кожа кутии, които са били вдъхновени от лични­те счетоводни книги на основателя на компанията Уилям Грант. В дизай­на на бутилката присъстват детай­ли, които са отправка към богатата 120-годишна история на марката.

„Светещата“ музикална бутил­ка на Ballantine’s

И тук дизайнът на бутилката е съз­даден от дизайнерската агенция The Core. Бутилката е покрита изцяло с тъмносин спрей, а върху предната ù част с луминесцентна боя е отпе­чатан музикален еквалайзер (6). Щом върху него попадне сянката на пре­минаващ човек, се създава илюзия­та, че ск.лите започват да се дви­жат нагоре-надолу, сякаш бутилката „реагира“ на звука. Всъщност ефек­тът се получава поради промяната в осветеността на надписа. Това пра­ви бутилката идеална за разполага­нето ù в полутъмни помещения като барове и дискотеки. Основата на бу­тилката е направена от формована пластмаса, а етикетът е създаден посредством специална електролу­минесцентна технология. Уискито в новата опаковка вече се предлага по баровете и дискотеките на 35 дър­жави в целия свят.

Алкохол в туби, пликове и кенчета

Днес редица марки алкохол се „заигра­ват“ с използване на опаковки, различ­ни от стандартните. Така например метализираните туби може и да не са най-очевидното опаковъчно реше­ние, но някои марки пробват потен­циала им да грабват въображението на потребителя и да се окажат уд­ачни като опаковки на алкохол. Воде­щият немски производител на туби Еssel Deutschland наскоро излезе на пазара на твърдия алкохол с нестан­дартни опаковки за водка X и за енер­гийни напитки (7). Европейската асо­циация на производителите на туби приветства нововъведението на еднослойната ламинирана опаковка като пример за въображение и гъв­кавост. Този тип опаковка предлага един модерен и същевременно безо­пасен начин за опаковане на малки ко­личества алкохол, както и удобство при пренасяне и съхранение. Произво­дителите споделят, че в техническо отношение изработването на туба­та не е представлявало почти никак­во технологично предизвикателство. Както при пастите за зъби, тубата завършва със стандартна PET запу­шалка на винт. Въпреки че тубите имат своя потенциал в опаковането на алкохол, те едва ли ще заемат зна­чителен пазарен дял в бъдеще.

Друг вид нестандартни опаков­ки за алкохолни напитки са пликове от многослойни коекструдирани по­лимери, използвани традиционно за опаковането на храни (8). Многослой­ният 50-милилитров плик с форма­та на манерка на марката коктейли ShotPak, който е предназначен за ди­ректна консумация, предлага удоб­ство и сигурност при пренасяне на места, където стъклените съдове са непрактични или забранени. Пли­ковете ShotPak се продават в гру­пови кутии, които побират от 6 до 12 опаковки. Фирмата производител предлага три вида коктейли, като опаковката на всеки вид е с различен графичен дизайн в зависимост от съ­държанието му. Опаковките позволя­ват безпроблемно охлаждане или зам­разяване и могат да бъдат носени на масови събития (концерти и спорт­ни прояви), на които стъклените и металните съдове са забранени. Пли­ковете са средно 20 пъти по-леки от стъклените им еквиваленти със съ­щия обем, с което се пестят значи­телни количества енергия и ресурси за производство и транспортиране. Многослойните полимери осигуряват солидна здравина срещу разкъсване и трайност на коктейла до 18 месеца.

Компанията за производство на текила el Jimador е заложила на ме­талния кен за опаковане на коктейли­те с текила (9). Така едни от най-попу­лярните видове коктейли в Мексико и САЩ ще бъдат предлагани в метал­ни опаковки от 360 мл, с алкохолно съ­държание от 5%, което е сравнимо с това на повечето марки бира. По този начин продуктите на el Jimador се превръщат в сериона алтернати­ва на пенливата течност зад океана.

Стилни стъклени бутилки от Arta Tequila (10)

Стъклените бутилки са произведени от рециклирано стъкло с подновена метална запушалка за специална мал­ка партида премиум текила. Опаков­ката на Arta отразява ценностите на компанията, част от които е и гри­жата за опазване на околната среда. Стъклената бутилка е направена от рециклирано стъкло, а запушалката — от устойчиво отглеждан корк от Португалия. Алкохолът се предлага в 3 разновидности с различен дизайн на шишетата. Дизайнът на надписи­те на Arta Silver е вдъхновен от мес­тоположението на основната част от компания до плажа Cerritos в Мек­сико — едно от най-популярните мес­та за каране на сърф в света. Друга бутилка от серията е украсена с час­ти от притежаваните от компани­ята американски агави, които са ос­новна суровина за производството на текила.

Еководка в екобутилка

Ръжената водка марка Penn 1681 и нейната бутилка са своеобразно от­ражение на политиката на щатската компания Philadelphia Distilling за нама­ляване на въглеродния ù отпечатък чрез използване на рециклирани и ус­тойчиви материали за направата на бутилката, както и органични про­дукти за водката, които не изискват допълнителен транспорт (11). Посла­нието за екологичната политика на фирмата е отразено по подходящ на­чин върху етикета на водката чрез пасторалния пейзаж.

Portman Group забранява алкохол с объркващ етикет

Шотландски производител на алко­хол бе принуден да промени етикета на своята марка, след като Portman Group реши, че той не дава информа­ция на потребителите за съдържани­ето на бутилката (12). Етикетът не включвал базисна информация за със­тавките и алкохолното съдържание. Оказало се, че този подход е част от стратегията на производителя да забули продукта в тайнственост и да създаде силно очакване от страна на потребителите.

 
16.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Дизайн на опаковката

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар