Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Опаковане на книгаВ своята книга „Дизайн на устойчиво опаковане“ американският дизайнер Скот Бойстън описва предстоящите революционни промени в опаковъчния дизайн и какъв е най-добрият начин те да бъдат посрещнати от дизайнери, производители и потребители. В следващите редове ви представяме два типични примера за това, накъде върви индустрията.

Екологични кухненски гъби

Поддържането на чиста кухня не тряб­ва задължително да води до замърся­ване на останалата част от света, още повече ако вземем предвид днеш­ното прекомерно използване на хар­тиени кърпи за еднократна употреба и напоените с химически почистващи препарати кухненски гъби. За да избег­не тези негативни ефекти, произво­дителят на алтернативни кухненски приспособления за почистване Twist представи кухненски гъби и техните опаковки, създадени от възобновяеми материали. Цялата продуктова линия Twist е направена от възобновяеми ре­сурси, а всяка от гъбите е поставена в картонена кутия. Върху опаковките е печатано с екологични мастила на основата на соята. След премахване на опаковката потребителите са по­дканени да я трансформират в хранил­ка за птички посредством прегъване и изрязване с ножица.

Макар и постоянни, промените в опаковъчната индустрия често са скромни и постепенни във времето. Такъв е случаят през последното де­сетилетие, що се отнася до опаков­ките тип мидена черупка (clamshell) и опаковките от многослоен картон. В някои случаи обаче се наблюдават се­риозни сътресения в даден опаковъ­чен сектор и скоростта на промени­те се увеличава много над тази, ко­ято мнозина смятат за възможна. А това със сигурност е случаят с еко­логичните домакински гъби на Twist. Нужно е да се отбележи, че подобно пренасочване на вниманието към еко­логичните фактори не се стреми да изключи рентабилността като ос­новен двигател на производството. Пренебрежителното отношение към финансовите стимули не е по-различ­но от пренебрегването на въздейст­вието на продуктите върху околна­та среда — и двата подхода не мо­гат поотделно да хвърлят светлина върху по-голямата картина. Вместо това е нужно да се обхване максимал­но сложността на по-голямата сис­тема и индустрията да се постави на трите основни стълба, включва­щи социалните, екологичните и ико­номически изисквания.

Оригами опаковки за електриче­ски крушки

Под мотото „Умно, свежо и здра­во“ дизайнерската къща Celery рабо­ти с компании от ранга на HP и Sun. Най-новият съвместен опаковъчен проект на компанията е иноватив­на опаковка на електрически крушки за повторна употреба на холандци­те от Lemnis Lightning. Опаковката е изработена от картон и има ди­зайн, който позволява да бъде сглобя­вана без използването на лепила. При­тежава нестандартна триъгълна форма, която е максимално ергоно­мична и удобна за пренасяне и склади­ране. След изваждането на крушката с няколко прегъвания картонът може да се превърне в абажур, в който да бъде поставена самата крушка. Сис­темата за цветово кодиране на опа­ковката, която ясно разделя различ­ните по мощност крушки, е станала основен елемент в дизайна на аба­жура, като по този начин се създава жизнена и с модерна естетика лампа.

 
16.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Дизайн на опаковката

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар