Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

7 опаковки на почистващи и миещи препаратиВ усилието си да универсализира кор­поративната идентичност на всички свои почистващи и миещи продукти, корпорацията Unilever възлага на ре­кламната агенция Fourninety да създа­де нов обединяващ дизайн под надсло­ва Dirt is Good (Мръсотията е добра). Новият дизайн обхваща световно­известните марки перилни препара­ти Persil, Skip и Omo (1). На предна­та страна на опаковките всички те вече имат познатото на потребите­лите петно, до което е отпечатан рекламният слоугън. Освен ребранди­рането на тези марки от Fourninety са се постарали допълнително, като са направили промени и в структур­ния дизайн на опаковките, които вече се пълнят отгоре.

Бутилка с помпа за перилен пре­парат (2-3)

Водещият иноватор в областта на екологичните премиум продукти за дома и за персонална грижа Method обяви значителен пробив в катего­рията опаковки за перилни препара­ти. Опаковката е създадена по на­чин, който позволява препаратът да се излива директно в пералната ма­шина чрез впръскване. Така сериозно се повишава ефективността на из­ползвания детергент и същевремен­но се намалява количеството, нужно за едно зареждане на пералнята.

Самият перилен препарат на Method е създаден по технология­та Smartclean. Изящната и лесна за ползване бутилка с помпа е направе­на по радикално нова формула, с коя­то се пести ¾ от дозата препарат, използван при стандартните опаков­ки. Дозаторната помпа е много пре­цизна и позволява лесно и точно смес­ване на перилния препарат директно в машината. Така за средно по количе­ство пране е необходимо помпата да се натисне само четири пъти.

За по-голямо удобство на потре­бителя дизайнът на прецизно дозира­щата помпа намалява риска от предо­зиране на препарата. Предозирането може да доведе до по-голямо количе­ство пяна, което може да повреди прането или самата пералня.

Формулата на препарата е би­оразградима и е направена от 95% природни и възобновяеми състав­ки като кокосовото олио. Използ­вайки много по-малко вода, пластма­са, енергия и петрол в сравнение с традиционните детергенти, въгле­родният отпечатък на продукта на Method е с 35% по-нисък в сравнение със стандартните перилни препара­ти. Рециклируемите бутилки са изра­ботени от 50% рециклирана пластма­са. В допълнение Method е получил пър­вия в света сертификат за цялостен цикъл (от люлка до люлка) за своя пе­рилен препарат за безопасността, зеления опаковъчен дизайн и процес на производство.

Опаковка за течен сапун с вгра­ден етикет (4)

Новата опаковка на Dawn Dish Soap представлява крачка напред що се отнася до етикета, който до този момент беше залепван с лепило. Бу­тилката Dawn Plus Bleach от PET е снабдена с коекструдриан прозрачен етикет, който ù придава визия тип „без етикет“ (No Label Look). Новият етикет може да бъде изрязан в широк диапазон форми и по този начин да се използва и за други бутилки на компа­нията. Според производителя този тип етикети са по-ефективни за про­изводството в сравнение със стан­дартните, тъй като позволяват по-високи скорости в комбинация с нама­лено време за настройки и зареждане.

Fairy връща на пазара класиче­ска бутилка (5)

Иконичната бяла бутилка на англий­ския производител на почистващи препарати Fairy се връща на рафто­вете в супермаркетите в чест на 50-годишнината от началото на про­изводството ù. Опаковката, появила се на пазара за последен път преди 10 години, днес излиза в лимитиранa вер­сия, която ще се предлага в големите вериги магазини в страната.

Повечето британци от по-въз­растното поколение свързват бяла­та бутилка с детското телевизион­но предаване „Синият Питър“, което са гледали като деца. От друга стра­на, резултатите от скорошно про­учване сочат, че бялата бутилка ди­ректно им напомня за детството. В изследването повече от половината (53%) заявяват, че като малки са из­ползвали бутилката за направата на ракета-играчка, 40% са я преработи­ли в кутия за моливи, а 22% — в саксия за цветя.

Екоопаковка за екосапун (6)

Съдържащият зехтин екосапун за пране Ecolive на италианската ком­пания Umbria Olii вече се предлага в нова, напълно компостируема опаковка.

Сертифицираната по стандар­та EN 13432 биоразградима обвивка е направена от патентованите фил­ми Bio-Flex F 2110 и Bio-Flex A 4100 CL на немската компания FKuR Kunststoff GmbH. В резултат се е получила здра­ва многослойна опаковка с високо ниво на блясък, което гарантира до­брия външен вид на продукта. Освен това новият биофилм е лесен за про­изводство, обработка и печат.

Slice Design актуализира серия луксозни продукти за почиства­не (7)

Английският дизайнер Slice Design „ос­вежи“ дизайна на серията почиства­щи препарати за кожа и дърво Lord Sheraton на Spotless Punch за първи път от над десет години. Серията Lord Sheraton, която е направена от естествени съставки като пчелен во­сък и евкалипт, се позиционира във ви­сокия ценови отрасъл на пазара. Нови­ят дизайн има за цел да затвърди тази принадлежност към категорията на луксозните стоки. Той се отличава с цветна йерархия на продуктите, в ко­ято основните графичните елемен­ти и консистентната архитектура на опаковката остават непроменени за цялата продуктова линия. Това съз­дава усещане за принадлежност към едно продуктово семейство.

Ароматно удобство

В сътрудничество със своя белгий­ско-френски партньор Nicols опако­въчната фирма RPC Kutenholz създаде нова опаковка за препарат за тоалет­ни чинии, който допълва съществува­щата серията на компанията от де­тергенти за баня и тоалетна (8).

Известна още като Флакон 25, бутилката е направена от екстру­зионно формован PET със стъкле­на бистрота. Така съдържащият се в опаковката оцветен детергент ù придава атрактивен външен вид. Кон­тейнерът от 50 мл е направен прециз­но, така че да съвпада точно с пласт­масовия държач в комплекта. Това позволява на потребителя просто да подмени опаковката с нова след из­черпване на съдържанието ù.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар