Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Easy to Open 2009В конкурса за най-удобна за отваряне опаковка, организиран от Финландската фондация, подпомагаща нововъведенията, съвместно с Асоциация на болните от ревматизъм, участваха 132 проекта. Церемонията по награждаването на победителите се проведе на 31 март 2009 г. на годишния семинар Futurpack, организиран от Tekes* във финландския град Еспоо.

Целта, която организаторите на кон­курса Easy to Open си бяха постави­ли, бе да се изнамерят нови начини за улесняване на използването опаковки за потребителски стоки и лекарства, чиято употреба често представлява трудност, особено за хора с пробле­ми в опорно двигателната система. Осем от участващите 132 проекта за удобни опаковки вече са пуснати в серийно производство. В конкурса участваха множество изобретатели и студенти по дизайн, чиито творе­ния бяха оценени високо от журито. В избора си на победители, то наблегна на новостта на дадената разработ­ка. В допълнение към финансовите на­гради, победителите получиха и зна­чителна подкрепа от Финландската фондация на изобретателите за за­щита на авторските права на опаков­ката, нейното бъдещо усъвършенст­ване и комерсиализация.

ПОБЕДИТЕЛИТЕ

Първа награда от 3000 евро

Опаковка: lisi

Автори: Nikolo Kerimov and Ilari Laitinen

Iisi е изключително проста и функци­онална опаковка, оползотворяваща в максимална степен гъвкавите харак­теристики на картона. Отварянето и е максимално улеснено, като мястото, предвидено за тази цел, е ясно марки­рано. След отваряне, lisi може да бъде затворена със същата лекота. Три­ъгълната форма на опаковката спо­собства за улесненото боравене при употреба и премахва нуждата от из­вайване на обособен чурур, тъй като той се формира по естествен начин по ръба по време на изливане. Освен за течности, опаковката може да бъде използвана и за брашно, мюсли и ориз. Авторите на проекта са студенти в Института за дизайн в Лахти.

Втора награда от 2000 евро

Опаковка: Flopda

Автори: Per–Oskar Joenpelto and Lauri Lindqvist

Flopa e гъвкава и лесна за използване опаковка. По оригинален начин авто­рите съчетават в нея две неприсъщи характеристики на гъвкавите опако­въчни материали — качественото запе­чатване и леснотата при отваряне и затваряне. Силата на опаковката Flopa определено е във възможността й за повторно затваряне. Flopa е подходяща за опаковане на най-различни видове хра­нителни продукти като сирена, конфи­тюри, сладолед и замразени продукти. Авторите на проекта също са студен­ти в Института за дизайн в Лахти.

Трета награда от 1000 евро

Опаковка за хапчета Easy Use

Автор: Heino Partanen

Опаковката за хапчета Easy Use е съз­дадена с идеята да разреши по един креативен и нестандартен начин много от хроничните проблеми на ле­карствените опаковки. Създателят ™ прилага различни трикове, като в крайна сметка успява да създаде из­ключително удобен за използване про­дукт. Отварянето на Easy Use не из­исква специален захват на ръката. Вместо това, самата ръка се използ­ва като лост, движен от големите мускули в тялото, което неимовер­но улеснява работата с опаковката. Easy Use притежава широка гърлови­на, което я прави използваема и за съх­ранение на хранителни продукти. Екс­центричната полигонова форма на кутията допълнително улеснява зах­вата при боравене с нея. Мекият по­върхностен материал, с който Easy Use е покрита, увеличава триенето, като по този начин я предпазва от не­желано изплъзване от ръката.

Почетни награди за компании, представили иновативни опаковки

Опаковка за сладкиши с възможност за повторно затваряне

Производител: F.K. Trube Oy and Suom­inen Flexibles

В този случай журито призна използ­ването на вече съществуващо опа­ковъчно решение (опаковане с цип) в нова светлина. Отварянето и затва­рянето на опаковката е неимоверно улеснено, като повторното запечат­ване позволява удължаване на трай­ността на продукта дори след отва­рянето му.

Заключващ механизъм за пластмасо­ви съдини

Производител: Satatuote Oy

Навлизайки веднъж на пазара, този механизъм ще улесни в голяма сте­пен отварянето на пластмасовите контейнери, като вече няма да бъде необходимо постепенното бавно за­хващане на капака към съдината и прилагането на големи усилия при за­тваряне.

 
11.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Дизайн на опаковката, Събития

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар