Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Опаковки и продажбиКак да се проектира опаковката, за да отговаря на потребностите на купувача? Защо той има проблеми с опаковките? Какви опаковки би искал да вижда върху рафтовете? Какъв дизайн на опаковката би продавал най-добре стоката в нея?

Всеки от нас в даден момент е купу­вач и знае много добре, че понякога купува подсъзнателно, а понякога – преднамерено.

Преднамереното купуване е кон­тролирано и обикновено изисква на­шето концентрирано внимание. Под­съзнателното купуване е толкова просто или рутинно, че мисълта може да е изключена и автоматиката се за­действа бързо, без колебание.

Но действията на „автопилот“, без намесата на ума, означават, че не обръщаме много внимание на оно­ва, което вършим в момента. Ако задачата налага употреба на остър предмет (нож или ножица за отваряне на опаковката), пониженото ни внима­ние може да предизвика инцидент или нараняване. При това, когато четем кратки инструкции, мозъкът ни про­пуска негативната информация. Това означава, че не възприемаме корект­но указанията за отварянето на опа­ковките.

От психолозите е доказано, че възприемането на обкръжението ин­терпретира на подсъзнателно ниво благоприятните възможности и евен­туалните опасности. Това е ключът към оценката за полезността на не­щата от обкръжението. При купуване­то на опаковани стоки, когато човек вземе опаковката от рафта, той за­почва да преценява нейната приемли­вост, например как се отваря. Позна­ването на процеса на възприятията може да се използва за предсказване на най-вероятната приемливост (в случая на начина за отваряне) за даде­на целева група потребители.

Системите за лесно отваряне на опаковките обикновено са ефективен инструмент за подбуждане на чувството за приемливост и карат потре­бителя да ги отваря по подходя­щия начин.

Това обгрижване на купувача го води към удовлетворение от покупката на опакования продукт, и то на под­съзнателно ниво, а докосването до нея и формата ù могат да го накарат съзнателно да ù се наслади, защото я е отворил по правилния начин. Но ако купувачът не е сигурен как да я от­вори (и тъй като за това действие не отделя много време и внимание), той може да подходи по-драстично с помощта на остър предмет и/или да остане с чувството, че е подведен, или да се нарани. Обикновено слаба­та приемливост се дължи на слаб ди­зайн от гледна точка на процесите на възприемане на обкръжението и на необходимостта потребителят да се концентрира върху това, което прави. А когато купувачът не се нуж­дае от инструкция как да манипулира опаковката и действа автоматично, той ще продължи да купува опакова­ния продукт „на автопилот“.

Кои опаковки дразнят най-много купувача?

От едно изследване е установено, че това са повечето опаковки на сирене, шунка, бисквити, кисело мляко, кетчуп, конфитюр, риба, пастети, олио, мляко, вино, малките опаковки за плодови сокове. Колкото по-често се купуват трудни за манипулиране опаковки, тол­кова повече раздразнение от недобрия дизайн се натрупва у купувача. А това отваря поле за конкурентите с по-до­бър дизайн на опаковките и те няма да се поколебаят да се наместят на пазара. Повечето потребители купу­ват продукти в дразнещи опаковки поради липса на алтернатива, по-ни­ска цена или липса на време.

Но какво очаква купувачът от опаковката?

Най-много се ценят лесното отваря­не, преснотата на продукта, улесне­ната му употреба, да няма излишен (празен) обем в опаковката, да може да се отваря и затваря многократ­но, да е осигурена срещу протичане и кражби, да е лесна за носене, да изглеж­да привлекателно, да е нова и различна и т.н. Вече започват да се ценят и екологичните опаковки, както и тези, които доставят удоволствие да се докосват или гледат – тук се намесва естетичното оформление на опаков­ките. Въздействието на цветове­те е широко известно, а приятната форма ни кара да вземем опакованата стока в ръце и да я „усетим“ – това увеличава вероятността да я купим. Собствениците на магазини предпо­читат, освен „изпъкващите“ опаков­ки, и тези, които могат да се подреж­дат по височина и така да се пести място на рафтовете – красиво офор­мените стифове увеличават продаж­бите. Освен това, хората по природа са любопитни и любознателни (което тласка човешката еволюция) и кога­то открият нещо ново, това ги кара да му отделят повече внимание и же­лание да го притежават – така е и с новите опаковки.

Опаковъчните решения за масови­те хранителни стоки са решаващи за спечелването и задържането на по­требителския интерес. В ядрото на тази цел са качеството и полезност­та на продуктите. Някои от водещи­те производители на храни за масова консумация използват тези предим­ства и ги въвеждат на пазара.

Главна задача на производителите и търговците на храни е постигане­то на потребителска лоялност към марката.

Нововъведенията в опаковъчните материали помагат на притежатели­те на марки да увеличат благоприят­ните възможности за предлагането на хранителни продукти. Опаковката може да облекчи избора на купувача, който се основава на качеството и представянето на продукта. Някои компании предпочитат въздейства­щите прозрачни гъвкави опаковки, ко­ито показват изцяло качествата на опакования продукт. Други наблягат на иновациите, подобряващи екологични­те характеристики и олекотяването на опаковките. Производителите на опаковки могат да комбинират външ­ния вид на опаковките (дизайн, цвят, графично изображение) с новите тех­нологии за активно и интелигентно опаковане, които вече придобиват ключово значение на пазарите за бър­зооборотни хранителни продукти, основано на комбинирането на опако­въчни материали. Днес опаковката се състои от повече от един слой опа­ковъчни материали – вътрешна опа­ковка за защита и приготовляване на продукта и външна обвивка или черуп­ка, даваща сигурност при транспорт и подреждане по височина, както и възможност за реклама и промоции. В скоро време опаковката ще помага на купувача да си приготвя храната чрез активни етикети, променящи цвета си, когато ястието е готово за кон­сумация.

Затварянето на опаковките също бележи прогрес – заваряващите сло­еве върху опаковъчните материали правят шевовете по-сигурни и по-лес­ни за отваряне. Разработват се обел­ващи и за повторно затваряне шево­ве на опаковани храни, които могат да се подгряват в опаковката. Технологията за заваряване под вакуум осигурява възможност за повторно подгряване. Дишащите и поглъщащи­те кислород опаковъчни филми, както и удължаващите срока на годност и преснотата антимикробни фолиа вече са близка реалност. Прозрачните капаци на опакованите в подложки по­луготови и готови храни, освен ясна видимост на продукта, осигуряват издръжливост на вътрешно налягане от парите при топлинна обработка, или пропускливост на парите над оп­ределено налягане.

Върху опаковките могат да бъдат изобразявани подробности относно транспорта, рекламата, промоции­те, стифирането (подреждането по височина), марката на продукта и др. Тези характеристики все повече се доближават до интегрирането им в едно ефективно послание към потре­бителя. Главна тенденция е осигурява­нето на възможността продуктът, с вземането му от рафта в супермарке­та, да е готов за директно подгрява­не и за сервиране.

Всички тези нововъведения до­ближават готовите храни до домашно приготвените, ко­ето е жизнено важно за възпри­емането им от потребителите като добър избор за семейство­то и за други случаи.

Интересен фактор за продажби­те е въздействието върху обоняние­то – скоро ще стане възможно да се стимулират усещанията с помощта на опаковката и да се въздейства вър­ху поведението на купувачите.

Иновациите дават възможност на производителите на опаковани храни да разширяват гамата от възможни решения за опаковането на своите стоки, от която да правят своя кон­кретен избор. Не е далеч времето, ко­гато производителите ще могат да избират между различни видове топ­лоустойчиви материали и опаковки с високи бариерни характеристики. На­пример, подобни опаковъчни решения биха съчетавали прозрачност, устой­чивост на топлина, мономатериали, заместващи стъклото и многослой­ните комбинирани материали.

Външните обвивки трябва да изглеждат току-що направени дори след известен престой в склада, хладилното помещение или на търговския стелаж.

Супермаркетите изискват опаков­ките на преработените хранителни продукти да разширяват качествата на продуктите.

Продуктът трябва да има пер­фектен вид до датата на изтичане на срока на годност и купувачът да е убе­ден в качеството и хранителната му стойност. „Готов за употреба“ тряб­ва да означава удобство за използване и готовност за консумиране. Това оз­начава, че готовите храни трябва да са достъпни за деца, възрастни и хора с увреждания, освен за редовните групи купувачи. Не е далеч времето, когато баркодовете ще еволюират в радиочестотни идентификатори (РЧИД) върху опаковките на хранител­ните продукти, а това ще даде допъл­нителен синергичен ефект за нов вид услуги, полезни за опаковъчните фир­ми и супермаркетите. Потребители­те също ще имат полза, тъй като ще могат по идентификационния код да узнават на кои рафтове са търсени­те продукти или кога даден продукт се предлага със специална оферта.

Други тенденции, които са ва­жни за производителите от гледна точка на опаковъчните решения, са очакваните развития и растеж на пазарите за замразени/охладени хра­ни и за пресни хранителни продукти. Очакват се и трудни решения за ре­гулиране на опаковането на храните на европейско ниво, тъй като разли­чията между напредналите и новите членове на ЕС са големи, особено ко­гато се отнася до ефективността и организацията на снабдителските вериги, изискващи различни подходи, както и до способността за внедряване на нови технологии и иновации в опаковането, етикетирането и тър­говските процеси.

 
01.09.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Дизайн на опаковката

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар