Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Силата на опаковъчния дизайнСилите и факторите, които формират нашето потребителско общество, се променят с ускоряващо се темпо. Около 70% от новите продукти имат пазарен живот по-малко от една година. Вече е много важно да се предвиждат тенденциите в потреблението и да се постига първенство на пазара посредством творчески и иновативно опаковани продукти.

Потреблението и практическите иновации при развитието на нови продукти са ключови моменти от бъдещето на опаковането. Опаковките са средство за защита, движение, контрол, идентификация, информация и реклама на продуктите. Поради това е нужно преминаване от „опаковката в изолация“ към „опаковката като интегрална част от всяка продуктова система“. На опаковката не трябва да се гледа като на продукт сам за себе си, а като едно цяло с опакования продукт и неговата система за складиране, дистрибуция и пазарна реализация.

Днес върху стратегиите за привличане вниманието на купувачите се поставя много силно ударение. От друга страна, иновациите в опаковането са от критично значение за развитие и защита на продуктовите марки. Освен това е наложително опаковъчните дизайнери винаги да имат предвид подобренията от екологична гледна точка, както и придаването на добавена стойност към опакованите стоки.

В статията „Опаковки и продажби – психология на купувача“ от Пилотния брой на ProPACK беше подчертана необходимостта от създаване на потребителска лоялност към марката. В следващата статия се представя експертната дейност на млада българска фирма с богат опит в опаковъчния дизайн и изграждането на марки.

Как може да бъде успешно изгра­дена една марка чрез опаковката на продукта?

Ние вярваме, че дизайнът на опаков­ката е първата стъпка към създава­нето на една успешна марка, имайки предвид, че за постигането на добра и работеща опаковка са нужни много повече от графични познания. Успеш­ният „packaging design“ изисква разби­раемост за потребителя, познаване на сегашните и предвиждане на бъде­щите тенденции на пазара. Дизайнът на опаковката трябва ясно да изразя­ва обещанието на марката и нейната персоналност.

Опаковката е също така и в ролята на уникално медийно средство. Тя е нещо, което потребителят носи със себе си, проучва го внимателно, полз­ва го в дома си и често го запазва. Тя се превръща в денонощна реклама на всеки продукт.

Доколко е важен дизайнът на опа­ковката за потребителя?

Добрата опаковка създава емоционал­на връзка между потребителя и мар­ката в момента на взeмане на реше­ние за покупка, както и при употреба­та на продукта. Опаковката действа като естетическо средство за кому­никация с хора от различен произход, опит и интереси. В тази връзка са нужни познания в областта на антро­пологията, социологията, психология­та, етнографията и лингвистиката, които подпомагат процеса и избора на дизайн.

Има ли зависимост между опаков­ката и средата, в която ще се продава продукта?

Ние винаги обръщаме внимание на факта, че нито един продукт не стои изолиран на рафта. Напротив, всеки един се бори със своите конкуренти и всички те подканят да бъдат заку­пени. Все повече и повече магазини се превръщат в територия, където се води война между множество различ­ни марки. Това динамично развитие на нашия пазар налага нуждата от все по-силен „branding“ и подходящ дизайн на опаковката. В същото време по­требителят разполага с все по-мал­ко време за да направи своя избор за покупка и буквално за минута е нуж­но да бъде ориентиран коя марка да избере. Затова е важно посланието, което опаковката носи, да отговаря на продукта и на очакванията на кон­суматора.

Нужно ли е дизайнът на опаковка­та да бъде променя периодично?

На първо място трябва да се постави добра и правилна основа като дизайн. Живеем в динамичен свят, в който всичко се променя – изобретяват се нови продукти и технологии, модните тенденции се менят, вкусовете на хо­рата също. Както останалият свят, така и опаковката не може да остане константа. Нужно е през определен период от време дизайнът да се рено­вира, съобразявайки се с новите изисквания на пазара и тенденции. Редовна­та смяна на опаковката удължава и жизнения цикъл на продукта.

Същевременно промяната трябва да се направи с нужното разбира­не, за да има приемственост с пре­дходния дизайн и да не бъде объркан потребителят. В нашата практика такъв пример за успешен редизайн е „Шуменско”, минавайки през няколко стъпки в последните години. Съз­даването на специалната юбилей­на бутилка на марката е специален жест към лоялните потребители на Шуменско.

Какви са шансовете на български­те марки спрямо международните, които все по-активно атакуват пазара ни?

Българските производители би тряб­вало да се тревожат от стъпване­то на международните компании на пазара. Локалните продукти доскоро се съревноваваха само помежду си, но сега към тях се отправя предизви­кателството да се борят с отдавна изградени марки, имащи много ясна стратегия за бъдещето си развитие. Въпреки това, предимството на бъл­гарските е, че те са отдавна на паза­ра и хората ги познават и им вярват. Всичко зависи от решенията, които тепърва ще се вземат за израства­нето на марките, като опаковката е неразривна част от този процес.

Кои са най-важните критерии, по които се оценява една опаковка?

Най-важно е опаковката да дава пре­цизна и точна представа за продукта, към който потребителят се стреми. Също така трябва да представя ка­чествата на продукта по ясен и не­двусмислен начин.

Опаковката трябва да дава и ясно послание за категорията, към която принадлежи. В противен случай потре­бителят може да бъде заблуден.

Когато става въпрос за продукт, кой­то движи пазара, или е предназначен за млади и модерни хора, се появяват и допълнителни критерии като това дали е иновативен и създава ли тен­денции.

 
01.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Дизайн на опаковката

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар