Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Биопластите в опакованетоТретата конференция „Европейски биопласти“, която се проведе в Берлин между 5 и 6 ноември 2008 г., привлече 22 изложители и приблизително 300 делегати от 26 страни. Конференцията е водещото събитие в Европа по въпросите на биопластмасите. Наложилият се извод от форума е, че индустрията се подготвя за устойчив период на развитие с инвестиции в нови производствени мощности в световен мащаб. Организатор на конференцията е асоциацията European Bioplastics.

Пазарът на биопластите се развива с нестихващи темпове през последни­те години. Очаква се производство­то им да нарасне от 150 000 тона (през 2006 г.) годишно до 2 млн. тона до 2011 г. Въпреки тези прогнози,би­опластите покриват приблизително 5—10% от настоящия пазар на пластмаси и съставляват едва 1% от общо­то количество пластмасови опаковки. Тези данни се базират на изследвания за приложението на биоразградими по­лимери,които са на пазара от някол­ко години и не включват био-базира­ния полиетилен,чието производство се очаква да стартира през 2009 г.

Пластмасовата индустрия е тре­тият по значимост бранш на приложе­ние на нефта след енергийния и транс­портния сектор. Сериозен ефект вър­ху тези пазари оказва повишаването на цената на нефта и природния газ,затова оползотворяването на алтер­нативните суровинни източници ста­ва изключително важно за този зна­чим бранш.

През изминалата година много ком­пании обявиха началото на разширява­не на производството си. Инвести­ции се правят във всички сектори — както в производство на компостиру­еми биопласти като тези от скорбя­ла и полилактоза,така и в нови полиес­тери като PHA (Polyhydroxyalkanoate).

Факторите,които ще засилят динамичното развитие на производ­ството на биопластите,са:

 • Инвестиционният климат,който ще позволи заработването на по-големи предприятия (биопластите за момента се произвеждат само в малки производствени предпри­ятия с общ производствен капа­цитет от приблизително 300 хил. тона в световен мащаб);
  Равнището на цените на сурови­ните;
 • Намеренията на индустриалните потребители да представят нови продукти на пазара;
 • Политическата и правна конюнк­тура,която може да възпрепят­ства или улесни представянето на пазара на биопластите. Климатич­ните промени,трудностите в су­ровинното обезпечаване,скокът на цените на изчерпаемите източ­ници стават причина да се търси устойчива технология;

За ЕС,чиито запаси от нефт и природен газ са ограничени,повише­ното оползотворяване на биомаса ед­новременно като източник на енергия и като суровина за материал ще бъде незаменимо за дълъг период от време. Биопластите имат невероятно бъде­ще пред себе си. Колкото по-скоро то стане реалност,толкова по-добре,отчитат от асоциацията на произво­дителите на биопласти в Европа.

Асоциацията Европейски биопласти се стреми да въведе унифицира­ни стандарти и етикеровъчни схеми за продуктите от биопласти в Евро­па. Разработени са научни методи за определяне биодеградируемостта и компостируемостта на пластмаси­те: Европейската норма EN 13432 / EN 14995 е представена в Европа през 2000 г. Като хармонизиран стандарт тя е валидна във всички страни,член­ки на ЕС.

Видове биопласти

Две различни концепции стоят зад термина биопласти:

 • Компостируеми полимерни проду­кти,сертифицирани по EN13432,базирани на възобновяеми и не­възобновяеми (фосилни) източни­ци — произведени от скорбяла,полилактоза,PHB,PHV,химически модифицирана целулоза,специфич­ни синтетични полиестери,напра­вени от нефт или природен газ;
 • Биобазирани полимерни продукти,произведени на база на възобновя­еми източници — специфични по­лиестери,на основата на био-про­панедиол,специфични полиамиди,произведени от рициново масло,полиетилен и поливинилхлорид,ба­зирани на био-етанол (от захарна тръстика,например). Био-базирани­те полимери невинаги са биодегра­дируеми и компостируеми.

Цена

Като повечето иновативни продукти,биопластите се характеризират с ви­соки цени за развойна дейност и про­изводство,ниска степен на запълва­не на производствените мощности,както и със значителна ценова разли­ка в сравнение с конвенционалните им аналози. Биопластите все още са в ра­нен стадий на развитие и все още не са оптимизирани техните производ­ствени и дистрибуционни схеми.

Повишената употреба на би­опласти и биоопаковки от потребите­лите в Европа показва,че по-високата цена може да бъде приета в специфич­ни области на приложение,като напри­мер опаковки за органични хранителни продукти. Въпреки това биопласти­те са по-независими в ценово отноше­ние от конвенционалните пластмаси и тяхната цена в последните години продължава да пада,с което се увели­чава тяхната конкурентоспособност.

Приложения на биопластите:

 • Компостируеми чували за събира­не на отпадъци — за събиране на органичен боклук;
 • Биодеградируеми филми за торове;
 • Продукти за кетъринг — тарелки,чаши,чинии,прибори и торби;
 • Филмирани опаковки за храни с кра­тък живот на рафта,които имат нужда от атрактивен външен вид;Биопластите могат да се използ­ват за компостируеми паучове и тарелки за (органични) плодове и зеленчуци,както и за прясно месо. Лесната замяна и възможност­та за удължен период на продажба на тези опаковки са добре дошли за търговските вериги. Развалени хранителни продукти лесно биха могли да бъдат компостирани,без да се налага да бъдат разделяни от опаковката.
 • Твърди опаковки като бутилки и контейнери Бутилките,направе­ни от полилактоза,се използват за негазирани напитки и млечни продукти.

Наскоро компанията WEI LI успеш­но приключи разработването на 100% биодеградируема и спестяваща сред­ства бутилка за вода от полилактоза с вместимост 300 мл. Бутилките,на­правени от този материал,могат да се издуват с перфектен завършек на гърловината и по-добра сила и чудесна прозрачност. Полилактозата се из­ползва предимно за термоформовани продукти като капачки,тарелки,кон­тейнери за хранителни продукти и др.

Редица маркетингови проучвания сочат,че потребителите се доверя­ват на продукти,опаковани в опаков­ки от натурални материали,които придават усещане за по-голяма све­жест и здравословност. Търговски марки,които продават здравослов­ни храни и напитки,могат да вземат предвид този факт и да заменят кон­венционалните си опаковки с такива от полилактоза.

 
09.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Екология, Събития

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар