Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Бързоразградими и биоразградими полиетиленови опаковкиМасовото използване на полиетилено­ви торбички провокира широка диску­сия в публичното пространство. Реди­ца общини подеха инициатива за огра­ничаване на използването им. По те­мата потърсихме един от водещи­те производители на полимерни и ко-полимерни форми, опаковки и мате­риали Мегапорт ООД. „За съжаление примерите и твърденията, които се разпространяват в публичното прос­транство, не отговарят на истина­та. Разпространението им би мог­ло да е плод на недостатъчна инфор­мираност, но по-вероятно е свърза­но с користни цели и нелоялна конку­ренция“, коментират от Мегапорт по повод редицата публикации и ре­портажи, които дават примери за намеренията на някои общини да заб­ранят използването на полиетиле­нови торбички, както и по повод ин­формациите, че биоразградимите, ко­ито трябва да ги заменят, биха били по-скъпи само с една стотинка. „Раз­бира се, има страни и в Европа, къде­то са въведени високи такси, за да се оскъпи изделието и в крайна сметка да се ограничи неговото потребле­ние. Това, което някои общини сило­во приемат и искат да ограничат или да спрат използването на полиетиле­нови торбички, не е пазарен подход и не е в полза нито на потребителите, нито на търговците, нито на произ­водителите, нито на работещите в тази промишленост“, посочват още от компанията.

Усилията на Мегапорт са насочени както към опазване на околната сре­да, така и към повишаване степента на преработка на пластмасовите от­падъци и използването им отново в производството на изделия. В света има два типа екополиме­ри, които помагат за опазването на околната среда – бързоразградими и биоразградими (биополимери). В Евро­па вече има утвърдена схема за ана­лиз EN 13432, която определя способ­ността на полимерите да се разграждат и поддават на компостиране. Тя описва методите за определяне на разградимостта на полиме­рите за определено време в промишлените системи за компостиране. Този стан­дарт е публикуван от Меж­дународната организация за стандарти (ISO – съкрате­но от International Standards Organization).

Биополимерите са произ­ведени от възобновяеми из­точници (биомаса) на база протеини, извличани от пше­нични култури, нишесте, растителни масла, карто­фи, захарна тръстика или су­ровини, получени от отпадъ­ци (от домакинства, град­ски отпадък, млечна индус­трия, мелници за хартия, ле­совъдство и т.н). Биораз­градимостта е процес, кой­то описва минерализацията на органичните структури под действието на клетъч­ни организми (микроорга­низми, ензими, гъби, бакте­рии). Те превръщат биополи­мерите във въглероден ди­оксид, метан, вода, биомаса и крайният продукт е ком­пост (тор).

Капацитетът на производители­те на биополимери в световен мащаб е символичен в сравнение с този на конвенционалните полимери. Биополи­мерите се разграждат и не замърся­ват околната среда, но цената им е в пъти по-висока от тази на конвенцио­налните полимери. В момента те зае­мат по-малко от 1% от общия дял на полимерите на пазара на суровини.

Материалът, създаден в Мега­порт и отговарящ на европейските стандарти за биоразградимост, е на­речен ЕСОDEGRALEX.

Съществуват бързоразградими по­лимери, при които в процеса на екст­рузия се поставя специална добавка – деградиращ адитив, който ускорява многократно разлагането на полие­тилена в околната среда. Адитивът намалява устойчивостта на химиче­ската верига на полимера и под въз­действието на кислорода, ултравио­летовите лъчи от слънцето, топлина­та и влажността, материа­лът се разгражда бързо, във вид на лентички и малки къ­счета полимер, които обаче не стават на тор.

Известни са и оксоби­оразградими полимери, кои­то също се разграждат мно­го по-бързо от конвенцио­налните, а остатъците са компостируеми, т.е. превръ­щат се в тор. Този процес е известен като оксодеграда­ция и протича на три фази:

1. Разграждане на външ­ната обвивка – при тази фаза полимерът започва да се разгражда според атмос­ферните условия.

2. Неорганично разлагане – фаза, при която полимерът напълно са разгражда на мо­лекулни съставки.

3. Органично разлагане – фаза, при която малките окислени молекули се мине­рализират. Те се превръщат във въглероден диоксид, вода и биомаса с помощта на ми­кроорганизмите в почвата или тор.

Съвместно с водещата в света фирма в областта на полимерите „А. Шулман“, Ме­гапорт ООД създаде мате­риала POLYDEGRALEX, който отговаря на европейските еко стан­дарти и е 100% разградим. В зависи­мост от климата и процента вложен адитив (мастербач), естественият разпад става за период от 1 до 3 годи­ни, докато без него разграждането е за повече от 300 години. Материалът POLYDEGRALEX съ­държа допълнителна добавка, която е едновременно фото- и терморазградима. Скоростта на разграждане зависи както от качеството, така и от наличието на антиок­сиданти в основната съставка на фолиото. Няма никакво вредно влияние и не остават токсични отпадъци при това разграждане, остатъците са напълно безопасни за во­дата, почвата, растенията и живите организми.

Мегапорт пусна на пазара стандартни оксобиоразгра­дими торбички, произведе­ни от POLYDEGRALEX. Пър­вите клиенти на компания­та, които са се възползва­ли от новия материал, са М Тел, Kaufland, Магазини 345, Perfeto и др.

Мегапорт отделя много усилия в опазването на окол­ната среда. В новия завод на компанията във Велико Тър­ново (открит в края на 2007 г.) и в завода за рециклира­не на пластмасови отпадъ­ци в Търговище се рецикли­рат повече от 650 тона по­лиетиленови и полипропиле­нови отпадъци на месец. Го­товата продукция от два­та завода във вид на висо­кокачествен регранулат от полиетилен и полипропилен, фолиа и чували за смет е от­лично приета на българския и международния пазар. Над 50% от продукцията се изна­ся в Европейския съюз.

Мегапорт, в тясно съ­трудничество с ЕкоБулПак, където е акционер, и другите организации за оползотворяване на отпадъците от опаков­ки създаде система от пунктове за събиране, сортиране, транспортиране и оползотворяване на тези отпадъци.

Друга целева насоченост на Мегапорт е да работи за предотвратяване на замърсяването на околната среда, като повишава степента на преработка на пластмасови­те отпадъци и използването им отново в производство­то на изделия. Полиетиленът може да се рециклира много­кратно, повече от 30 пъти, и така страната ще спести ресурси, енергия, ще съхрани българската гора и ще раз­вие пластмасо-преработващата индустрия, както го пра­вят повечето страни в Европа.

В тази връзка отскоро Мегапорт произвежда ЕКО ТОР­БА за многократна употре­ба, направена 100% от ре­циклиран материал. Тя ще за­еме място в стандартната номенклатура на компани­ята и ще се разпространя­ва в цяла България по дист­рибуторската ни мрежа. На гърба на тази торба е пока­зана технологичната схема на производство, събиране и рециклиране на полиетиле­новите опаковки (схемата вляво).

Водещи търговски ве­риги, предимно от Евро­па, все повече се интересу­ват от торбички за много­кратна употреба, произве­дени на 100% от рециклиран полиетилен.

Те са по-евтини, а това, че са произведени от отпа­дъци в съответните стра­ни, е стимул за намалява­не на данъците и увелича­ване събираемостта сред населението на опаков­ки, употребявани в бита и производството.

Всички усилия на Мега­порт ООД са насочени към затваряне на технологичния цикъл и 100-процентово опол­зотворяване на произвежданите опаковки. По този начин компанията дава своя принос в опазването на околната среда, защото:

ЗЕМЯТА Е НАШИЯТ ДОМ! ДА Я ПАЗИМ,ЗА ДА ЖИВЕЕМ ПО-ДОБРЕ!

 
06.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Екология, Печат на опаковките

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар