Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Втори живот за рециклираните отпадъциДнес, както никога досега, добрите производители на стоки са фокусира­ли вниманието си върху рециклиране­то. Всепризнатите лидери в произ­водството на безалкохолни напитки буквално се съревновават във въвежда­нето на иновативни технологии и съ­временни програми, за да дадат втори живот на използваните опаковки. Като допълнение към дългия списък от насо­чени към рециклиране проекти, по ини­циатива на PepsiCo и Coca-Cola от края на ноември 2010 г. търговският цен­тър в Арлингтън, Тексас вече разпола­га с контейнера за бутилки Reimagine.

Проектът е разработен от Coca-Cola в сътрудничество с корпорация­та за екологични продукти Envipco и е замислен като център, в който да се приемат и обработват използва­ни алуминиеви кутии и РЕТ пластма­сови бутилки (в това число и на дру­ги марки). Новата машина буквално може да „погълне“ поставените в нея използвани опаковки и след като ги сканира и раздели съобразно матери­алите, от които са направени, да ги изпрати за преработка.

Reimagine може да съхранява до 65 000 смачкани кутии и до 18 000 бутил­ки. Идеята на проекта е повече от 95% от тези кутии да бъдат използ­вани за създаването на нови опаковки и да се върнат в магазините за срок от около 60 дена. Планира се пласт­масовите бутилки да се превърнат в продукти за бита като дрехи, рани­ци, килими и дори нови бутилки.

За да засилят интереса към тази инициатива, създателите на проекта са предвидили потребителите да полу­чават точки за всяка поставена в кон­тейнера празна опаковка. Събраните точки могат да се използват за наби­ране на средства за местните учили­ща или за участие в лотария с награди.

Природозащитници против употребата на пластмасови бутилки

Жителите на малък австралийски град южно от Сидни са се обединили в подкрепа на идеята за опазване на природата и подобряване живота на планетата. По тяхна инициатива в рамките на кампания срещу натруп­ването на неразградими пластмасови отпадъци от магазините в околност­та са били иззети всички бутилки за еднократна употреба. Вместо тях жителите е трябвало да закупят бу­тилки за многократна употреба.

Ентусиастите от далечна Ав­стралия са пример за това, че бъдеще­то на планетата не е само в ръцете на големите световни организации и че дори малките наглед прояви на за­гриженост към околната среда са реа­лен шанс за нейното опазване.

Краткосрочни рискове и дългосрочни ползи за Danone

През последните 20 години се на­блюдава значително намаляване на пластмасите при производството на опаковки. Използването на пласт­маси за бутилките за минерална вода от 1,5 литра е намаляло с 42%, а за опаковките за кисело мляко от 125 грама — с 40%. Това обаче не спира лавинообразното увеличаване на от­падъците на глава от населението в световен мащаб. Не случайно водещи компании предприемат стъпки, на­сочени към преразглеждане на стра­тегията им за производство на опаковки.

Като част от инициативата за намаляване на въглеродните емисии с 30% до 2012 година Danone реши да се отърве от клъстер опаковките си за кисело мляко. Този подход се ока­за по-труден, отколкото предвижда­ха първоначалните проучвания. Освен разходите по удължения срок за реинженеринг (поне 3 години), някои от клю­човите марки като Activia и Taillefine ще бъдат изложени на риск при транс­портирането, което ще рефлектира върху външния вид на продуктите, а оттам и върху продажбите. Направе­ното проучване сред потребителите предвижда до 20% спад в продажбите.

Въпреки че в краткосрочен план въздействието на подетата от Danone инициатива ще бъде отрицателно, намаляването на пластмаса­та в опаковките ще осигури на мар­ката икономии от $ 2 500 000 на годи­на (два цента на пакет).

 
20.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Екология, Опаковъчни технологии

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар