Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Гора, картон и още нещо...

  •  
  •  
  •  
  •  


Европейската индустрия за целулоза и хартия е най-големият промишлен потребител и производител на възобновяема енергия в ЕС. Тя има и бъдещ потенциал. В доклада на CEPI (Конфедерация на европейските производители на хартия) за ефективното използване на тези материали от търговска гледна точка се подчертава, че експлоатацията на дървесната биомаса трябва най-напред да се оптимизира в процесите за производство на хартия и чак след това да се насочва за генериране на възобновяема енергия.

Днес 50% от основното годишно по­требление на енергия в целулозно – хартиената промишленост е основа­но на биомасата.

Докато водата, слънцето и вятъ­рът се използват само като източни­ци на възобновяема енергия, биомаса­та (в частност дървесината) и упо­требената хартия са ресурс, който може да се използва първо като суро­вина и след това – като източник на енергия.

Сегашните мерки за стимулира­не на търсенето и употребата на възобновяема енергия може да са подходящи за онези възобновяеми из­точници, които са потенциално нео­граничени за енергийни цели във все­ки един момент, но не са пригодни за биомасата, тъй като не се вземат предвид нейните други възможни приложения, например като сурови­нен източник.

Стимулирането на използване­то на дървесината най-напред като суровина за производството на про­дукти, след това за рециклиране на употребените продукти и накрая – за енергийно оползотворяване след като рециклирането вече е невъзможно, може да допринесе много повече за устойчивото екологично, социално и икономическо развитие.
Големи надежди се възлагат на „второто поколение“ биогорива, полу­чавани чрез разграждане на дървесни­те влакна с помощта на ензими. Ако е успешен, този процес ще направи би­огоривата много по-достъпни в срав­нение със сегашното положение и с много по-голямо значение от комерси­ална гледна точка. Освен това, този процес намалява емисиите на СО2 с до 85%, като се има предвид и енергията за добиване на биогорива по сегашни­те методи.

Опаковките от хартия и картон заемат приблизително 40% дял от европейския опаковъчен пазар – това е най-големият дял на стойност око­ло 48 млрд. евро, което пък е 60% от 80-те млрд. евро оборот на европей­ската индустрия за целулоза и хартия. Като опаковъчни материали, хартията и картонът са от жизнено значение и въпреки конкуренцията от страна на пластмасите през последните два­десет години, те отново възвръщат позициите си. Главен фактор за това са екологичните проблеми и конкурен­цията, които тласкат индустрията към търсене на по-устойчиви и ико­номически целесъобразни решения. Въпреки валутните колебания, цени­те на енергията и конкуренцията от Източна Европа (главно Русия), които въздействат негативно върху печал­бите, търсенето на продукцията на европейските производители на хар­тии и картони нарасна през 2006 г. с 1,5%, като тенденцията се запазва и през 2007 г.

През 2005 г. 56% от употребените хартии и картони са рециклирани. От общото производство на страните – членки на CEPI, 50% са хартиите за печат, 39% за опаковане и 11% – за хи­гиенни и специални цели. Преструкту­рирането в тази индустрия (поредица­та затворени предприятия) помогна на новите производствени компании (много от тях с международно участие) да постигнат по-добър баланс на търсене–производство, което пък доведе до постигане на по-ниско ниво на стоковите запаси.

Излизането на европейската ин­дустрия за целулоза и хартия от за­стоя се постига най-вече чрез ико­номии на разходи, подобряване на производствените структури, заси­лена иновационна дейност и високо качество на продукцията. Цените на енергията и суровините продъл­жават да създават несигурност, но много компании се справят чрез на­маляване на своята зависимост от нефта и природния газ, задоволявай­ки потребностите си от местни, възобновяеми и устойчиви енергоиз­точници.

Billerud AB произвежда материа­ли за производство на вълнообразен картон и по-специално – за приложе­ния при опаковането на пресни храни, за промоционални цели и за защита при тежки условия. Компанията оси­гурява цялостни решения и се фокуси­ра върху създаването на допълнител­на стойност за потребителите на опаковки от картон по дължината на добре установената снабдителска опаковъчна верига. В комбинация с близките взаимоотношения с клиен­тите, тази стратегия осигурява на компанията ясно отличаване на все по-конкурентния опаковъчен пазар. В изпълнение на плановете си за ефек­тивно използване на природните ресурси, компанията е постигнала висока степен на самозадоволяване с електрическа енергия – от 30 на 60% през 2007 г. Инвестициите са насочени към непрекъснато анализи­ране на енергийната ефективност на процесите с оглед елиминиране на неефективното използване на енер­гията. Тези действия осигуряват поддържане на ценова стабилност на продукцията, устойчиво развитие на производството и опазване на окол­ната среда. Балансирайки суровини, енергия, труд и капитал, компанията изгражда стратегически партньор­ства и участва в създаването на първокласни световни стандарти, вкл. за опаковането на пресни храни.

Барселонският завод на Stora Enso за производство на плосък картон с бяло покритие използва рециклирани целулозни влакна като изходна суро­вина. Картонът е предназначен глав­но за опаковане на храни, напитки, печива, перилни препарати, фарма­цевтични продукти, изделия за бита и групови опаковки. Заводът е първият в Испания, получил сертификат по ISO 14001. В своята кратка история пред­приятието е станало изключително отзивчиво и отговорно за пробле­мите на околната среда, приемайки политика за използване на над 90% рециклирана хартия в своето произ­водство на картон от локален източ­ник – Барселона.

Ръководството на завода работи в тясно сътрудничество с общинска­та управа и участва активно в обуче­нието на населението за значението на събирането и сортирането на хар­тията от домакинствата за послед­ващото ú рециклиране в завода.

В инициативите на предприятие­то се включва и нововъведението за рециклиране на употребени опаковки за безалкохолни напитки чрез пиро­лиза. Така се решава отделянето на алуминиевото фолио от органичните съставки и последващото повторно използване на двата материала.

Предприятията за производство на вълнообразен картон за опаковъч­ни цели на американската компания Weyerhaeuser са спечелили сертифи­кат за устойчива горска инициатива SFI и са оторизирани да използват етикет за продукти от сертифи­циран източник. Компанията е една от първите за вълнообразен картон, получили такъв сертификат. С него тя удостоверява, че управлява гор­ските си ресурси по стандартите за устойчивост в съответствие с принципите на SFI за устойчиво уп­равление на горите. Клиентите на компанията са доволни, защото те искат екологично целесъобразни опа­ковки и оценяват факта, че нейните опаковки от вълнообразен картон са рециклируеми и за производство­то им са използвани средно 50% ре­циклирани след употребата им целу­лозни влакна.

Програмата SFI е система от принципи, цели и мерки за действие. Тя съчетава отглеждане и използва­не на горите „за вечни времена“ с дългосрочната защита на горското биоразнообразие, растителните и животинските видове, почвите и во­дите и другите горски богатства.

 
01.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Екология, Опаковъчни материали

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар