Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Кампания за здравословно бъдеще на Johnson&JohnsonНа 14 юли Johnson&Johnson старти­ра петгодишен стратегически план, наречен „Здравословно бъдеще 2015“. Програмата обхваща широк диапа­зон от цели за опазване на околна­та среда и е насочена към гаранти­ране бъдещото устойчиво развитие на планетата. Подобно предизвика­телство не е новост за компанията, която още от 1987 г. работи върху различни проблеми, свързани с опазва­нето на околната среда. Сред насто­ящите цели на Johnson&Johnson са: намаляване на въглеродните емисии и отпадъците при производството на хартия и опаковки, намаляване на водата в производството и т.н.

Приоритетни за Кампания 2015 ще бъдат стартирането на: инициа­тиви за достъп на хората до здрав­на информираност; намаляване на въздействието върху околната сре­да при производството на продукти на компанията, както и увеличаване на устойчивия дизайн на продукти­те; партньорство с устойчиви дос­тавчици; инвестиции в научни изслед­вания в областта на пренебрегвани заболявания и достъпност до лекар­ства, произведени от компанията; прозрачност по отношение на произ­водството и продуктите.

Разбира се, това са само част от приоритетите на ориентираната към екологично производство компа­ния, които са израз на цялостната ™ политика на устойчивост и грижа за околната среда.

 
31.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Екология

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар