Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Новите измерения на екологичния опаковъчен дизайн

  •  
  •  
  •  
  •  


В близко бъдеще материалите и ресурсите ще стават все по-дефицитни и следователно по-скъпи, а методите за оползотворяване и отстраняване ще изискват повече разходи и ще натежават в сметките. В тази ситуация дизайнерите и производителите ще трябва заедно да преосмислят и подобрят методите за икономично и екологично опаковане.

Въпреки че съгласно някои дефиниции опаковките служат главно за вместване и защита на продуктите, днес те са изключително усъвършенствани и много по-интелигентни в сравнение с който и да е период от човешката исто­рия. В сегашния свят на развити снабдителски вериги и модерна търговия сме напълно зависими от опаковането за сигурната доставка на стоките от мястото на тях­ното производство до мястото на тяхната употреба. В този сложен свят много съществен се оказва дизайнът на опаковката, съобразен с нейния жизнен цикъл. Има оба­че една тънка граница в баланса между отпадъците, гене­рирани от увредени стоки поради лошо или недостатъч­но опаковане и отпадъците, генерирани поради излишно опаковане.

Често опаковането и околната среда се разглеждат като два несъвместими елемента с противоположни ин­тереси и цели. Опаковъчната индустрия използва големи количества материали, за да могат продуктите да стиг­нат сигурно до потребителите. Но би било заблуждаващо да се твърди, че те изцяло се превръщат в отпадъци. Без тези материали голяма част от продуктите биха били ув­редени или бракувани, преди да можем да ги използваме или дори да ги зърнем. Въпросът е колко материали използва­ме за опаковане на нашата продукция и докъде можем да намаляваме тези количества, като оползотворяваме вече употребените. Това трябва да се решава без компромис със защитната функция на опаковките, както и след пре­ценка на системите за дистрибуция.

Производствените технологии за опаковъчни мате­риали и опаковки непрекъснато еволюират. Кой е най-до­брият метод за производство на една съвременна опа­ковка? Това е постигането на увеличена якост с по-малко материали посредством качествен дизайн — средства, чрез които опаковъчната индустрия намалява експлоата­цията на природните ресурси и отделянето на отпадъци. В тази постановка дизайнерът трябва да взема предвид пълния жизнен цикъл на опаковката още докато тя е на етап замисъл и проектиране. Разходите, свързани с енер­гията и замърсяването на околната среда, могат значи­телно да се намалят, ако дизайнерът съумее да използва по-леки и по-малко материали. Намаленото тегло на всяка товарна единица ще доведе до значителна разлика в броя на транспортираните продуктови единици и броя на изми­натите километри при транспорт. Размерите на опаков­ката от гледна точка на ефективното използване на прос­транствата са също толкова важни. Ако дизайнерът съу­мее да направи една ефективна по тегло, но по-малка по размери опаковка, при всеки превоз ще могат да се транс­портират по-голямо количество продукти.

Дизайнерът трябва да реши дали опаковката да се ре­циклира, да се използва повторно, или, в най-лошия случай, да бъде депонирана на сметището.

Такова решение трябва да е съпътствано с вземане под внимание на използваните материали и средата, в ко­ято опаковката ще функционира, както и нейната употре­ба. Повторното използване на опаковката често се раз­глежда като най-ефективно от гледна точка на използва­нето на ресурсите. В тази светлина дизайнерът тряб­ва да мисли за потенциала на опаковката за многократна употреба. Това обикновено изисква използването на по-ка­чествени материали, но в резултат се получава по-дълъг живот на опаковката.

Крайното решение, което дизайнерът трябва да взе­ме във връзка с ресурсите, е за рециклирането. Този про­блем е обсъждан дълго време и е добре изяснен. Рецикли­рането стана популярна и донякъде прекомерно утвърде­на характеристика, която производителите използват в своя изгода, въпреки че не са много доказателствата за някаква изключителна полза за околната среда, което пък се споделя от потребителите. Въпреки че рециклиране­то удължава жизнения цикъл на суровината, то все пак не е безгранично. След всяко рециклиране дължината на це­лулозните влакна намалява, с което намалява и здравина­та на рециклираните хартии и картони, а това компроме­тира тяхната ефективност като опаковъчни материали. Този непрекъснат процес невинаги предвижда екологична­та цена на транспортирането на рециклираните матери­али и на самия процес рециклиране.

От гледна точка на дизайна съществуват важни въпро­си, които трябва да се вземат предвид при рециклиране­то. Видът на използваните материали може да окаже въз­действие върху рециклируемостта на дадената опаковка. Някои материали, ако се рециклират съвместно с други, могат да ги замърсят и така полученият рециклат да е от ниско качество. Пластмасите, в частност, са проблема­тични за рециклиране и тяхното лесно сепариране и пра­вилно рециклиране трябва да е осигурено предварително. Използването на употребените пластмаси като гориво за производство на енергия все още създава проблеми със съпътстващите продукти от изгарянето, въпреки съвременните филтриращи системи в инсинераторите. Поня­кога дизайнерите са изправени пред проблема за рецикли­раните материали в изцяло променена конструкция на опа­ковката. Добър пример за това е повишената употреба на хартиената маса като спомагателен опаковъчен матери­ал, който има добри защитни характеристики и може да измести неекологичния експандиран полистирол (EPS).

Друг пример за заместване на EPS е въвеждането на многократна полиетиленова транспортна опаковка за прясна риба Cool Blue Box от английската фирма Young’s Seafood. Новата опаковка може да се стерилизира и да пра­ви до 300 оборота в сравнение със старата от EPSза ед­нократна употреба. В капака има гел за замразяване, а в материала има добавка с антибактериални функции. Може да се използва и за пресни меса. Пригодна е за поставя­не на микрочип за проследяване на опакованата продукция. Фирмата твърди, че с новия дизайн се постига до 78% на­маляване на емисиите на СО2.

EPSсе замества и в потребителските опаковки. Аме­риканската компания New Iceе проектирала и патентова­ла нов клас лети компостируеми опаковки от биоразграж­даща се пластмаса на основата на картофено нишесте. Опаковката е подходяща за сухи, влажни и мокри хранител­ни продукти като плодове, зеленчуци и меса, включител­но пилешко. С новия еко-дизайн се заместват не само по­требителски опаковки от EPS, но и от други неекологични пластмаси на базата на нефт.

Diamant Art Corporation е обявила решението си да раз­шири обхвата на своята продуктова линия с деградируеми твърди подложки от полипропилен (PP) диран полистирол. Деградируемостта се постига с уни­калната добавка Nor-x. Чрез нея канадската компания ще стане лидер — изключителен доставчик за Северна Аме­рика на единственото ефективно по отношение на цена­та решение за деградируема РР пластмаса. Подложките са с широкоспектърно приложение — подходящи са за месо, риба, пилета, пресни плодове и зеленчуци. Единственият конкурент са предлаганите на пазара подложки от орга­нични влакна, но те са значително по-скъпи. Северноамери­канската Environmental Choice™ Program е връчила на ком­панията сертифицирано еко-лого за екологично отговорни еко-дизайн, продукти и услуги.

Производителят на хартии, картони и опаковки от тях — DS Smith, е разработил ефективен заместител на палетите от дървесина — 100% рециклируеми олекотени палети от вълнообразен картон. Палетата с нов еко-ди­зайн е подходяща за хранителния и фармацевтичния бран­шове. С размери 1000х1200 мм тя тежи само 2,1 кг, но има товароносимост до 400 кг. Проектирана като еднократ­на, след употреба тя постъпва за рециклиране. За пестене на пространство има сгъваема конструкция, като на мяс­тото на формиране на палетните единици се разгъва за натоварването и със стока. С нейното използване се ико­номисват до 80% разходи за горива и съответните еми­сии СО2, а по-масовото ¡ прилагане ще намалява разходи­те по цялата снабдителска верига.

Иновативните натурални продукти Ingeniumза изми­ване и хигиенизиране на ръце без разяждащи химикали на CleanWell са разработени съвместно със стилните РЕТ опаковки за фамилията почистващи продукти. Етикетите се отстраняват лесно и това позволява на потребители­те да използват многократно стилните опаковки, което ги прави и екологично целесъобразни.

Възможностите на екологичния опаковъчен дизайн са необятни и понякога извеждат екологично отговорните компании на лидерски позиции. Екологичните характерис­тики вече излизат в челната редица на критериите и из­искванията за успешен опаковъчен дизайн.

 
04.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Екология

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар