Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Общ стандарт за всичкиМеждународната организация по стандартизация (ISO) работи по изготвянето на нов стандарт ISO 14067 за въглеродния (CO2) отпечатък на продуктите, в който количеството емисии на парникови газове ще бъде наложено като световен стандарт

Президентът на Pro Carton Роланд Рекс, проф. д-р Волфганг Уимър – пре­подавател в Техническия универси­тет във Виена, и д-р Клаус Радун­ски – един от ръководителите на работната група за ISO 14067, се срещнаха, за да обсъдят ситуация­та около въглеродния отпечатък на продуктите. От Pro Carton са убеде­ни, че новият стандарт ще помогне да се утвърди позицията на изделия­та от хартия и картон като устой­чиви материали за опаковане. Очаква се заключителният документ да е го­тов до средата на 2012 година.

В основата на общия стандарт ще бъдат досега съществуващите ISO 14040/44, ISO 14025 и ISO 14065, а оценката на въглеродния отпеча­тък ще е адекватна на сумарното ко­личество парникови газове (въглеро­ден диоксид, метан и др.), излъчвани през целия жизнен цикъл на съответ­ния продукт.

Идеята организациите от цял свят да имат единен стандарт е ва­жна с цел намаляване изменението на климата. Широката обществена ин­формираност за вредата от парни­ковите емисии върху околната сре­да рефлектира върху покупателните решения на все по-голям брой потре­бители. Не без значение са политиче­ските и икономическите механизми за мотивиране на компаниите към активно действие. Нещо повече – ос­вен интереса, редица водещи между­народни компании са признали, че па­зарите са чувствителни към нови стратегии, имащи отношение към климата, и че въглеродният отпеча­тък на продуктите ще се превърне в сериозен аргумент за тяхното кон­курентно предимство и успешни про­дажби. Този подход може да се окаже първата стъпка на компаниите към разбирането на реалното въздейст­вие върху околната среда на произ­вежданите от тях продукти и начина им на доставка до потребителите.

Чисто технически въглеродни­ят отпечатък на продуктите се из­числява въз основа на емисиите на парникови газове, отделяни от из­копаемите и биогенните източни­ци на въглероден диоксид. Въглерод­ният отпечатък на продуктите има потенциала да бъде добра отправ­на точка за повишаване информира­ността на потребителите и насър­чаването на дискусии за въздействи­ето на продуктите върху околната среда, затова и проектът ISO 14067 предвижда пълна и частична комуни­кация под формата на декларации, молби, етикети, отчети и доклади.

От Pro Carton съобщават, че при производството на продукти от хар­тия и картон за времето от 2005 до 2008 г. е отчетено намаление със 7% на емисиите на въглероден диоксид, серен диоксид и азотни оксиди, кое­то е повече от показателно за уве­личеното потребление на биомаса за сметка на изкопаемите горива.

 
13.01.2012.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Екология

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар