Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Отпадъци от опаковки – новости, изисквания и практики

  •  
  •  
  •  
  •  


Информационен семинар във връзка с промените в законодателството, свързани с отпадъците от опаковки, организира Булекопак. Семинарът на тема „Отпадъци от опаковки – новости, изисквания и практики“, предназначен за членовете на Булекопак, които са дружества от различни браншове на промишлеността, се проведе на 3 октомври 2008 г. в хотел „Родина“. Изискванията в нормативната уредба, касаещи опаковките и отпадъците от опаковки, се отнасят до всички, които пускат на пазара опаковани стоки.

Предоставянето на информация за ко­личествата пуснати на пазара опа­ковки към Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) вече е също толкова важно, колкото и подаване­то на тази информация към Булекопак или друга организация по оползотворя­ване на отпадъци от опаковки, ста­на ясно по време на семинара. Преди измененията в законодателството само организациите по оползотворя­ване подаваха обобщена информация от членовете си към ИАОС, но с но­вото ПМС № 120 от 30.05.2008г. това улеснение за фирмите отпада.

На 10 юни 2008 г. в Държавен вест­ник, бр. 53 беше обнародвано ПМС № 120 от 30.05.2008г. С него се отменя ПМС № 137 и на негово място се при­ема Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова­та такса за продукти, след употре­бата на които се образуват масово разпространени отпадъци (наричана по-долу Наредбата за продуктовите такси) и се правят редица изменения и допълнения в Наредбата за опаков­ките и отпадъците от опаковки, как­то и във всички останали наредби, ко­ито касаят масово разпространени­те отпадъци.

По време на семинара на Булекопак бяха разяснени, промените в норма­тивната уредба, които касаят задъл женията и дейността на лицата, пус­кащи на пазара опаковани стоки:

1. Нов тарифен размер на продукто­вите такси за продуктите, след употребата на които се образу­ват масово разпространени от­падъци.

Размерът на продуктовата такса за опаковките е определен в Приложе­ние № 3 към чл. 1, ал. 5, т. 3 от Наред­бата за продуктовите такси. След­ва да се счита, че той влиза в сила от 14.06.2008г. Промяната му трябва да бъде отразена във вътрешнофир­мената спецификация и в месечната справка-декларация, изискваща се по закон.

2. Регистрирана марка на колектив­ната организация (чл. 20 от На­редбата за опаковките)

Поставянето на регистрираната марка на организацията върху пус­каните на пазара опаковки не е за­дължително.

Опакованите стоки, пускани на па­зара на територията на Републи­ка България, на които е поставена марка на друга организация могат да запазят поставената марка. Запазването е независимо от на­личието или липсата на членство на лицето към момента на пуска­нето на съответните опаковани стоки на пазара, в организацията по оползотворяване, на която при­надлежи съответната марка.

Търговската марка не служи като доказателство за членство в орга­низацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки или че за съ­ответната опаковка е заплатено възнаграждение на организацията.

ВАЖНО: Задължително остава наличието върху опаковките на зна­ка за рециклиране (трите стрелки) и вида на материала, от който е изра­ботена опаковката, както и на знака за разделно изхвърляне на отпадъ­ка от съответната опаковка (фигура „Човече с кошче“ или надпис „Изхвър­ли разделно!“)

3. Промени в т.нар. държавни справ­ки – образци и срокове за изгот­вяне.

4. Промените във Вътрешнофирме­ната спецификация (вече Приложе­ние № 12 към чл. 10, ал. 1 от Наред­бата за продуктовите такси) са формални, но е необходимо тя да бъде променена, ако има промяна в тарифния размер на опаковките.

5. Променен е образецът на Месеч­ната справка-декларация (вече Приложение № 13 към чл. 10, ал. 3 от Наредбата за продуктовите такси). Променен е и срокът за из­готвянето на тази справка – до 15-то число на месеца, следващ този, за който се отнася справката.

НОВО: Всяко дружество следва да предоставя информация в ИАОС за ко­личествата, пуснати от него на паза­ра опаковки/опаковъчни материали, изготвена на база месечната справка-декларация.

Информацията се подава в ин­формационната система, поддържа­ на от ИАОС за пуснатите на паза­ра опаковки, като задължително се посочва начинът на изпълнение на задълженията.

Информацията се подава за след­ните периоди:

01 януари – 31 март

01 април – 30 юни

01 юли – 30 септември

01 октомври – 31 декември

Информацията за пуснатите на пазара опаковки се подава в ИАОС в 20-дневен срок след изтичане на съот­ветния период.

За настоящата 2008 г. първата ин­формация, която следва да бъде пода­дена, е за периода юли-септември (ІІІ-то тримесечие), в срок до 20-ти ок­томври 2008г.

Отпада изискването за изготвяне и подаване на годишна справка-декла­рация (досегашното Приложение №11 към ПМС 137), което се представяше от името на членуващите дружества в Министерството по околна среда и водите (МОСВ), едновременно с оди­торския доклад на съответната ор­ганизация по оползотворяване).

Справка за опаковки за многократ­на употреба. В справката за опаковки за многократна употреба (Приложе­ние №11 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки) на отдел­ни редове се посочват тези опаковки за многократна употреба, които са послужили за опаковане на опасни хи­мични вещества.

ВАЖНО: Съгласно новите изисква­ния на Наредбата за опаковките (чл. 38) ежегодно до 31 март лицата по чл. 11, ал. 1 и 2 от ЗУО, които са въвели де­позитна система за своите опаковки или са въвели система за многократ­на употреба, представят информация на ИАОС по образец съгласно приложе­ние № 11.

Понятия. В допълните разпоредби на Наредбата за опаковките са вклю­чени нови понятия и допълнителни примери и разяснения на вече тълкува­ни такива.

Освен промените в нормативните документи, по време на семинара бяха обсъждани и установените практики в България и Европа по отношение на системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки. За да бъде ра­ботеща една система за разделно съ­биране, тя трябва да бъде съобразе­на и с особеностите на конкретното населено място, в което функциони­ра. Булекопак АД взема под внимание тези особености и предварително съгласува вида на системите, които из­гражда и обслужва със съответните общински служби. Площадките за раз­делно събиране, организирани от Буле­копак АД, са следните видове:

1. Площадка с 2 контейнера – жълт и зелен. В жълтия контейнер се из­хвърлят отпадъците от хартия, пластмаси и метали, а в зеления – отпадъците от стъкло. Този тип площадки Булекопак АД организира в районите Люлин, Младост, Искър и Нови Искър на Столична община.

2. Площадка с три контейнера – син, жълт и зелен. В синия контейнер се изхвърлят отпадъците от хартия, в жълтия контейнер се изхвърлят отпадъците от пластмаси и ме­тали, а зеленият е за отпадъците от стъкло. Такъв вид са площадки­те в общините Елин Пелин, Шумен, Каспичан, Нови пазар и Чепеларе.

3. Площадка с три чувала – син, жълт и зелен. Принципът на разделяне на отпадъците е същият както и за контейнерите от съответния цвят. Този начин на разделно съби­ране е специално организиран от Булекопак АД за хотелите и тър­говските обекти в КК Пампорово.

До края на годината обхванатото от Булекопак население ще надхвърли 461 000 души. В процес на изгражда­не са и две собствени сепариращи ин­сталации, едната от които ще бъде пусната в експлоатация преди края на 2008 г. Стремежът на организацията е да наложи съвременно и адекватно управление на отпадъците, обхващай­ки целия цикъл на опаковките – от пус­кането им на пазара до попадането им в рециклиращите предприятия. Цел­та е да бъдат събрани всички отпа­дъци от опаковки, за да не попадат на депата за битови отпадъци, а да бъ­дат рециклирани и/или оползотворе­ни. Това означава, че всяко дружество, което членува в Булекопак АД, допри­нася за извличането на всички извест­ни ползи от разделното събиране и за решаването на екологичните пробле­ми на планетата като цяло.

В тази връзка организацията цели и увеличаване на количеството ре­циклируеми материали, събирани от системите за разделно събиране (осо­бено от домакинствата и търговски­те обекти), което зависи в най-голя­ма степен от активното участие на гражданите. За това Булекопак АД отделя значително внимание на инфор­мирането на населението за ползите от разделното събиране, като използ­ва диференциран подход към различни­те възрастови групи. Разбирането, че разделното събиране не е комунал­на дейност, а осъзнат избор на обще­ството да използва ефективно ресур­сите си, е основна цел в информацион­ните проекти, реализирани от Булеко­пак АД.

 
07.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Екология

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар