Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Оценка на риска от замърсяване на природата с нано- и антимикробни веществаИнститутът по хранителни науки и технологии (IFST) на Обединеното кралство призовава за по-адекватна оценка на потенциалните рискове от освобождаването в околната среда на наноматериали, използвани в опа­ковките на хранителните продукти. Британските специалисти са при­теснени относно риска от повишава­не на бактериалната резистентност при по-широката употреба на наноча­стици в материалите, контактуващи с храните. Затова призовават за вни­мателно следене на натрупването на наносребро в околната среда.

В отговор на Европейския орган за безопасност на храните (EFSA), Институтът по хранителни техно­логии направи своя коментар по от­ношение насоките за овладяване по­тенциалните рискове от нанопри­ложенията в храните и фуражите. Независимата група заяви, че от осо­бено значение са пълните данни за токсичността на специално създаде­ните наноматериали (ENM), използ­вани като композитни материали в опаковките, контактуващи директно с хранителните продукти, дори когато няма доказателства за миграция на тези частици в храните или кога­то нивата на миграция са ниски.

По отношение наличието на ан­тимикробни агенти в материалите, контактуващи с храните, организа­цията призовава за повече изследва­ния на последствията от тяхното освобождаване в околната среда.

Според учените от IFST употре­бата на антимикробни вещества в медицината трябва да е внимателно прецизирана — особено в случаите, когато става въпрос за директен контакт с рани или цялостно покри­тие на импланти или хирургически инструменти. По същия начин стои и въпросът за употребата на анти­микробни вещества в хранителните добавки или в директно състояние за опаковането на различни продукти.

Институтът по хранителни тех­нологии изтъква, че производството на материали с наночастици може да доведе до повишаване нивото на до­пустимите им стойности в приро­дата, затова обръща особено вни­мание на проучване възможностите за тяхното рециклиране. Отбелязва се, че вследствие увеличеното про­изводство на композитни материали с наночастици в някои водни басей­ни се наблюдава завишаване нивото на сребърни частици. Що се касае до възможността за депониране на на­носъдържащи материали в природа­та, учените се опасяват, че това може да доведе до освобождаване­то на по-реактивни форми в околна­та среда.

Оттам и рискът от попадането им в хранителната верига и, разбира се, голямата отговорност пред об­ществото от неконтролираното им използване.

 
23.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Екология

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар