Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Системите за сортиране и преработка на РЕТ опаковки – важен фактор за опазване на околната средаS+S сепараторът на Нови хранителни технологии, суровини, логистика, мар­кетинг и системи за рециклиране на РЕТ бутилки беше представен на със­тоялия се от 9 до 11 ноември в Нюрн­берг европейски форум PETpoint. На събитието беше показана и успешно работещата в Европа S+S система за сортиране и отделяне на полезните фракции на висококачествени рецикли­рани материали без примеси, разрабо­тена от компанията S+S Separation and Sorting Technology GmbH.

Решенията на S+S системата за откриване и отделяне на примеси позволяват оптимално отделяне на полезните фракции и отделянето на замърсяванията от РЕТ потока. Из­ползването на съвременната високо­технологична система за сортиране позволява бързото обработване на голямо количество различни фракции от смесения поток. Това е важен еле­мент за икономическата ефектив­ност на процеса на преработка на РЕТ и основен фактор за икономията на нефт, а също и за намаляването на CO2 – небезизвестен факт е, че вся­ка преработена РЕТ бутилка се рав­нява на 25 г нефтен еквивалент. В ре­зултат от годишната преработка на 4,53 млн. тона РЕТ бутилки икономи­ята на нефт достига 3,7 млн. тона. По този начин дори екологично небла­гоприятните на пръв поглед опаков­ки за еднократна употреба, каквито са РЕТ опаковките, макар и да не мо­гат да се мерят със стъклените опа­ковки за многократна употреба, не отстъпват по отношение на своята екологична целесъобразност.

Що се отнася до S+S системата за разделяне на полимери и метали, тя се ползва успешно от над 80% от преработващите предприятия в Гер­мания и в над 60% от предприятията в Европа.

Разделянето на полимери с мно­госпектрални датчици се използва за определяне на примесите и вида на пластмасите. Устройствата за се­париране напълно автоматично от­страняват нежеланите пластмаси от РЕТ потока. Благодарение на от­делените по този начин PVC и PLA частици се запазва високото качест­во на преработения материал.

За разлика от обичайните метал­ни сепаратори, които могат да от­делят ограничени видове метали като например неръждаема стома­на, металните сепаратори с индук­тивни датчици надеждно премахват всички метали от смесените РЕТ по­тоци.

S+S сепараторът с лекота от­странява нежеланите фракции незави­симо от техния вид. Високоскорост­ните камери за визуален анализ позво­ляват на оптичните сензори за цвят напълно автоматично да разделят прозрачните от непрозрачните бу­тилки, както и да сортират нежелани­те цветове. Високата икономическа ефективност на системата и нейна­та екологичност правят S+S систе­мата предпочитана за ползване.

 
14.01.2012.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Екология

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар