Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Устойчиво опаковане и нова бизнес етикаИнтегрирането на стопанската дейност с решаването на социални и екологични проблеми е изгодно за фирмите и полезно за околната среда. В него се включват инициативи като управление на отпадъците, намаляване консумацията на енергия, използване на устойчиви ресурси и подпомагане на обществото. Стратегическото планиране на такава корпоративна отговорност осигурява дългосрочна полза за компаниите при едновременна подкрепа за обществото.

Изпълнителният директор на Clif Bar — Sheryl O’Loughlin споделя на проведената наскоро конференция за корпоративната обществена отго­ворност, че политика за устойчиво развитие може да се осъществява чрез изграждане на устойчив бизнес, устойчиви марки, устойчива работна ръка, устойчиво общество и устой­чива планета. Всъщност, днешният потребител е по-силно заинтересуван от когато и да било от честна­та търговия и етичния бизнес — една социална осъзнатост, която е благо­датна почва за производителите да увеличават продажбите си чрез изграждане на устойчив имидж на свои­те марки. Все повече компании осъз­нават това. Водещ пример е търгов­ската верига Wal-Mart, която в края на миналата година обяви плановете си да прецени способността на 60-те хиляди свои доставчици от света да развиват устойчиво опаковане и да опазват околната среда.

Наскоро Coca-Cola направи реди­зайн на своята бутилка — новата е по-лека и по-малка в сравнение със ста­рия дизайн. Постигнати са икономии на материали и транспортни разходи. Компанията планира през следващи­те пет години да намали със 7% коли­чеството пластмаса в бутилката за вода Dasani чрез промяна на формата на бутилката и капачката.

Бързо расте броят на компаниите, които правят подобни промени в уси­лията си да намалят разходите и да дадат своя принос за опазване на окол­ната среда. Производителите на бързооборотни стоки се хвалят с това, което са добавили към продуктите си, но вече започват да изтъкват и каква е ползата от намаляването на опаковките и съответното благопри­ятно екологично въздействие. Напри­мер, Procter&Gamble са въвели твърди туби за пастата за зъби Crest, с което постигат транспортирането и пред­ставянето им на рафтовете да ста­ва без картонени кутии. Козметична­та фирма Aveda обявява, че въвежда мъжка фамилия продукти в опаковки от 95% рециклиран материал. Мно­го фирми вярват, че „зелените“, т.е. екологично целесъобразните опаков­ки ще им осигурят конкурентно пре­димство пред подобните на техните продукти дори ако цените на послед­ните биват задържани на по-ниско ниво. Estee Lauder предлага подаръчни кутии от картон, произведен с вятър­на, слънчева и други видови „чисти“ енергоизточници. В САЩ организации­те за защита на околната среда също играят позитивна роля.

Environmental Defense е проектирала калкулатор за опаковъчните дизайнери, с който те могат да сравняват теглото, рециклираното съдържание и поведението на 20 опаковъчни материали.

Калкулаторът е бил усвоен от ин­ститута GreenBlue, който е получил 150 000 USD грант от Агенцията за околна среда, за да го усъвършенства. Същата агенция изисква от Wal-Mart да даде по-голяма тежест на парни­ковите газове, емитирани при произ­водството на хартии, пластмаси и други опаковъчни материали, както и на метана, който се отделя при депо­нирането на употребени опаковки в сметищата. Така ще се контролира въздействието на опаковките върху околната среда по дължината на тех­ния жизнен цикъл.

Съгласно едно изследване на Чи­кагския институт по хранителни технологии (IFT), неблагоприятното въздействие на опаковките за храни върху околната среда може да се ми­нимизира чрез разумен подбор на ма­териалите и следване на приетите правила, при едновременно запазване на първостепенната роля на осигуря­ването на безопасни, здравословни и качествени храни. Интересни са изводите, че за храните, които са единственият вид продукти, употре­бявани три пъти дневно от почти всеки човек, се използват опаковъчни материали, възлизащи само на 30% от всички твърди битови отпадъци. Опаковките за храни са 2/3 от об­щия обем на отпадъчните опаковки и 50 тегловни процента от общите продажби на опаковки. Прогресът в преработването на храни и тяхното опаковане дава сигурност в снабдява­нето с храни. Ролята на опаковъчните технологии за хранителни продукти е да балансират защитата на храните с другите проблеми като разходи на материали и енергия, повишаване на социалното и екологичното съзнание и стриктно регулиране на замърсява­щите вещества и изхвърлянето на твърди битови отпадъци.

От скорошно проучване на Packaging Digest сред доставчици на опаковки и притежатели на марки е установено, че повечето са запозна­ти с устойчивото опаковане, а част от тях прилагат различни мерки за неговото постигане — използване на рециклируеми материали и олекотени опаковки, както и икономия на енергия и намаляване емисиите на парникови газове. Почти половината споделят убеждението, че значението на ико­номическите и екологичните пробле­ми е с еднаква тежест. Една трета считат вземането на решения за ус­тойчиво опаковане като много важен фактор. Клиентите на доставчиците на опаковъчни материали и техника са по-загрижени за устойчивото опакова­не от крайните потребители. Прите­жателите на марки са по-настойчиви от предложителите на опаковъчно оборудване при изискването за чисти производствени технологии и добра производствена практика.

В общи линии е ясно, че устойчивото опаковане е бързо развиваща се дейност, протичаща успоредно с появата на нова, ориентирана към потребителите бизнес етика.

 
02.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Екология

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар