Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

„Полиграфснаб“ АД – качество и екология в едно„Полиграфснаб“ предлага висококачествени хартии за всички сфери на полиграфическата индустрия в страната. Благодарение на традициите и опита в областта на търговията с хартии днес лидерът на българския хартиен пазар се радва на заслуженото доверие на своите клиенти. През последните 2–3 години компанията инвестира в преработването на отпадъчна хартия. За това, както и за качествата на рециклираната хартия, за икономическата и екологичната   ефективност, за отношението на потребителите към нея и за щадящото   въздействие върху околната среда, своя опит споделя инж.Пламен Личев.

„Полиграфснаб“ АД е на пазара от 1967 г. Има ли разлика в отноше­нието към хартията преди и сега?

„Полиграфснаб“ АД е най-старата и с най-голям опит от сродните в бран­ша фирми в България, независимо че историята на фирмата, сравнена с 2100-годишната история на хартията изглежда твърде кратка. Хартията си остава едно от най-ценните откри­тия и в това отношение не бих казал, че има някаква промяна. С годините се увеличи търсенето ™, а оттам и изис­кванията на потребителите към нея. Това определи въвеждането на нова техника в производството ™, както и модернизирането на съществуваща­та. Днес хартията е неразделна част от културното ни развитие и много важна част от нашето ежедневие.

През последните години фирмата е ориентирана към преработва­нето на отпадъчна хартия. Достатъчно ангажирано ли е обще­ството ни с тази дейност?

През последните 2–3 години “Поли­графснаб“ АД инвестира в изгражда­нето на площадки за преработка на отпадъчна хартия. В момента разпо­лагаме с две действащи (в София и в Русе), и предстои пускането на тре­та (в Пловдив). Месечно се прера­ботват около 800 тона хартия, като целта е тази година да бъдат дос­тигнати 12 000 т. Мениджмънтът на фирмата върши всичко това с ясното съзнание, че преработката на харти­ята е начинът за нейното екологосъ­образно управление. За да бъде доста­тъчно ангажирано обществото ни с тази дейност, трябва да се работи активно за промяна на образование­то с цел изграждане на екосъзнание и екокултура у младите хора.

Какво количество хартия се ре­циклира в България и какви са ре­алните възможности за това ?

Към момента няма официална ста­тистика. Преди години, когато у нас работеха всички предприятия от хартиената промишленост, количе­ството рециклирана хартия дости­гаше 100 000 т на година. В сърцето на кризата имаше сериозен спад и по мое мнение сега то е между 70–80 000 т годишно, а възможностите ни са за много повече, тъй като ре­циклираме около 35% от цялата от­падъчна хартия. За сравнение капаци­тетът за преработка на отпадъчна хартия в страната е 135 000 т, а ос­новни консуматори са заводите в Па­зарджик, Костенец, Никопол и Кос­тинброд.

Доколко адекватна е държавната политика по отношение рецикли­рането на хартията, има ли и как­ва е разликата между отношени­ето към продуктите от рецикли­рана хартия у нас и в чужбина?

Рециклирането и възстановявяне­то на хартията в Европа има дъл­га история. От 2003 г. България не е встрани от този процес. Бяха на­правени редица изследвания, които доказаха икономическата и екологич­на ефективност и полза от рецикли­рането като метод. За да бъдат запазени ценните суровини и мате­риали, се въведе разделното събира­не на отпадъци и опаковки, регламен­тирано чрез Закона за управление на отпадъците и Наредбата за опаков­ките и отпадъците от опаковки. Раз­бира се, все още сме много далеч от така наречените „зелени“ държави в Европа — Германия, Великобритания, Дания, Швеция, Австрия и Холандия, където рециклирането и отношени­ето към продуктите от рециклирана хартия е държавна политика. В Холан­дия 75% от суровината, необходима за производството на хартия и кар­тон, е от вторична хартия, в Дания – 80%, а в Германия – над 67%.

Какъв сертификат за екологич­ност се ползва в България и какви други сертификати има?

Ако говорим за национален сертифи­кат, какъвто например е Blue Angel на Федералната служба за опазване на околната среда в Германия, в България няма такъв. Ние ползваме международ­ните сертификати — Ecolabel и FSC.

Ecolabel е екостандартът на ЕС. Новото е, че с решение на Европей­ската комисия от 07.06.2011 г., съ­гласно регламент № 66/2010, знакът за екомаркировка на ЕС може да бъде присъждан на продукти с намалено въздействие върху околната среда през целия им жизнен цикъл. С оглед на технологичното развитие бяха пре­разгледани и променени продуктова­та група и екологичните критерии. В резултат на това знакът за екомар­кировка ще се присъжда на продукти, попадащи в групата „копирна и гра­фична хартия“, без в нея да са включе­ни: вестникарската, фотографската и автокопирна хартия, амбалажната и опаковъчната хартия, както и аро­матизираната хартия.

FSC e стандарт, изработен от не­правителстваната организация Forest Stewardship Council, което всъщност е норма за определението „добре сто­панисвана гора“. Един от световните екологични проблеми е опазването на горите и FSC е ефикасното решение за това в горите да има реален кон­трол и ограничаване на незаконната сеч. В момента в България по FSC са сертифицирани около 220 000 хектара или само 5% от горите ни. Очакваме и у нас да започне да се прилага схе­мата за паневропейска сертифика­ция (PEFC), която дава повече възмож­ности от FSC и гарантира, че горите в над 30 държави са отглеждани и уп­равлявани по устойчив начин.

Колко пъти може да бъде рецикли­рана хартията и как се променя качеството в зависимост от броя на рециклиранията?

За съжаление хартията не може да бъде рециклирана безкрайно като стъклото и металите. Тя може да бъде рециклирана до 8 пъти, защото при смилането влакната постепен­но се разкъсват и скъсяват и е необхо­димо да бъдат добавяни сурови влакна.

Също така голяма част от хар­тията не може да бъде рециклира­на, защото е замърсена и не отгова­ря на изискванията на стандарт БДС EN 643 за видовете отпадъчни хар­тии. Предвид факта, че произходът на хартията е от дървесина, тя има висока калорична стойност, така че хартията, която не може да бъде из­ползвана за производството на нова, може да бъде изгаряна и оползотво­рявана енергийно.

Какво е реалното място на еко­хартията и какви продукти от ре­циклирана хартия ползваме днес? Какво е бъдещето на продуктите от рециклирана хартия и готово ли е обществото ни за тях?

Производството на хартия има го­лям ефект върху околната среда.

Чрез въвеждането на щадящи околна­та среда технологии драстично бе намалено замърсяването на въздуха и водата в сравнение с периода отпре­ди 20–30 години.

Рециклирането на хартия е един от начините за намаляване на това вредно влияние. В тази връзка ре­циклираната хартия ще става все по-значима за живота на планетата. От доста години у нас се ползват проду­кти, направени от рециклирани влак­на. Като пример за широка употре­ба мога да дам вълнообразния картон (велпапе) и направените от него опа­ковки. Велпапето е направено от 70% вторични влакна и е 100% рециклируем продукт. Все още сравнително малка е употребата у нас на рециклирана графична хартия и на рециклирана ко­пирна хартия. За да ускорим този про­цес, е необходимо потребителите да разберат, че могат да ползват проду­кти, които отговарят на потребно­стите им, без да притежават по-ви­соко качество от необходимото, как­то и че ползването на подобен вид хартия е реален принос за намалява­не на негативното въздействие вър­ху околната среда.

Какви видове рециклирана хартия предлага „Полиграфснаб“?

„Полиграфснаб“ предлага рециклира­на хартия на фирмите Vipap Videm Krsko — Словения и Cartierе Cariolaro – Италия. Рециклираната графична хар­тия от тези производители е под­ходяща за ролен и листов офсетов печат и притежава сертфикатите Ecolabel и Blue Angel.

За нуждите на пазара и за собст­вена консумация фирма „Полиграф­снаб“ АД форматира и пакетира ре­циклирана ролна копирна хартия от същите производители. Характерис­тиките на тази хартия са идентични с характеристиките на стандартна­та копирна хартия с изключение на белотата, която е по-ниска.

Съществува ли реална загриже­ност за опазването на околната среда, или всичко остава в сфера­та на добрите пожелания?

Трудно е да се отговори еднозначно. Промените в околната среда и влия­нието им върху обществото и ико­номиката, както и свързаните с тях последствия за бъдещото развитие в регионален план, са гореща тема от доста време. Екологията намира все по-голямо място в бизнеса чрез прилагането на модерни и ефектив­ни технологии, съобразени с новите норми и стандарти. Тенденция е орга­низации и фирми от всякакъв вид да подкрепят „зелените инициативи“ и да проявяват все по-голяма загриже­ност, създавайки система за опазва­не на околната среда чрез контрол на влиянието на техните действия, про­дукти и услуги върху околната среда.

В областа на хартиите това оз­начава:

  • намаляване използването на хар­тия в офиса;
  • събиране на цялата отпадъчна хартия за рециклиране;
  • използване на хартия, произведе­на от рециклирани материали;
  • използване на неизбелвана и нехло­рирана хартия.

Освен пряката полза от ограни­чаването на вредното влияние вър­ху околната среда този процес има и важен психологически аспект – възпи­тава у хората уважение към естест­вените ресурси и допринася за реална промяна в индустрията и съзнанието на хората.

 
31.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Екология

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар