Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Бърза еволюция в етикетирането

  •  
  •  
  •  
  •  


Едно от най-ефективните и икономич­ни съвременни средства за идентифи­циране и придаване на приятен вид на продуктите и техните опаковки е етикетирането с чувствителни на натиск или както се наричат на по-по­пулярен език — самозалепващите ети­кети. Те се използват в почти всички сектори на производството и се при­лагат за повечето видове опаковки и контейнери при скорости, съответ­стващи на много продуктови или опа­ковъчни линии.

Самозалепващите етикети се състоят от лицев материал с актив­но лепилно покритие от едната стра­на. Лицевият материал може да бъде от хартия, пластмаса, фолио, полиес­тер, винил или ламинат с различна де­белина и относително тегло. Носещи­ят слой обикновено е от хартия или филм със силиконово покритие за лес­но обелване на етикета и трябва да е прозрачен за идентифициране на ети­кета от фотоклетките при автома­тичните производства. Лепилният слой може да е постоянен, отстра­няем, устойчив на студ/топлина или водоразтворим.

Самозалепващите етикети се доставят на ролки, листове или нагъ­нати. Ролковите са предназначени за лесно манипулиране при автоматизи­рани процеси. Обикновено те се печа­тат по различни методи — флексопе­чат, ротационен ситопечат, дълбок печат, термо-трансферен печат, пе­чат с йонно нанасяне и др. или комби­нация между тях.

Производството на готови ети­кети е предназначено главно за тях­ното нанасяне от етикетировъчно оборудване или популярното — апли­катори. Те са икономични за закупува­не, експлоатация и сервиз. Използват се главно три метода за нанасяне на етикетите — директен трансфер, тампонен и с въздушна струя.

За по-специални приложения са раз­работени апликатори с две ролки, мул­тиетикетни, динамични с вакуум, раз­стилащи. Етикетите могат да се на­насят на повърхности от различни материали — хартия, картон, стък­ло, пластмаса, метал, както и на раз­лични места — страници, дъно и ка­пак, гърловини, на две съседни стра­ни, във вдлъбнатини, частично или ця­лостно обвиване около продукта или опаковката.

Най-новите развития в етикети­рането обхващат натрупания опит в печата и нанасянето на етикетите и го комбинират в най-съвременните системи за едновременен печат и на­насяне. При тях се съчетават високо­качествен етикетен печат и бързо, точно нанасяне на етикетите. Еволю­цията на тези устройства ги направи универсални и на достъпни цени. В от­говор на нововъзникналите потребно­сти от радиочестотно идентифици­ране на стоките, последните разра­ботки включват и RFID eтикетиране с вграден между двата слоя на самоза­лепващия етикет транспондер. Перс­пективни са принтер/апликаторите с опция — готовност за ъпгрейдване с мултипротоколнo RFID кодиране.

Изборът на автоматизирана сис­тема принтер/апликатор (система за отпечатване и нанасяне на етике­тите) не е лесна задача, особено ако е първото съприкосновение на фирмата със системите за автоматично ети­кетиране. Един от основните компо­ненти на тези системи е самият прин­тер, който освен отпечатването има и други функции — приемане и обработ­ка на данните, изтегляне на етикети­те от ролката, контрол на дължина­та на етикета, обелване на етикета от носещия слой и подаването му към устройството за неговото нанасяне. Тъй като принтерната машина е слож­на сама по себе си, изборът на марка­та и модела не трябва да се прави с лека ръка — нужно е да се прегледат определен брой спецификации за ско­ростта на печат, за термо-трансфе­рен или директен термопечат, за ре­золюцията на печата и др. Има и други фактори, които често се пренебрег­ват, но трябва да им се обръща сери­озно внимание при подбора на подходя­щата система принтер/апликатор.

Поддръжката, независимо дали се прави самостоятелно, или се ползват услугите на локалния сервиз, е важен момент. Доста елементи на принтер­ната машина, като термоглавата или валяка, изискват планово почистване, поддръжка или подмяна. Ако тези ком­поненти са трудни за подмяна или не е осигурен подходящ достъп до тях за почистване, резултатът ще е влоше­но качество на печата, разочаровани потребители и прекъсвания в работа­та на продуктовата линия. При нужда от по-основен ремонт на принтера, той трябва да се отделя лесно от ап­ликатора — това е от полза както за достъпа до местата за ремонт, така и за бързото монтиране на резервен принтер, за да не се прекъсва произ­водственият процес.

Предлагането на комуникационен интерфейс за конкретни приложе­ния към принтера обикновено включ­ва много приложения, затова е добре да се прецени точното приложение, за да се плати само за него. Много полез­но е наличието на лесно подменящи се интерфейсни карти, често наричани интерфейсни портове от вида „плъ­гин“. Ако портът е интегрална част от главната логическа верига на прин­тера, ще е нужно много време за под­мяната ù при повреда на порта.

Принтер/апликаторите са създа­дени за автоматична продължителна работа и се различават много от обик­новените настолни принтери. При уси­лената експлоатация, на която се под­лагат, е необходимо да са с напълно подходящ дизайн, с доказани експлоата­ционни качества и да има екип по на­стройките и поддръжките на място.

При подбора на машините често се пропуска един от най-важните кри­терии — удобството за работа от хората, които редовно са в контакт с тях за подмени, напасвания, прена­стройки, захранване с материали и др. За свеждане на прекъсванията до минимум, тези работи трябва да се извършват бързо и интуитивно. Това важи и за интерфейса човек-машина. Затова при избора на принтер/аплика­тор трябва да се правят проби имен­но с тази цел.

Важно е фирмите да правят раз­лика между изискванията за приложе­ние на машината и изискванията за работа с нея, за да направят най-до­брия избор на принтер/апликатор за конкретния вид работа — не само по технически изисквания, но и по харак­теристики за работа с него в произ­водствена среда.

 
08.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Етикети, Опаковъчни технологии

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар