Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Етикетирането

  •  
  •  
  •  
  •  


В тази статия няма да раз­исквам необходимостта от поставяне на етикет вър­ху стоките или вида на ин­формацията, която трябва да съдържа той. В леката промишленост етикетът отдавна от лукс се превър­на в необходимост, която в много случаи е наложена по административен начин. Хранителната индустрия е една от най-бързо развиващите се сфери и за да отговори на нарастващото търсене, всеки производител трябва да реши какъв носител на информация да използва и как той да бъде поставян върху продукта. Основният проблем в този казус,е как да бъде поместена задължителната информа­ция върху етикета като дата на производство, трайност, партиден номер, тегло, цена, състав и баркод, като съще­временно се запази привлекателният му вид. В много от слу­чаите това не може да се постигне с един единствен ети­кет. За избора на най-подходящо решение отново трябва да направим връзка с вида на продукта и производителността. Защото, по какъвто и начин да е опакована вашата продукция, винаги имате нужда от етикет, бил той и по­ставен само на груповата опаковка, кашона или палетата.

В търсенето на решения за поставяне на етикет на единична опаковка един от световните лидери е американ­ската компания Label Aire. Независимо от формата на опа­ковката: с кръгло сечение (дезодорант или колбас), с право­ъгълно сечение (кутия или плик), вакуум или стреч опакова­на чинийка, основният въпрос, на който първо трябва да отговорим е: ще се допечатва ли информация върху ети­кета, или не? По-подробно ще разгледам случаите, в кои­то върху етикета е нужно да се допечатва информация, която се променя и не може да бъде напечатана предварително в печатницата. Най-простото решение е етике­тен принтер Zebra и ръчно залепване на етикета. Прило­жимо е при малки серии и голям асортимент.

За серийно производство и при използване на автома­тично опаковане, предлагам на вниманието ви едно изпи­тано решение — принтер апликатора 3138–N. Системата е подходяща за предварително напечатани етикети, кои­то трябва да се поставят на точно определено място. Принтер апликаторът е идеалното решение в случаите когато на етикета трябва да се отпечата допълнителна информация като баркод, дата, текст или таблица.

В много от случаите етикетирането на всеки про­дукт поотделно е трудно или невъзможно. Ако продуктът ви е с особена форма или етикета, който поставяте, е несъразмерен, то опасността от прегъване на етикета при залепването е голяма, а какво по-лошо от етикет, кой­то не може да се прочете? В този случай можем да пред­ложим едно решение на Датската компания HM Systems®. Системата HM400–CW Crossweb Labeler е разработена за вграждане в повечето модели поточни вакуумни линии. Ус­тройството може да поставя етикет, както от горна­та, така и от долна страна на продукта, а също така и да допечатва информация.

Нека приемем, че опаковате шпеков колбас във вакуум­на опаковка. Етикетите, които обикновено се поставят на такъв тип продукти, са сравнително големи и почти вина­ги с овална форма. Най-разпространеният начин на поста­вяне, е етикета да се сложи върху самата обвивка на колбаса, и след това продуктът да бъде опакован. Този метод има редица недостатъци сред които: висока цена на консу­мативите, етикетът трябва да е изработен от матери­али (хартия, мастило и лепило), отговарящи на изисквания­та към продукти, имащи съприкосновение с храни съгласно HACCP и ISO22000. За да обхване колбаса, етикетът тряб­ва да бъде с нужната големина. Поставянето апликацията е бавен ръчен процес. Не искам да се впускам в подробности от рода на какво се случва с етикет, който е отпечатан в голям тираж, но е пропуснато нещо в съдържанието му, или какви количества различни етикети трябва да се под­държат на склад, ако произвеждате няколко вида колбаси. От HM–Labeling предлагат решения и на тези проблеми — системата НМ4000, която залепва етикета директно вър­ху вакуумното фолио докато продуктът се опакова. Опако­вайки с тази машина, получаваме следните предимства:

  • Етикетът се залепва върху опънатото опаковъчно фо­лио на правилното място без прегъване или набиране;
  • Поради факта, че етикетът няма допир до продукта, могат да се използват по-евтини материали;
  • Цената спада и поради факта, че етикетът е по-малък;
  • Удобство при употреба — на крайния потребител не му се налага да остъргва етикета от продукта;
  • Премахва се нуждата от допълнителна работна ръка за ръчно поставяне на етикета;
  • Нужната информация може да се отпечата директно върху етикета;

Не можем да не споменем и последната новост в ети­кетирането — технологията на радиочестотните иден­тификатори (RFID). Търсенето на решения за оптимизация на складовото стопанство и движението на стоки впрег­наха сериозен ресурс в развитието на тази технология, която за съжаление все още има сериозни недостатъци. Заговори се, че в близките години едни от най-големите ритейл вериги ще приемат RFID като стандарт.

Какво всъщност е RFID? Това е носител на информация (обикновено етикет), в който има електронен чип и анте­на. В зависимост от типа на паметта, чиповете се раз­делят на еднократни (един път записаната информация не може да се променя) и такива за многократно използва­не. При сканиране на радиочестотния идентификатор от разстояние или преминаването му през врата със сканира­ща антена, записаната в чипа информация се прочита. При RFID не е нужно да сканирате баркодове или да четете дру­га информация, всичко става автоматично. Нека си представим , че разтоварваме камион със стока, която е подре­дена и опакована върху палети и има етикет указващ съдър­жанието. За правилното прочитането и въвеждането на информацията е нужно да подходим с еднакво голямо внима­ние към всеки етикет, което отнема значително време и усилия. Ако си представим,че цялата информация от етике­та се съдържа в един баркод, виждаме как усилията и греш­ките при прочитането и въвеждането на информацията намаляват значително. А сега нека си представим, че всяка палета има RFID, в който е кодирана същата информация. Тя ще бъде прочетена и въведена в системата още когато камиона влиза в склада или докато ходим по пътеката меж­ду стелажите със стока. Това е бъдещето на етикетите. Масовото използване на RFID за момента се спира от висо­ката цена на етикета и сравнително малката надеждност на технологията. Въпреки това ние вече сме готови да ви предложим решения за печат и запис на RFID от световни­те лидери Motorola — Simbol, Zebra, Label Aire и HM–Labeling.

 
10.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Етикети

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар