Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Новата роля на етикетитеПроизводството на етикети в света продължава да се развива стабилно с 5–7% годишен ръст. Нарастващият натиск на нуждата от увеличаване на ефективността принуждава бизнеса да се адаптира с едновременно намаляване на разходите и увеличаване на печалбите. В този процес важна роля играят новите технологии и иновативните процеси – системите за цифров печат, приложението на раодиочестотните идентификатори (РЧИД) вкл. печатните РЧИД и печатната електроника, мастилата с добавена стойност за защита на марката, директното изработване на флексопечатните платки и много други.

Ръстът в производството на ети­кети се дължи, освен другото, на на­растващото значение на опаковките като инструмент на продажбите, на фона на намаляващата ефективност на традиционната медийна реклама. Успоредно с това възникват чисто технически проблеми – как да се вме­сти все по-голямата информация, из­исквана от регулаторните органи, за­едно с привличащите вниманието на потребителите графични и други хи­троумни решения, върху все по-малко оставащото място на етикетите. Тези противоречиви изисквания, заед­но с екологичните, водят до значими иновации в етикетното производ­ство, вкл. „интелигентните“, биораз­граждащите се и многолистовите етикети.

Непрекъснато променящото се европейско законодателство включва станалата популярна „Седма поправ­ка“. Този сравнително нов нормати­вен документ изисква вместването на много повече информация върху опаковките на продукти за козмети­ката и здравето, голяма част от ко­ито са с малки размери. Към този проблем се добавя „глобализирането“ на продуктите и на техния „имидж“, при което един единствен етикет става носител на дизайн, общ за паза­рите, на които потребителите гово­рят и четат на повече от 20 езика. Така проблемът става общ за много браншове – храни, бои, моторни мас­ла и др., при които една продуктова марка се предлага в много страни и трябва да е придружена с информация и инструкции, разбираеми на езика на местните купувачи.

Едно решение на проблема са ети­кетите на Finat, наречени „отлепи и прочети“ (peel and read). Те са мно­гослойни и при обелване на даден слой се показва текстът на съответния език. Тази техника може да се използва за изработване на многолистови ети­кети, подобни на брошурки, закрепени към опаковката на продукта, точно както това става при самозалепва­щите етикети. Малко по-високата им цена се компенсира многократно от предимствата, които предоставят: производителят спазва изискванията на закона при едновременно създава­не на ефективен продажбен дизайн; етикетите могат да се използват на много разноезични пазари, без да се налага да се произвеждат къси серии и да се правят чести пренастройки, което би било доста по-скъпо в дълго­срочен аспект.

Едно решение от сферата на т.нар. активни етикети принадлежи на Avery Dennison Industrial Products. Етикетът улеснява контролираното освобождаване на излишния въздух или пара от гъвкавите опаковки. Закре­пен към затварящия филм на подлож­ките или към фолийните пликове, той действа и като клапан, регулиращ ед­нопосочното изпускане на въздуха или парата при едновременно задържане на течните съставки вътре в опа­ковката. Тези етикети могат да се оразмеряват и печатат в съответ­ствие с разпространения опаковъчен дизайн. Подходящи са за повечето ус­тройства за автоматично нанасяне на етикети, като се закрепват върху малък перфориран отвор на опаковъч­ния филм. С тяхното използване се отстранява необходимостта потре­бителите да изрязват или пробиват отвори в опаковъчния материал преди поставянето на опакованата храна в печката или микровълновата фурна за подгряване.

За да подпомогне преработвате­лите на хранителни продукти в осигу­ряването тяхната продукция да е при оптимални условия в предприятието и по дължината на снабдителската ве­рига, Dwyer Instruments им предлага два вида самозалепващи „температурни“ етикети. Първите могат да се из­ползват за повърхностен мониторинг на продуктите и като индикатори на настъпилите промени. Етикетите променят цвета си необратимо и не­изменно при достигане на максимална­та температура. Те могат да служат за проверяване на специфичните тем­пературни условия на обкръжаващата среда по време на съхранението и транспортирането на продукцията. Вторият вид етикети са обратими и могат да се използват повторно. Из­ползват се за мониторинг на текущо­то състояние на температурата и са изработени от нетоксични термохро­мови течни кристали. При увеличаване или понижаване на температурата, кристалите променят цвета си.

Температурните етикети са ус­тойчиви на мазнини, вода и пара и се използват за мониторинг на складови помещения за храни, контрол на тем­пературните изменения при транс­порт, мониторинг на оборудването и за други цели. Предлагат се във вари­анти за различни температурни нива.

Чикагската пивоварна Coors пози­ционира на пазара своята светла бира, като използва за това т.нар. „активирана от студа бутилка“, на чийто етикет белите букви и изобра­жението на скалистите планини се оцветяват в синьо, щом като бирата достигне оптималната температу­ра за консумация. Нововъведението се допълва със свободно прикрепен етикет с рекламен текст: „Най-осве­жаващата бира на света“.

Advercan е разработила покриващ етикет на база целулоза за предпазва­не на горната част на алуминиевите кутии за безалкохолни напитки от замърсяване и вода. Етикетът е би­оразграждащ се и дава възможност на производителите на безалкохолни напитки да изпълняват нормативни­те изисквания за опазване на околна­та среда. Може да се печата, да се залепва с термошев и да се поставя също и върху опаковките за йогурт. Подходящ е за промоционални и ре­кламни цели, за стимулиране на импул­сивните покупки, за собствени етике­ти (private labels) на супермаркетите и други стимулиращи продажбите цели, при едновременно съобразяване с изискванията за чистота в горната част на кутиите, откъдето потре­бителят консумира напитките.

Производителите и опаковачите на хранителни продукти, подложени на тежки неблагоприятни условия на обкръжаващата среда (напр. замразе­ни птици), имат силно изразена нужда от алтернативни решения, осигурява­щи едновременно трайност и добро представяне на продуктите.

Синтетичната хартия V-Max на Valéron Strength Film е от рециклиру­ем полиетилен с висока плътност (ПЕВП), устойчива на UV-светлина, и може да се използва за идентифици­ране на продуктите и на складовите наличности при температури между -57°С и +104°С. Тя може да се перфо­рира, заскобява и шие, като остава устойчива на разкъсване. Двете ú разновидности – с покритие и без покритие, са одобрени за контакт с храни (от категориите сухи, тесте­ни, водни и мазни храни), печата се много добре и издържа на екстремни условия. Благородната повърхност на ПЕВП-хартията е специално разрабо­тена за етикетни приложения и е по-малко абразивна от конкурентните синтетични материали. Може да се печата по методите на офсетовия и флексопечата, фотогравюрата и ситопечата. Не се омазнява и е водо­устойчива. За целите на маркирането с баркод има опция с матова повърх­ност. Може да се доставя предвари­телно напечатана или разкроена за печатане по поръчка.

Stora Enso Global Speciality Papers пуска на пазара новата устойчива на влага и чувствителна на натиск ети­кетна хартия за пивоварните – UniSet SA. Тя е разработена за оптимално поведение при всички операции по изработване на етикети и тяхното нанасяне със съответните автома­тизирани високоскоростни етикети­ращи съоръжения. Може да се изпълня­ва с бяла и метализирана повърхност. Осигурява на пивоварите присъщите за хартията предимства пред пласт­масовите филми, особено днес при растящите цени на петрола и нара­стващото търсене на екологично це­лесъобразни решения в опаковането и етикетирането.

Компостируемият свиваем филм от възобновяеми суровинни източни­ци на база полилактоза, с отлични ха­рактеристики за печат и превъзходна машинопригодност, се използва от Seal-It Inc. за целите на ръкавното ети­кетиране. Той е конкурентоспособен в сравнение с повечето традиционни пластмасови филми на база нефт. По­лимерът с напречна ориентация, наре­чен EarthFirst (R) PLA TDO, се произвеж­да от полилактозни смоли, извлечени от захарите на зърнени култури и тях­ната ферментация до полилактозна киселина. Тя се използва за получаване на бистра пластична маса, подходяща за различни опаковъчни приложения.

Технологията Timestrip (R) за инте­лигентни етикети, които измерват изтеклото време, вече е доста на­преднала. Етикетът отчита авто­матично времето и е пригоден за раз­лични условия – от стайна и хладилна до замразяваща и екстремно висока температура. Когато етикетът е активиран, през него непрекъснато преминава хранителна течност и дава ясна индикация за времето изми­нало от първата употреба на проду­кта или отварянето. Технологията е приложима за етикетно изпълнение и за интегриране в продукта или опа­ковката. Бутончето за активиране може да се разположи както отпред, така и отзад на етикета. Измерва се изминалото време в рамките на периоди от няколко минути до 12 ме­сеца, в широк температурен обхват, което помага да се добави стойност към всякакви продукти – от храни до козметика, домакински уреди и лекар­ства. При разполагане на активира­щото бутонче отпред на етикета, той се задейства по-лесно и става по-привлекателен за използване от во­дещите притежатели на марки.

 
01.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Етикети

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар