Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Нови насоки в развитието на етикирането

 •  
 •  
 •  
 •  


На 16 декември 2008 г. Европейски­ят парламент прие наредба (ЕО) Nо 1272/2008, свързана с класификация­та, опаковането и етикирането на вещества и смеси. Новата система е известна още като Глобална хармо­низирана система за класифициране на етикетите и химикалите (GHS). Уредбата изисква пълна промя­на на етикирането на опас­ните стоки, основните ве­щества и смесите, както и изменения в съответните ин­струкции за безопасност. Про­мените ще влязат в сила от 1 декември 2010 г. Голяма част от продуктите, използвани в пе­чатната индустрия, са единични ве­щества — разтворители, почистващи препарати и допълнителни химика­ли, като минерален терпентин и ме­тилетилкетон (МЕК). За препарати и смеси, съдържащи повече от едно ве­щество, с изключение на примесите, промените трябва да бъдат извърше­ни до 1 юни 2015 г.

Въпреки че декември 2010 изглеж­да още далеч, нуждата от влагане на капиталови разходи и човешки ресур­си, с оглед изпълнението на крайния срок, вече е на лице. Много е вероят­но да се наложи подмяна на същест­вуващите софтуер и печатна техни­ка, необходими за изработването но­вия формат етикети и на инструкции за безопасност. Допълнителна работ­на сила ще бъде необходима за подси­гуряването на изискуемата информа­ция за покриването на изискванията до 2010 г. Тези процеси са по-сложни, отколкото изглеждат на пръв поглед.

Какво е GHS?

GHS предста­влява класи­фикационна сис­тема на химическите вещества, които са разделени по критериите тип на веществото и ниво на запла­ха, която то представляват за окол­ната среда. Системата предлага хармонизация и обединение на кому­никационните елементи върху опаков­ките, включително етикетите и ин­струкциите за безопасност. Целта е тази информация да бъде максимално разбираема и достъпна за възможно най-голям брой потребители, като по този начин се повиши защитата на здравето и безопасността на труд. GHS предоставя основни правила за хармонизация и регулации на национал­но, регионално и световно ниво и се явява основен фактор в международ­ната търговия с химически вещества.

В какво се състои промяната?

За да спести трудоемкото чете­не на 1355 страници документация по проблема авторите на статия­та от Федерацията на европей­ските ситопечатни асоциации (FESPA) считат за по-подхо­дящо да извадят по-важните точки от документа, което би позволило на читателя да пре­цени до каква степен промени­те в нормативната уредба го засягат. ProPACK публикува някои от тези точки, които биха предста­влявали интерес за читателя. Съдей­ствие за покриването на изисквания­та на GHS ще бъде предоставяно от съответните национални информаци­онни бюра, работещи по системата REACH*.

 • Промените трябва да стават в съответствие със системата REACH. GHS е приета от ЕС във форма, в която не е необходимо да бъде ратифицирана от парламенти­те на страните–членки на съюза.
 • Уредбата няма да бъде приложена в сектори, в които етикирането е уредено със специални норматив­ни правила, като например в сфе­рите на козметиката (директива 76/768/EEC), хранителните проду­кти (директива 88/388/EEC) и хра­нителните добавки (директива 89/109/EEC).
 • Информацията за опасен химикал трябва да бъде представена чрез терминологията, използвана от Съюза на чистата и приложна хи­мия (IUPAC), както и по номерация­та на регистъра на химичните ве­щества (CAS).
 • Критериите за оценяване на риска от използването на химикали ще бъдат променени. Например, чес­то използваните днес три кате­гории за оценка на силно токсич­ните при поглъщане вещества ще се увеличат до пет. В момента се използват категориите: силно от­ровен (very toxic), отровен (toxic) и вреден (harmful).
 • Всички текстове, обозначаващи опасност, трябва да бъдат из­писани на етикета, освен ако ин­формацията от тях не се дублира. Те трябва да съдържат: име; ад­рес; телефонен номер на достав­чика; продуктов идентификатор; пиктограма, обозначаваща опас­ността; сигнална дума „Опасно!“ (Danger) или „Внимание!“ (Warning); обяснение за вида на опасността; текст, обясняващ предпазните мерки, които трябва да се пред­приемат при използване на про­дукта, както и всяка необходима допълнителна информация. Тази ин­формация трябва да бъде написана на официалния език на държавата, в която продуктът се разпрос­транява, както и на други езици, ако това се изисква. Разясненията за заплахата, която продуктът носи, както и предпазните мер­ки, които потребителят трябва да предприеме, трябва да бъдат групирани по съответния език. В уредбата са заложени облекчения в изискванията за аерозоли.
 • В уредбата съществуват и нови изрази за обозначаване на заплаха и риск върху етикетите като на­пример: „Нагряването може да при­чини експлозия“ и „Използвай само на открито или в добре проветри­ви помещения“. От друга страна, изрази от рода на: „нетоксичен“, „непричиняващ вреди“, „незамърся­ващ“, „екологичен“ и др. не бива да се появяват на етикетите и опа­ковките. Промени ще настъпят и в инструкциите за безопасност.
 • Стилът на пиктограмите на ети­кетите ще бъде променен по след­ния начин:
 • Ще бъдат въведени и нови симво­ли, обозначаващи заплаха като зна­ка „Опасно за хора с повишена ре­спираторна чувствителност“
 • Класификацията, отнасяща се до етикирането на трайни, био-аку­мулативни и токсични вещества ще бъде включена към норматив­ната уредба на по-късен етап. В наредбата няма да бъдат включе­ни вещества, които са радиоак­тивни, стоки в зони за безмитна търговия, неизолирани междинни продукти, отпадъци, както и хими­кали, които не се пускат на пазара.
 • Съществуват граници на количе­ството примеси в субстанциите, под които нивото на замърсяване на продукта може да се счита за несъществено.
 • Максималният брой на текстове­те, свързани с обясняване на пред­пазните мерки, е сведен до шест. Разрешено е да се пропускат тек­стове, ако те не са приложими. Не е необходимо в етикета да бъде включвана подобна информация, ако съответния опасен продукт не е достъпен за пазара или няма опас­ност да влезе в контакт с околна­та среда. Съществуват облек­чения в изискванията за малки по размер опаковки. Върху тях инфор­мацията може да бъде съкратена.
 • Информацията върху етикети­те за промени в продукта трябва да бъде обновявана в срок, като в уредбата е дадена информация за големината, цвета и формата на етикетите.
 • Важно е да се отбележи, че съ­ществуват правила, отнасящи се до етикирането на информация за опасност на вътрешни, междинни и външни опаковки, с оглед на из­искванията на външното транс­портно етикиране за всички видо­ве транспорт.

Кога ще настъпят промените?

Южна Корея бе първата държава, ко­ято прие GHS през миналата година. Печатарите трябва да знаят, че през следващите няколко години около 65 страни в целия свят са се договорили да въведат промените.

Как ще повлияят тези промени на печатаря?

Тъй като всяка страна ще приеме GHS, неминуемо ще възникнат за­къснения при вноса на стоки в тази страна, докато длъжностните лица се запознаят с новата система. Съ­ществува възможност някои проду­кти да са обозначени по различен на­чин при новата система. При такава сложна система приемането на GHS от всяка страна ще стане по разли­чен начин. Някои страни ще въведат различни части от GHS, което ще до­веде до объркване по отношение на етикетирането и оценката на опасни продукти. Това ще означава, че печа­тарят ще продължи да се сблъсква с разлики в етикетите на подобни про­дукти. Той трябва да е наясно с тези проблеми, така че да ги обясни на опе­раторите, приемащи материалите.

Допълнителна информация за нова­та глобална хармонизирана система може да получите на интернет сайта на Икономическата комисия към ООН за Европа на адрес: www.unece.org.

 
11.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Етикети

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар