Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Нови стандарти за етикетитеНа 30 януари Европейската комисия одобри предложение за промяна в регулацията за етикетиране на хранителните продукти с цел улесняване на потребителите. Целта на новата регулация е да модернизира и подобри европейските правила за етикетиране на хранителни продукти в посока към по-четивно и разбираемо означаване на съществената информация, която да помогне на потребителите да направят информиран избор.

Актуализиране на правилата в отговор на нуждите на съвременния пазар

Настоящото законодателство за етикетирането на храни в ЕС дати­ра от 1978 г., а правилата за обознача­ване на хранителните стойности на съставките са били адаптирани през 1990 г. За да отговори на новите мар­кетингови практики и на изисквания­та на потребителите, европейското законодателство по отношение на етикетите трябва да се промени, са отчели от Европейската комисия.

Ключови елементи на предложението

Според новата директива определе­на задължителна информация тряб­ва да бъде включена във всички ети­кети, като, например, името на про­дукта, списъкът със съставките, сро­кът на годност, специалните усло­вия за употреба и данните за произ­водителя. Информацията трябва да е ясна, лесно четивна и да не подвежда потребителя. В допълнение Комисия­та предлага присъствието на инфор­мация за хранителната стойност на всички преработени храни да стане задължително.

По силата на тази нова регула­ция на предната част на опаковка­та би следвало да се съдържа инфор­мация за енергийната стойност, маз­нините, наситените мазнини, въгле­хидратите със специфичните рефе­ренции за съдържанието на захар и сол в продукта, изразен по формулата 100 мл/100 г или на порция. В допълне­ние, трябва да бъде отбелязано и коли­чеството на тези елементи във връз­ка с препоръчителния прием. Произво­дителите могат да включат допълни­телна хранителна информация, при ус­ловие че тя не затруднява видимост­та и четливостта на задължителна­та информация.

За да се избегнат познатите про­блеми съществената информация да е твърде малка и скрита за потреби­теля и за да бъде тя лесно четима на етикетите на храните, новата регу­лация ще изисква задължителната ин­формация да е отпечатана в шрифт с размер минимум 3 мм, с ясен кон­траст между написаното и фона.

Към настоящия момент присъст­вието на алергени в храните тряб­ва да бъде ясно индикирано на всички предварително опаковани храни, про­давани в ЕС. Комисията предлага раз­ширяване на обхвата на това условие, като прави включването на информа­ция за алергените задължително и за неопакованите храни, както и за хра­ните, продавани в ресторанти и заве­дения за бързо хранене, където тези данни да бъдат ясно показана или да бъдат на разположение при поисква­не от клиентите. Налице е списък на ЕС на идентифицираните до момента алергени, които трябва да бъдат обо­значени на етикетите, в това число фъстъци, мляко, риба и горчица.

Страната-производител или про­изходът на основните съставки също трябва да бъдат изписани, ако тези съставки произхождат от различ­ни страни за разлика от крайния про­дукт. Например, масло в Белгия от датско мляко може да бъде етикети­рано като „Произведено в Белгия от датско мляко“. „Произход“ ще се отна­ся до страната-производител на опа­кованата продукция, докато „източ­ник“ покрива мястото, от което идва храната.

Изключение от новите изисква­ния за обозначаване на етикетите са: непреработени храни, съставени от един единствен компонент (напр. пресен стек, ябълки); вода; чай и кафе; подправки, билки, сол и оцет; овкуси­тели, оцветители и други хранител­ни подобрители; храни в опаковка, по-малка от 25 см2, както и такива във вътрешна опаковка, която не е пред­видена за продажба без външната. Ал­кохолните напитки също не влизат в списъка, но готовите коктейли ще имат пълно описание на състава си.

Предлаганите нови правила за етикетирането ще се отнасят за всички хранителни продукти, прода­вани в ЕС. Страните извън Съюза ще бъдат уведомени чрез стандартните процедури на Световната търговска организация.

Регулацията предлага преходен пе­риод от три години преди новите за­дължителни изисквания към етикети­те да бъдат приложени, с още две го­дини за по-малките предприятия (с по-малко от 10 служители) да се адап­тират. Тя ще влезе в сила, след като бъде одобрена от Европейския парламент. Предложението на ЕК позво­лява на отделните страни-членки да доразвият националните си схеми за етикетиране на храни в допълнение към изискванията на европейското законодателство.

EС изисква поставянето на предупреждаващ етикет върху играчките с магнити

В края на февруари Европейската ко­мисия предложи поставянето на за­дължителен предупреждаващ етикет на детските играчки с подвижни или отделими магнити с цел избягване на инциденти. Предложението бе одобре­но от държавите-членки в рамките на комитета, създаден по силата на Ди­рективата за общата безопасност на продуктите (ДОБП). Предупрежда­ващият етикет трябва да бъде по­ставян на опаковката или прикрепян към самата играчка. Проектът за ре­шение ще бъде представен на Евро­пейския парламент преди да бъде пре­доставен на колегиума на членовете на Европейската комисия за решение в началото на април. След тази дата държавите-членки на Съюза ще разпо­лагат с три месеца, за да осигурят наличието на предупреждаващия етикет върху всички детски играчки. Те трябва да гарантират, че на магнит­ните детски играчки на пазара на ЕС е поставен следният текст: „Внима­ние! Тази детска играчка съдържа маг­нити или магнитни части. Магнити­те, които прилепват един към друг или към метален предмет, могат да причинят сериозно увреждане или да предизвикат смърт. В случай на тях­ното поглъщане или вдишване потър­сете незабавно медицинска помощ“. Предупреждението трябва да е ясно, четивно и видимо за потребителя.

Нов стандарт за етикетиране на хранителни стоки и в Китай

Междувременно стана ясно, че Китай ще представи през май нов стандарт за етикетиране на хранителни стоки, който отговаря на международните стандарти. Новите етикети ще но­сят по-пълна информация за потреби­телите и няма да позволяват на про­изводителите да публикуват заблуж­даващи информации на етикетите, гласи нова заповед на Министерство­то на здравеопазването на азиатска­та република.

Ще се забрани на производители­те да пишат, че продуктите им са с ниско ниво на мазнини или с високо съ­държание на калций и те няма да мо­гат да твърдят, че продукцията им има особени хранителни преимущест­ва, се посочва още в министерската наредба, която е на разположение на уеб-сайта на ведомството. Вместо това производителите на хранител­ни продукти ще трябва да фокусират съдържанието на етикета върху че­тири ключови групи, а именно: мазни­ни, протеини, наличие на сол и въглехи­драти и да специфицират в детайли количеството на другите съставки. „Новите стандарти поставят ударе­нието върху това, че етикетите на храни трябва да са точни и обектив­ни без подвеждащи твърдения и преувеличавания за преимуществата на продукта”, гласи наредбата.

 
04.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Етикети

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар