Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Поглед отвъд етикетаКато изключим бейзболните шапки, философията на пълно пазарно уни­фициране рядко се оказва приложима по отношение на множеството сто­ки, технологии и услуги, които непре­къснато използваме в ежедневието. Като започнем от лекарствата, дре­хите, автомобилите и стигнем до почивките, всичко се изработва, за да задоволи определени нужди и да се из­ползва за специфични цели. Ако един продукт бъде избран или наложен не­правилно или просто на посоки, може да се очаква всякакъв резултат — от неудовлетворение у клиента и хвърле­ни на вятъра средства до животоза­страшаващи рискове.

И макар за някои това да не е про­зрение, в света на етикетите неща­та стоят по същия начин. На пазара има буквално хиляди видове етикет­ни заготовки за термотрансферен печат, всеки от които е с различни функционални и изобразителни харак­теристики, необходими за изпълнява­не на точно определени изисквания на голям брой машиностроителни, ав­томобилостроителни, здравни и про­мишлени приложения.

Доброто прилепване към повърх­ността, на която се поставя, е функ­ция от първостепенно значение за един етикет, но наред с това има и други важни критерии за изпълнение.

Именно поради тази причина во­дещите доставчици за промишленос­тта инвестират колосално количе­ство време и средства в разработва­нето и въвеждането на нови и инова­ционни филми, сред които полиестер­ни, акрилни и полипропиленови.

В портфолиото на Madicoса вклю­чени филми, разработени с цел да из­държат на екстремални климатични, химични и механични въздействия, как­то и такива, предпазващи продукти­те от имитация и фалшиви гаранци­онни твърдения. Веднъж след като са били здраво прикрепени към широк на­бор от повърхности, специалните ак­рилни и полиестерни етикети против имитации и злоумишлени въздейст­вия се разкъсват на множество малки парченца при опит за отстраняване.

Ако производителят на етике­ти отдели известно време да проу­чи и разработи подходящия продукт, който би задоволил специфичните по­требности на неговия клиент, ще по­лучи от това дивиденти по-късно, ко­гато се достигне необходимото ка­чество, бъдат избегнати каквито и да било оплаквания и се осигурят нови поръчки. Собствената гама от ети­кети на Madico наброява около 300 продукта, 30% от които са специално разработени с цел задоволяването на специфичните изисквания на опреде­лени клиенти преди да бъдат включе­ни в непрекъснато разрастващия се асортимент на компанията. В резул­тат на това, когато на един произво­дител на етикети се наложи да задо­воли едни привидно неизпълними кли­ентски изисквания с изключително ви­соки изисквания, вероятно ще устано­ви, че на пазара вече съществува точ­но такъв продукт.

Независимо дали става дума за не­обходимост от издръжливост сре­щу силни химикали като толуол, Sky­drol® и спирачна течност, или пък за устойчивост при термични шоко­ве и запазване на кохезионната връз­ка при температура от — 1960Cв те­чен азот, най-иновативните достав­чици биха могли да разполагат с гото­во решение в продуктовата си гама, което да покрива едновременно всич­ки критерии.

Способността да достави точния продукт осигурява на производителя на етикети дългосрочни дивиденти в отношенията клиент/доставчик. На­ред с това се оказва, че производи­телите, които имат собствено тех­нологично ноу-хау, за да разработят специфичния продукт за конкретните нужди, или са достатъчно прозорливи да потърсят експертни познания от техен доставчик, са в много по-изгод­на позиция за примамливи поръчки.

Предвид предизвикателствата пред производителите на етикети, създавани от свръхпроизводствения капацитет и пазарната конкуренция, осигуряването на оптимална почасо­ва печалба от всяка една преса е от ключово значение за крайния финан­сов резултат и стабилния растеж на фирмата. В действителност, поня­кога е по-важно какво точно се отпе­чатва, отколкото самите обеми на производството.

Оптималното използване на про­изводствената техника е от ключово значение, но има огромна разлика меж­ду това да натоварваш пресата по 24 часа на денонощие седем дни в седми­цата със стандартни хартиени ети­кети и да произвеждаш скъпи висо­кокачествени специални етикети за специална ниша от определени секто­ри на икономиката. При такива усло­вия един производител, който осъзна­ва и обслужва нуждите на такива па­зари с висока добавена стойност, би могъл да постигне значително по-до­бра рентабилност от конкурентите си, за които е от значение единствено големият производствен обем.

Дори производители на етикети, които с усилия успяват да си осигурят подобни високо бюджетни договори, биха могли да си набавят поръчки, ако проявяват правилната смесица от творчески инстинкт, добра прецен­ка и способност да откриват правил­ното решение за нуждите на клиенти­те си. В продуктите, притежаващи подходящите характеристики за ня­колко различни приложения, един произ­водител с новаторско мислене би мо­гъл да съзре ключа към изпълнението на някои трудни и досадни клиентски изисквания.

Например, продуктът Clinglok от портфолиото на Madico предла­га уникална функция, при която етике­тът се прилепва единствено при до­пир към собствената си повърхност в приложения, където се цели избягването на наслояване на нечистотии по краищата. Само по себе си, това може да няма значение за производи­тел на етикети, който се нуждае от други специфични функции, но пък би могло да е ключът към решението на проблема, който същият клиент тър­си за етикетиране на бижутерия и очила. Най-важното в случая е да съ­зреш възможността и да се възполз­ваш от нея.

Независимо обаче кой, какво и за кого произвежда, нарастващите по­требности за качество и екологич­ните законодателни изисквания оказ­ват своето влияние върху тази индус­трия и работещите в нея. По-нова­торски мислещите и престижни про­изводители предлагат продукти, произведени в съответствие със стан­дарти за качество, подкрепени от производствени и екологични проце­дури със сертификация по ISO. Този строг контрол на качеството гаран­тира, че продуктите ще бъдат с по­стоянен външен вид, при осигурена безпроблемна работа на пресата, разпределимост, отделяне и последващо залепване.

В същото време, екологичните разпоредби, като, например, Междуна­родната система за данни за матери­алите (International Material Data System (IMDS) — Б. ред.), играят важна роля по цялата дължина на снабдителската верига. Въпросната база данни е въ­ведена от производителите на ориги­нално оборудване в автомобилостро­енето за управление на някои еколо­гични аспекти, свързани с всички ав­томобилни части, и включва множе­ството означения, предупредителни­те етикети, пластините с иденти­фикационните номера на автомоби­ла и др.

Производителите на етикети трябва повече от всякога да осъзна­ват важността на набавянето на ма­териали за производството от на­деждни доставчици, които са въвели качествените и екологичните стан­дарти в производствената си прак­тика. По този начин те биха могли да са сигурни, че няма да губят поръчки в полза на по-старателни и внимател­ни конкуренти, а тези, които се опит­ват да си набавят такива, могат да са спокойни, че самите те са изпълни­ли качествените и правни изисквания на потенциалния клиент.

За производителите на етикети съвременният пазар е жесток и кон­курентен.

 
04.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Етикети

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар