Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Принтерните устройства стават все по-съвършениНеобходимостта от печатане на къси серии пълноцветни етикети е присъща за компании и организации от всякакъв вид и размер. Днес на пазара се предлагат най-различни принтерни устройства от няколко типа, но повечето от тях са или твърде скъпи, или са предназначени за по-голям обем продукция от необходимото. При това качеството на печата, дори на големи обеми пълноцветни етикети, по методи като флексопечата или цифровия офсет, може да е недостатъчно, ако това ограничава продажбения потенциал на етикетираните продукти.

В много случаи производителите на различни видове продукти се нужда­ят от етикетиране на прототипни образци, промоционални серии или на широка номенклатура на произвежда­ните или доставяните от тях проду­кти. Във всички случаи качеството на печата и външният вид на етике­тите върху продуктите, независимо дали са опаковани или не, е от изклю­чително значение. Видът на етикета може да направи продукта търсен или пренебрегван.

Постигането на ефективно и удобно изработване на висококачест­вени пълноцветни етикети не е мно­го лесно. Днес изборът се ограничава до няколко метода:

Флексопечатът е най-разпространеният метод за печат на етикети, които вървят със са­мия продукт, но той е изгоден само за големи обеми – от 10 000 еднообразни етикети нагоре. При това броят на цветовете е ограничен, фотографското качество е трудно постижимо, подготовката за печат оскъпя­ва по-малките серии, а част от по-големите серии може да ос­тане неизползвана в случаите на промяна на информацията върху етикетите;

Традиционният офсетов печат, подобно на флексопечата, е под­ходящ само за големи серии и е ограничен до машините с листо­во подаване. Повечето крайни потребители на етикети пред­почитат етикети на ролки, кои­то са подходящи за устройства­та, нанасящи етикетите, и зае­мат по-малко място на складови­те стелажи.

Цифровият офсетов печат е подходящ за променлива инфор­мация и по-малки серии етике­ти, но машините са много скъпи и ако не се инвестира в такова голямо оборудване, ще се налага поръчване на етикетите на вън­шен доставчик, който нерядко изпълнява поръчката за няколко дни до една седмица. Качест­вото на печата е добро, но не всички харесват тъмнеещия мат, наподобяващ отпечатък от цветен лазерен принтер;

Цветният термотрансферен печат е подходящ за променли­ва информация и къси серии, но резолюцията при него е твърде ниска при относително висока цена на принтера. Печатът не е с професионалното качество на офсета, затова се използва предимно за етикети за целите на превозите и транспортните опаковки (предимно кашони);

Цветният мастилено-струен печат (инк-джет) е сравнително но-ва технология в печата на пълно­цветни етикети с висока резолю­ция и много голям брой цветове. В много случаи той е най-добро­то решение за висококачествен печат на малки и променливи серии етикети. Икономически също е изгоден поради възмож­ността да се отпечатва нуж­ното за момента количество етикети, сравнително ниската цена на принтерното устрой­ство и възможността за печат върху пластмасови фолиа (напр. полипропилен) при необходимост от увеличена издръжливост на неблагоприятни условия в обкръ­жаващата среда – вода, химика­ли и други въздействия.

Primera Technology Inc. – водещ произ­водител на специализирани цветни принтери – предлага термомастилено-струен пълноцветен принтер за етикети LX810 Color Label Printer. Етикетите са с блясък и с много до­бър печат, устойчиви на надраскване, зацапване и вода. Късите серии цвет­ни етикети са приложими за много производства като специални храни и напитки, вина и спиртни напитки, ка­фета и чайове, козметика и продукти за здравето и хигиената, собствени етикети (private labels), медицински и почистващи препарати и др. Ети­кетите отличават продуктите от останалите, което е много важно за увеличаване на продажбите на малки­те и средните стокопроизводители. За по-големите производители, прите­жатели на марки, такива принтерни устройства също са полезни, особено при нужда от висококачествени цвет­ни етикети в малки и средни серии за пазарни изследвания, пилотни проучва­ния, целеви групи, промоции и др.

Новата фамилия мастилено-струй­ни принтерни системи на Matthews Marking Products с контролер ІР9000 може да печата едностранно и дву­странно върху големи транспортни опаковки и подложки в комбинация с по две от четири печатни глави с йерар­хично нарастваща резолюция и раз­лични отпечатъци – буквено-цифрови и графични до сканируеми щрихкодо­ве. Принтерната система използва печатаща машина Trident, куплирана с печатните глави на компанията, работещи надеждно в индустриална среда. Поддръжката на системата е минимална.

Jetrion LLC е пуснала на пазара новата цифрова UV мастилено-струйна сис­тема серия 4000 за промишлено про­изводство на малки и средни серии етикети с отпечатване на варира­щи данни върху тясно руло етикетен материал. Качеството е сравнимо с флексопечата, а цените на етикетите са значително по-ниски от тези на цифровия цветен печат.

Мастилено-струйният принтер 1310 на Videojet Technologies Inc има систе­ма за автоматично самопочистване при започване и спиране на работа. Той е снабден с вградена помпа, което дава възможност принтерът да бъде преместван бързо от една линия на друга. Нагреваемата печатаща глава поддържа необходимия вискозитет на мастилото, което е от голямо значе­ние за работа в среда с чести проме­ни на температурата. Принтерът е снабден с потребителски интерфейс за ускоряване обучението на опера­торите и тяхното интегриране в ра­ботния процес.


64-битовия термотрансферен принтер за печат на етикети с радио­честотни идентификатори (РЧИД), баркодове и обичайна информация на Avery Dennison, е изключително бърз и приспособен за работа в индустриал­на среда. Високо интелигентен, прин­терът изпълнява задачи за печат с висока резолюция, има защита срещу грешки на входа и е с много опростен операционен интерфейс. Електронна­та библиотека в процесора съдържа набор от буквени и щрихкодови симво­ли, което дава възможност за двураз­мерно представяне и ротиране на символите в различен мащаб. Модул­ната концепция на принтера включва заменяеми аксесоари като нож, прена­виващо и разпределящо устройство.

Новият модел принтер/апликатор на етикети Corner Wrap 5200 на Weber Marking Systems съчетава етикетния печат със специално проектирано устройство за нанасяне на етикети­те, което ги поставя „на ъгъл“ върху кашоните. Като опция е предвиден принтер за РЧИД, отговарящ на нара­стващото търсене, провокирано от снабдителските вериги. Принтери­те работят с вариращи скорости и резолюции на печата. Стандартният термотрансферен принтер отпечат­ва щрихкодове, текстове и графични изображения. Принтерите за РЧИД комбинират печата с кодирането и проверката на транспондерите за съответствие със спецификации­те на протоколите Gen 1 и Gen 2 на ЕРС. Устройството отпечатва ети­кетите в режим на автоматичното им отделяне от подложката и задър­жането им с вакуум от интегриран патронник с въртяща се ръка. При доближаването на кашона, патронни­кът внимателно поставя етикета на предната му страна, след което го за­върта около ъгъла на кашона, опъва и притиска останалата част на етике­та към съседната страна на кашона. Скоростта на нанасяне на етикети­те достига до 15 кашона/мин. Съоръ­жението работи със софтуер, упра­вляващ печатането и нанасянето на етикетите върху кашоните.

 
01.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Етикети, Печат на опаковките

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар