Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Собствените етикети "The Private Labels"Собствените етикети увеличават своята популярност. Те отварят нови възможности за някои стокопроизводители, но представляват тежко конкурентно предизвикателство за други.

Съгласно някои изследвания в САЩ, през последните го­дини продуктите със собствени етикети (СЕ) на тър­говските вериги са се подобрили по качество, опаковане и разнообразие. Така те са постигнали увеличаване на по­требителската лоялност, като съперничат на големите притежатели на продуктови марки (МП). В Европа 45% от продуктите се продават със СЕ, а в САЩ – 25%.

Като цяло, СЕ се използват за предлагане на продукти с по-ниски цени – в Европа тези цени са с 10–18% по-ниски, а в САЩ могат да бъдат до 25% по-ниски в сравнение с цените на лидерите в съответните групи МП.

В супермаркетинговия сектор в западна Европа се на­блюдава известно насищане на пазара за продукти със СЕ и ръстът е малък, но в източна Европа се очаква бързо нарастване. Там много от СЕ ще дойдат от западни тър­говски вериги, разширяващи се на Изток.

Оценява се, че вълната от продукти със СЕ е допри­несла за изграждането на по-висока маркова справедли­вост и по-тесни взаимоотношения с основните групи потребители. За да наложат новия си имидж, някои су­пермаркети препроектират марковите си опаковки, наблягайки на продуктите и техните качества. Други, за да увеличат удовлетвореността на клиентите си, га­рантират връщане на парите за продуктите със СЕ при желание на клиентите. Прилага се и похватът с твърде­нието, че хранителните продукти са минали през тест от професионални дегустатори преди да се появят по рафтовете на супермаркета, че нямат изкуствени до­бавки и това не се отразява на цената, че инструкциите за приготовляване са пълни и ясни и т.н.

Съществуват и негативни оценки за ползата от СЕ. Фил Гартън, лектор по маркетинг в De Montfort University, споделя мнението, че за да увеличат печалбите си чрез СЕ, супермаркетите „изцеждат“ МП, с които сме свикнали. „Много МП не оцеляха, дори името Кока Кола бива изцеж­дано“. Но дали тези чудесни продукти с чудесни цени са по-добри от традиционните, скромно стоящи на рафтовете до тях? При сравнителна дегустация „на сляпо“ на готови храни от трите най-големи търговски вериги в Англия е установено, че за две от тях цената отговаря на качест­вото, но при третата „най-голямата разлика е липсата на месо в по-евтиния вариант“, т.е. в СЕ-продукта.

Джон Стенли, дългогодишен консултант по търговия на дребно и автор на няколко успешни книги в тази област счита, че днес в търговията на дребно се чувства противопоставянето на две сили – пози­ционирането на МП и налагането на СЕ. Тъй като времето на обичайното продаване на продукти на дребно от­минава и ключов момент става марка­та, вече възниква основният въпрос: чия марка ще доминира – на достав­чика или на търговеца.
Какво всъщност е СЕ?

СЕ е уникален, единствен по рода си етикет за конкретен търговец на дребно.

СЕ попадат в няколко групи: очевид­ни върху опаковката; второстепенни върху опаковката; родови, които са независими от името на търговеца и се използват при различни категории продукти; изключителни – промоти­рат продукти с добавена стойност в рамките на една продуктова кате­гория.

Какви са предимствата на СЕ за про­изводителите на продукти?


 • конкурентите биват държани настрани от използването на тази благоприятна възможност;
 • настаняването на пазара става с по-ниски разходи;
 • обогатяват профила на компани­ята си с вторични продукти;
 • могат да произвеждат и позици­онират продукт, конкурентен на съществуващ продукт – лидер на пазара;
 • малките производители, които нямат промоционален ресурс, получават благоприятна въз­можност да излязат на по-голям пазар;
 • доставчикът може да се сдобие с повече място върху рафтове­те в супермаркета;
 • има възможност за изграждане на стратегическо партньорство с подбрани търговски вериги.


Недостатъците за стокопроизво­дителите включват:

 • ако продуктът не изпълнява очакванията, отношенията с търго­веца са застрашени;
 • създава се конкурент на собст­вената марка продукт;
 • други доставчици могат да въ­ведат по-евтини СЕ и да дръп­нат цените надолу;
 • по-високи разходи за стокови запаси при по-малък процент пе­чалба.


В началото потребителите се при­тесняват от СЕ, защото обикнове­но са пристрастени към любимата марка. Но те преминават към СЕ-продукти, когато са финансово при­теснени.

Предимствата за потребителите са:

 • гарантирано качество при по-ниска цена;
 • по-голямо разнообразие в рамките на една продуктова категория;
 • доверието към името на тър­говската верига прераства в доверие към продукта;
 • когато специфични продукти липсват от дадена продуктова категория (например, диетични или без захар храни), СЕ-продуктите ги осигуряват.


Недостатъци за потребителите могат да са:

 • предубеждението, че по-ниската цена означава по-ниско качество, ги кара да мислят, че купуват по-ниско качество продукти;
 • предишно разочарование от да­ден продукт може да хвърли сян­ка върху цяла гама СЕ-продукти (“Щом този чипс не е добър, значи и конфитюрът им не е стока”).


Джон Стенли предвижда, че специ­ално за Европа, СЕ ще продължат да се разширяват на международна ос­нова. Това означава, че търговските вериги ще увеличават своите СЕ-продукти за сметка на МП. Пазар­ните лидери ще продължат да се конкурират със СЕ, но притежате­лите на МП, които не са лидери на пазара, ще бъдат застрашени през следващите няколко години.

 
01.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Етикети

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар