Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Идеи в действие – първи семинар за устойчивото развитие на безалкохолната индустрия

  •  
  •  
  •  
  •  


Под егидата на Българската търговско-промишлена палата през март т.г. в София се проведе семинар, посветен на устойчивото развитие на безалкохолната индустрия

Според данни, изнесени в доклада на Европейската агенция по околна сре­да (SOER), една от основните при­чини за наличието на озоноразру­шаващи емисии в атмосферата е свръхпотреблението на хранителни стоки и напитки. Това налага усъвър­шенстване на законодателната рам­ка с цел по-ефективно управление на отпадъците от опаковки, изразява­що се в предотвратяване, повтор­на употреба, рециклиране, оползо­творяване и обезвреждане. Ключов момент за опазването на околната среда е възприемането на отпадъ­ците повече като ресурси, отколко­то като непотребна маса, от която на всяка цена трябва да се отървем. В тази връзка участниците в семина­ра дискутираха въпроси, свързани с пълноценното използване на водите за нуждите на безалкохолната индус­трия в страната, и споделиха идеи за развитието на опаковъчната про­мишленост и последващото рецикли­ране на отпадъците от производ­ството. Представител на работна група „Околна среда“ на EFBW (Евро­пейската федерация за бутилирани води) представи концепцията на фе­дерацията за бъдещото устойчиво развитие на индустрията, според ко­ято особено значение за опазването на околната среда има както предо­твратяването на отпадъците, така и въвеждането на обща йерархия за тяхното третиране и използването им като вторичен ресурс. Във връз­ка с това е необходимо държавите-членки да изготвят програми за пре­дотвратяване на отпадъците, като за установяването на минимални технически стандарти национални­те разпоредби се хармонизират по отношение производството на опа­ковки и управлението на отпадъците от опаковки. Предвижда се до 2015 г. да се организира разделно събиране за хартия, метал, пластмаса и стък­ло, а до 2020 г. да се рециклират 50% от събираните отпадъци. Днес само в ЕС количеството на отпадъците от опаковки е 2–3% от общия дял от­падъци. В този смисъл увеличаването на таксите за производството на опаковки от PVC или РЕТ бутилки, съ­държащи смеси, никак не е случайно.

Какво се прави в страните от ЕС? Във Великобритания се използват до­бре работещи схеми за събиране на различните отпадъци. В Белгия, Гер­мания, Испания и Португалия за ре­циклиране се събират PET и HDPE, във Франция освен PET и HDPE се пра­вят проекти за включването и на PP, LDPE и PS.

Как стоят нещата у нас? Според Организацията за оползотворяване на отпадъците от опаковки (ЕКО­ПАК) за изминалата 2010 г. в страна­та ни са оползотворени и рециклира­ни 56 023 тона отпадъци, от които с най-висок процент са опаковките от хартия и картон (92%), метали (56%) и стъкло (53%). Предстои създаване­то на национална програма, свързана с оптимизирането на опаковките в посока избягване загубите на мате­риали и енергия, защита на продукти­те и връщане на суровините и енер­гията в производствения процес.

Каква е статистиката? От на­маляване теглото на стъклените опаковки за кафе компанията Nestle икономисва годишно 1250 тона опа­ковъчен материал; Krаftfoods (от на­маляване теглото на опаковките за шоколад Milka) — 2600 тона само в Ев­ропа; Unilever — 4000 тона пластма­са годишно от замяната на кенове с pouches-пликове и елиминиране на вторичната опаковка; Heinz — 1400 тона икономии (само за Великобрита­ния) от метално фолио и рециклирана стомана при производството на кон­сервени кутии.

Каква е равносметката? Съ­ществува пряка връзка между нама­ления разход при производството на продукти за безалкохолната ин­дустрия и отделеното количество вредни вещества в околната среда. При това от особено значение е ре­дукцията на материалите и тегло­то — както при вторичните опаков­ки, целящи постигането на удобни за щандовете форми, така и при бутил­ките. Типичен пример е половинли­тровата PET бутилка, чието тегло за последните 10 години е намалено с 35–50%. Освен намаляване обема на суровините за производство на опа­ковки — респективно намаляване на теглото им, производителите на ин­струменти и машини търсят начини за понижаване консумацията на енер­гия. Факт е, че едни от най-новите електрически машини консумират 30% по-малко енергия. По този начин стъпка по стъпка производството на милиони бутилки на ден спестява от РЕТ и РЕ материали, като всеки спестен тон РЕТ намалява емисиите на въглероден диоксид с 3,01 тона, а същото количество РЕ — с 1,69 тона. Рециклирането на пластмаса (по-спе­циално на РЕТ) също спестява енер­гия от рециклиращите инсталации.

Съобразно предписанията на Ев­ропейския съюз за използване на пре­работен РЕТ при производството на хранителни продукти и напитки, ня­кои производители в Европа вече пре­минават към 100% рециклирани мате­риали. На пазара вече се представят ново поколение бутилки от PLA (поли­лактид — пластмаса на основата на царевично нишесте) и РЕТ бутилки, произведени от 30% захарна тръсти­ка и меласа (извлечена от моноети­ленгликола).

Оказва се, че едно от най-големи­те предизвикателства за производи­телите на опаковки е постигането на баланс между редуцираното тегло и дизайна на опаковката — още пове­че, когато става въпрос и за нейна­та функционалност. Пластмасовото опаковане при напитките отдавна не е въпрос на мода или пристрастие. Заедно с етикетирането години на­ред то е израз на марката и основен фактор за успешното позиционира­не на продуктите на пазара. Зато­ва и наличието на задължителна ин­формация върху етикетите, свърза­на с трайността, съдържанието и методите на обработка на водите и напитките, произведени от тях, е въпрос на контрол от страна на Ми­нистерството на здравеопазване­то. Освен изискванията съобразно законово-нормативните уредби на Република България, етикетирането е свързано и със забрани, свързани с използването на търговските марки за заблуда относно произхода, съдър­жанието и свойствата на продукти­те — особено онези, приписващи им профилактични и дори лечебни свой­ства.

Така или иначе семинарът е мина­ло. Остават обаче въпросите, свър­зани с употребата на опаковките от стъкло, картон, пластмаса, ме­тал или биоматериали, а също и из­борът, който трябва да направят заедно производители, учреждения и потребители. Защото от посоката на този избор ще зависят чистота­та на планетата и бъдещето на де­цата ни.

 
23.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Екология, Защита на опаковката

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар