Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Новости в опаковането на лекарстваМисълта на Хенри Форд, че можеш да си избереш какъвто искаш цвят, стига да е черен, важи с пълна сила и за голя­ма част от фармацевтичните компании, които по подо­бие на американския индустриалец застават на позиция­та, че можеш да имаш опаковка, направена от какъвто си поискаш материал с каквато и да е и форма, стига те да са сгъваем картон и паралелепипед. Повечето фарма­цевтични фирми са много консервативни по отношение дизайна на опаковките си. Те искат преди всичко основна, функционална опаковка, която да стои стабилно на чет­въртитата си основа в шкафа и в банята. За тази цел картонът върши перфектна работа.

Въпреки това няколко потребителски тенденции под­тикват собствениците на марки да обсъждат и прила­гат на практика формати, различни от вездесъщите кар­тонени кутии за блистери. Международната опаковъчна компания MWV проведе в началото на тази година задъл­бочени интервюта с потребители от големите европей­ски градове Мюнхен, Париж и Лондон. Резултатите показ­ват, че клиентът иска леснопреносими, лесни за ползване и дискретни опаковки на лекарствата. Потребителите често взимат лекарства, когато са навън или на работа. За мнозина от тях е нормално да поставят няколко таб­летки в джоба си или в портмонето си за през деня. В съ­щото време те не биха искали приемането на медикамен­ти на публично място да бъде видяно от околните.

Опаковки тип „портфейл“

Близкото сътрудничество между производителите, опа­ковъчните дизайнери и производителите на оборудване дава резултат в появата на някои иновативни опаковъч­ни блистерни формати, базирани на сгъваемите или прип­лъзващите се портфейли. Германският производител на фармацевтика Altana печели наградата за дизайн Red Dot за своята опаковка тип портфейл, предназначена за ми­ниблистерите на лекарството Pantoprazole. Дизайнът на опаковката е тип портфейл и съдържа блистерна опаков­ка с размери, по-малки от тези, необходими за седмична доза от лекарството. Противозачатъчните, произведе­ни от Bayer Schering, също са опаковани чрез системите за пакетиране на Schubert, състоящи се от удобна разгъ­ваема опаковка със залепен вътре блистер.

Тази опаковъчна диференциация обаче има своята цена. Опаковъчните машини за опаковките тип порт­фейл не само са по-скъпи от стандартните картониращи машини, но са също така и по-бавни. Поради усложнените процеси по създаването им могат да се достигнат най-много средни скорости на производство. Скоростта на машините на Schubert’s е 150–200 опаковки на минута, ко­ето е малко в сравнение със стандартните машини, чи­ято скорост достига 400–500 опаковки на минута. Нови­те опаковки на този етап са непопулярни, тъй като мно­зина производители смятат, че не си струва да бъдат произведеждани на тези цени и при тези скорости, осо­бено в момент на икономическа рецесия.

Лекарство против безсъние със „зов за помощ“

Американската фармацевтична компания Help Remedies предложи на пазара нестандартни опаковки за лекарства, облекчаващи различни симптоми като алергични реак­ции, главоболие и безсъние. Опаковките са под формата на перфорирани фолийни блистерни карти, побиращи 16 таблетки, които се поставят в дизайнерски поставки на местата за продажба. Самите поставки са направени от инжекционно формован полипропилен с централни секции. От задната страна на етикета е поставен флексоприн­тиран и чувствителен на натиск PP филм. Графичното дизайнерско решение за опаковките на Help Remedies е неочаквано свежо и нестандартно за този консервативен сектор. В зависимост от предназначението на лекар­ството върху опаковката са изписани послания от типа „Помощ, имам главоболие“ (Help I have headache!/) или „По­мощ, не мога да заспя“ (Help I can’t sleep).

Нови опаковъчни решения против фалшификации

Инцидентите, свързани с появата на фалшифицирани ле­карства по традиционните канали на доставка в Европа, нарастват с всяка изминала година. Проблемът с фалши­фикацията на лекарства в Европа е повече от сериозен. Според Packagingnews само за миналата години приблизи­телно 2,6 милиона фалшифицирани опаковъчни материали са били заловени на европейските граници в опит да бъ­дат внесени в ЕС (повече за черната статистика чете­те в секция „Новини“). Поради тази причина европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации EFPIA стартира пилотен проект, който включва тест­ване на идентификационни и кодиращи решения за лекар­ства в Швеция. Информационната и комуникационна база (ICT) на проекта е дело на отдела за разработка на нови IT решения и услуги към Siemens. Иновационната система следи за придвижването на лекарствата по цялата вери­га на снабдяване и позволява надеждна идентификация на фалшифицираните лекарства. Проектът се осъществя­ва в партньорство с фирмата за снабдяване Apoteket AB и местните търговски компании Tamro и KD. До този мо­мент фармацевтичните компании са разчитали основ­но на визуални проверки на продуктите си. Тази практика обаче скоро ще бъде преустановена. Системата на EFPIA позволява поставянето на уникален двуизмерен матричен баркод върху всяка отделна опаковка преди изписването ù. Този код може лесно да бъде генериран и отпечатан от производителя и винаги може да бъде проверено в базата данни на системата дали не е бил отпечатван преди и вър­ху друга опаковка. Ако случаят е такъв, съответният фар­мацевт, у когото е опаковката, бива надлежно предупре­ден. Крайната цел на пилотния проект на EFPIA, в който си сътрудничат компании като Siemens, HP и SAP, е да се съз­даде стандартно кодиращо и идентификационно решение за цяла Европа, което да бъде синхронизирано със същест­вуващите вече международни и европейски стандарти.

HP с нова технология срещу фалшифициране

HP пусна на пазара нова печатна форма на защитно опа­коване за лекарства, което използва възможностите за печат на променливи данни (VPD) за своите дигитални печатни машини Indigo. Технологията е създадена в по­мощ на фармацевтичните компании за проследяване и идентификация на медикаментите от поточната линия до крайния производител. За този проект HP са работи­ли съвместно с Prooftag — създатели на специален етикет с вградени в материала мехурчета. Използваната от Prooftag технология позволява създаването на етикет от прозрачен материал, в който всяко мехурче е с уникални размери и форма, което предотвратява всякакви опити за фалшифицирането му. Всеки нов етикет притежава специален сертификат за автентичност, а информаци­ята за него се съхранява в базата данни на компанията.

Защитните етикети на Secutag

Защитните етикети, екипирани със системата за коди­ране на микроцветове Secutag на немския фармацевти­чен производител INGUN предлагат успешна защита сре­щу фалшифициране. Тестовите пластмасови кутии за лекарства са покрити със специални защитни печати, произведени от документно фолио, и са захванати напря­ко през всичките четири страни на опаковките. Те пас­ват много добре на корпоративния дизайн на компания­та и са снабдени със система против фалшифициране. Променливите данни и съдържание са отпечатани вър­ху печатите чрез топъл печат, който покрива стандар­тите в тази област. В допълнение специалната форма и материал, от който са направени печатите, създават бариера срещу нежелано отваряне и манипулация на ле­карствата. Новите защитни етикети може да бъдат ин­тегрирани в производствените и опаковъчни процедури, без да се налагат промени в производствения цикъл.

Друг немски производител — компанията Schreiner MediPharm, доставчик на фармацевтични етикети — е разработилa прозрачен холограмен печат, който е изклю­чително надежден срещу нежелано отваряне и фалшифи­циране. Печатът е фиксиран със здраво лепило, така че всеки опит за обелването му би повредил повърхността на опаковката. Печатът разполага и с 2D дизайн и дина­мични специални ефекти, които ще направят фалшифи­цирането изключително трудно. Неговата прозрачност осигурява добавените променливи данни (информация за партидите, срока на годност и др.) да останат четими и непокътнати. Прозрачният холограмен етикет е иконо­мичен за малки количества.

Когато говорим за комплексно решение против фал­шифициране, не можем да не споменем системата Track&Trace на Uhlmann Packaging Systems. Тя позволява върху лекарствените опаковки да бъдат поставени се­рийни номера с двуизмерни баркодове, радиочестотни идентификатори или създадени по поръчка кодове, кои­то да осигурят възможност за потвърждаване на данни­те на всяка стъпка от опаковъчния и логистичен процес. Кодът се прилага към опаковката с помощта на лазер­на, мастиленоструйна или радиочестотна технология и включва уникален сериен номер и данни като номер на партида и срок на годност. Специална камера сканира и верифицира получената информация, която бива съхра­нена в системата за проследяване. По този начин ста­ва възможно специфични данни като налягането и темпе­ратурата, приложени при запечатването, както и типа на използвания материал, да бъдат приложени върху всеки блистер и да бъдат разчетени при необходимост.

Блистерни филми kpVantage

Продуктовата линия за филма Pentapharm на опаковъчния производител Klöckner Pentaplast е разширена със серия­та полиестерни филми kpVantage™, предназначени за блис­терно опаковане на лекарства. Полиестерните филми включват широка гама от структури, които да посрещ­нат строгите фармацевтични изисквания. Дизайнът им позволява да бъдат произвеждани върху съществуваща­та технологична база, без да са налага подмяна на произ­водствената технология, системите за поставяне или опаковъчните формати. Филмите kpVantage™ могат да бъдат използвани в моноформат за лекарства, които не изискват високи бариерни защити срещу влага, или мо­гат да бъдат интегрирани в ефективни бариерни струк­тури. Тези филми могат да се прилагат успешно върху опаковки за орално приемани лекарства в твърдо състоя­ние (таблетки и пр.), етични, генерични и мострени меди­каменти, ветеринарни и нутрацевтични препарати.

Спринцовки със „sci-fi“ дизайн

Когато става въпрос за опаковъчен дизайн, е естестве­но повечето хора да бъдат привлечени от по-бляскавите и визуално разтърсващи потребителски категории — аро­мати, храни и напитки и др. Поради тази причина, когато някой прави нещо наистина завладяващо в по-функционал­ните потребителски сектори, продуктът става още по-впечатляващ и достоен за внимание.

Един чудесен пример за подобен вид пробив е този в „скучната“ област на медицинските спринцовки. Систе­мата Syreen на Cambridge Consultants е устойчива концеп­ция за предварително напълнени спринцовки. Според съз­дателите ù спринцовката е високоефективна, лесна за ползване, безопасна и екологична. Вместо от традицион­ното стъкло Syreen е направена от пластмаса, базирана на цикло-олефин полимер (COP). Този материал позволил на Cambridge Consultants да създадат дизайн, който премах­ва нуждата от вторично опаковане — абсолютна новост в тази област на фармацевтичното опаковане. Конструк­цията на спринцовките позволява да се прикрепват една с друга, създавайки своеобразна групова опаковка. Новата система е по-екологична от предишните решения, тъй като премахва нуждата от използване на произвеждащи отпадъци буферни пълнежи в кутиите за стъклени сприн­цовки (картон и стиропор) и по този начин опаковъчното тегло спада с 30%, а обемът, който Syreen заема, е двой­но по-малък от този на стандартните спринцовки.

Дизайнът на спринцовката също допринася за улесне­ното, безопасно и ефективно използване на лекарство­то. Пластмасовата външна част се отличава със заобле­на повърхност около иглата, която осигурява цялостна стабилност и контрол върху дълбочината на проникване на иглата по време на инжекцията и по този начин нама­лява риска от инциденти. Рискът от замърсяване на про­дукта и пренасяне на зарази е минимизиран благодарение на разделно съхраняваните бутало и стопер.

Плик със система за 24-часово охлаждане от Coldpack

Опаковъчният гигант Coldpack се прицелва във фарма­цевтичната индустрия с изолираща торба за пренася­не на лекарства, която подържа температурата във въ­трешността постоянна за период от 24 часа. Торбата е направена от специалния изолиращ филм на Airliner, кой­то бе представен във Великобритания миналата година. Произведен с технология на Dupont, чиято цел е да спо­могне за намаляване трансфера на топлина, филмът га­рантира запазване на температурата в границите от 2 до 8°C за цяло денонощие. Опаковката е особено прак­тична за пренос и доставка на малки количества лекар­ства, за които е задължително да бъдат съхранявани в определени температурни граници. Опаковката разпо­лага с две отделения, като така се избягва директният контакт между съдържанието и опакования лед. Комбина­цията от олекотеност и здравина е много ефективна за предпазване на съдържанието от удари. Опаковката се предлага в размери от един, три или пет литра и може да бъде използвана повторно.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар