Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Опаковане на детски храниСекторът на бебешките храни има своите специфики. Тук хигиената е от още по-голямо значение, отколко­то при опаковането на храни за въз­растни. Органичните продукти, от които са създадени детските храни, печелят повече привърженици, откол­кото във всеки друг хранителен сек­тор. В същото време размерите на порциите трябва да бъдат контро­лирани стриктно, за да се спазват из­искванията за хранителния режим на бебетата и малките деца.

За компаниите — производители на детски храни, е от жизненоважно значение постоянният поток от нови потребители в категорията. Марки­те, които нямат присъствие извън нишата на бебешките храни, тряб­ва непрекъснато и ефективно да се представят на новите родители, които са „бомбардирани“ постоянно със съвети как най-добре да хранят децата си. На тези родители обикно­вено не им достига време и сън, зато­ва е задължително опаковките на го­товите бебешки храни да комбини­рат удобството за използване с ясно артикулираното обещание, че съдър­жат възможно най-качествените със­тавки. Много от марките детски хра­ни прилагат тактиката за изписване върху етикетите на серия отметки, чиято цел е да убедят родителите, че производителят е също толкова загрижен децата им да получат най-доброто. По този начин действат от Cow & Gate с програмата „Бейби баланс“, в която подробно се обясня­ват достойнствата на техните хра­нителни продукти. Водещ фактор за използването на органични състав­ки за бебешките и детските храни са стриктните правила в ЕС за коли­чествата на пестициди — факт, кой­то производителите използват по най-добрия начин, като предоставят ясно цялата необходима информация върху своите опаковки. Често върху опаковки на тези храни се набляга и на информация за медицинските аспе­кти в развитието на храносмилател­ния тракт на бебетата (1–2).

За да се подчертае възрастта, за която е подходящо даденото пюре или каша, върху опаковките често се поставят снимки на малки деца на съответната възраст. Маркетин­говите специалисти в бранша смя­тат обаче, че в това отношение производителите трябва да са вни­мателни. Ако поставят изображение на 3-годишно дете върху пюре, което е предназначено за 6-месечно бебе, то голяма част от родителите на кърмачета ще сметнат, че детето им е прекалено малко, за да яде тази храна, независимо от информацията върху етикета.

Едно от съществените условия за успеха на детските храни е графич­ното оформление на опаковките и външният им вид, които отделят да­дена марка от другите. Традиционно предварително подготвените течни бебешки храни се продават в масив­ни бурканчета и шишенца от стък­ло. Стъклените опаковки имат свои­те предимства като безопасност и добър външен вид. Това правило има обаче и своите изключения. Така на­пример споменатата марка Cow & Gate предлага храни за по-големи деца в стоящи пликове. Стратегията на компанията е посредством тях да таргетира основно тази група роди­тели, които вече третират децата си като пораснали и смятат, че те не се нуждаят от различно меню на ма­сата. Продуктите на друг производи­тел на детски храни — Ella’s Kitchen, са опаковани предимно в ламинирани с алуминий стоящи пликове, снабде­ни с капачка на винт. Този дизайн ги прави по-удобни и изискващи по-мал­ко място от стандартните буркан­чета. Фирмата — производител на храните, не използва снимки на бебе­та върху своите опаковки. Компания­та е насочила фокуса на усилията си към самите деца, които харесват яр­кия разчупен дизайн на опаковките (3).

Освен добър графичен дизайн ка­чествената опаковка за детски хра­ни трябва да бъде и много удобна за родителите, на които често им се налага да вършат няколко неща едно временно, докато хранят детето. В стремежа си да увеличат удобство­то много производители на адапти­рано мляко предлагат мляко за едно хранене в течно състояние в право­ъгълните картонени опаковки Tetra Pak, които трябва да бъдат отваря­ни с ножица. Това определено създа­ва трудности. За да разреши част от родителските неволи, хранител­ният гигант Heinz работи съвмест­но с опаковъчните специалисти от RPC по създаването на нова опаков­ка за млякото на прах. Новата опаков­ка на млякото Nurture има специален излят капак със самостоятелна лъ­жица и вградена измервателна скала, която позволява на родителите да измерят точната доза мляко с една ръка. Произведената от Sonoco хар­тиена мембрана запечатва опаковка­та херметично позволявайки запазва­не на качеството на продукта върху рафта за дълъг период.

Докато повечето от фирмите — производители на бебешки храни, на­блягат върху качеството на своите продукти, производителят на бебеш­ки продукти Tommee Tippee се фоку­сира върху подобряването на начи­на, по който тези храни достигат до бебешката уста. Проектът е въз­ложен на базираната в Лондон дизай­нерска агенция Webb Scarlett deVlam, която създава гъвкав и разтегаем биберон за бебешките шишета. Но­вият накрайник на бутилката имити­ра в голяма степен майчината гър­да и позволява на детето да преми­не по-лесно към хранене с бутилка. Друг проект на Webb Scarlett deVlam е и дизайнът на накрайника за лесно пи­ене Tommee Tippee, който позволява на потока течна храна да изтича лес­но, без на бебето да му се налага да засмуква от бутилката. Визията за бъдещето на бутилката за хранене с биберон на компанията включва и вграждането на електронни устрой­ства, които възпроизвеждат звука и усещането за биенето на сърцето на майката. Това допълнително улесня­ва процеса на преминаване от кърме­не към хранене с адаптирано мляко. Тази технология потенциално може да бъде използвана и за сигнализация в случаите, когато бутилката не е из­ползвана правилно (4).

Несъмнено опаковането на бе­бешки храни е от жизненоважно зна­чение, което личи от факта, че из­искванията на производителите на храни към качеството са силно за­вишени. Американската компания Nurture Inc. изтегли от пазара пар­тида свои детски храни, при които били открити дефекти в опаковката, свързани с потенциално изтичане на течности и проникването на въздух. Проблемът можело да се окаже много сериозен, ако през получените отво­ри нахлуят болестотворни бактерии.

Нови категории детски храни

Производители на бебешки храни във Великобритания са включили към стратегията си за излизане от кри­зата разработване на иновацион­ни проекти. Част от тези проекти служат за оправдание за вдигане це­ните, което да компенсира намале­ните обеми на продажбите. По тра­диция бебешките храни по възрастов признак се делят на две групи — от 4 до 7 месеца и над 7 месеца. Сега оба­че на пазара се появява и трета ка­тегория — за деца над 13-месечна въз­раст, които са готви да пият мляко за възрастни с добавени витамини. Самата сегментация на пазара също се увеличава. За това съдим по мно­жеството нови видове сокове, кисе­ли млека и леки закуски. За да имат пазарен успех обаче, производители­те трябва да изписват максимално ясно върху опаковките за коя възрас­това група е подходящ продуктът и да обясняват и образоват родители­те кои са неподходящите за децата им категории храни.

Опасността от задавяне

Американски педиатри искат проме­ни в етикетите на храни за деца и възрастни, които ясно да предупреж­дават за опасността от задавяне. Статистиката сочи, че годишно де­сетки американски деца умират от задушаване вследствие на задавяне с храни, а потърсилите лекарска по­мощ са хиляди. Според лекарите ви­сокорисковите храни като хотдог, сурови моркови и ябълки трябва да бъдат нарязвани на малки парчен­ца, за да се намали възможността за задушаване. Други педиатри са по-радикално настроени в твърдения­та си, че някои храни като пуканки­те, твърдите бонбони и ядките не бива въобще да бъдат давани на мал­ки деца. Предупреждение в тази насо­ка идва и от Германската агенция за оценка на рисковете, която сочи, че опасността от задушаване на малки деца от поглъщането на ядки (най-ве­че фъстъци) е далеч по-висока от рис­ковете, които създават дребните частици в играчките. Немските спе­циалисти също апелират към предос­тавяне на повече информация върху етикетите на опаковките на храни­телни продукти. Фъстъците напри­мер могат да преминат лесно през кривото гърло и да навлязат дълбо­ко в трахеята поради факта, че са с обла форма и са покрити с мазнина, което ги прави по-лесни за поглъща­не без дъвчене в сравнение с другите видове храни. Към този момент не съществуват изисквания за поста­вянето на подобни етикети върху яд­ ките дори в развитите европейски държави като Германия (5).

Анимационните герои и детски­те хранителни навици

От героите на Дисни до Тони тигъ­ра (популярен персонаж върху опаков­ките за зърнени закуски на Kellogg’s) потребителските групи са облъчва­ни с кампании, целящи да създадат силни емоционални връзки между по­пулярните анимационни персонажи и нездравословните захарни и зърнени храни. Популярни анимационни герои като Шрек се появяват върху храни с повишено съдържание на захар и сол. Децата са силно привлечени от цвет­ните опаковки и се опитват с всич­ки сили да убедят родителите си да им закупят съответната зърнена за­куска или лакомство. Днес обаче тази тенденция се променя и любимите детски герои започват да „реклами­рат“ един по-здравословен начин на хранене. Доклад на потребителска­та асоциация „Кой?“ през 2008 г. по­сочва, че вече съществуват тенден­ции към използването на рисувани герои на собствени марки за презен­тирането на по-здравословни храни, като например Меденото чудовище на собствената марка Honey Meltz. За съжаление същият персонаж се появява и върху опаковките на пълни със захар продукти като еклери и ме­дени вафли. Докладът, озаглавен „На рисуваните престъпници все още им се разминава“, показва, че много от производителите на сладки и дет­ски храни използват притежавани от тях анимационни герои, с които пред­ставят нездравословни храни (6–7).

Капацитетът за промяна на дет­ските хранителни навици е изучен още през 1997 г., когато екип от уни­верситета на Бангор в Уелс осъщест­вил изследване, в което били включени измислените анимационните герои Food Dudes. На група от 200 деца били показани видео- и други рекламни ма­териали с измислени анимационни ге­рои, които ги подканвали да ядат пло­дове и зеленчуци и по този начин да подпомагат борбата срещу злите ге­рои от Хунтата на вредните храни. За участието си в изследването де­цата били награждавани с тениски, шапки и семейни екскурзии. Резулта­тите от опита надминали всички оч­аквания на изследователите. Оказало се, че след експеримента желанието за приемане на здравословни храни на­раснало с до сто процента за някои плодове и зеленчуци, а промените в режима на храненето вследствие на кампанията траели месеци след като Food Dudes изчезнали от живота им.

Една от компаниите, които се стремят да създават връзки меж­ду популярните детски герои и здра­вословното хранене, е английската Peter Rabbit (PR) Organics, която е пус­нала на пазара серия от сокове, пю­рета, тестени изделия и подсладени с плодове сладки. Върху опаковките храните са представени от нарису­ваните от популярната детска пи­сателка Биатрикс Потър животни, сред които най-известно е зайчето Питър. Всички продукти на фирма­та са без добавена захар и сол и не съдържат изкуствени оцветители, ароматизатори и консерванти. Упра­вителният директор на PR Organics споделя пред FoodNavigator.com, че малките и възрастни клиенти на компанията правят веднага връзка­та между зайчето Питър и природо­съобразното хранене с пресни пло­дове и зеленчуци (в приказката зай­чето влиза в градината на фермера Макгрегър и си похапва пресни зелен­чуци). Тази връзка се оказала толкова силна в съзнанието на потребите­ля, че образът на зайчето не стоял добре дори върху опаковката на ор­ганичните шоколади на фирмата и затова бил свален. Въпреки че про­дуктите на фирмата били предназна­чени за деца от 6 месеца до 6 годи­ни, се оказало, че те се консумират и от много възрастни, най-вече амери­канци, които свързват рисунките на Биатрикс Потър с английския начин на живот (8).

Развиване на екосъзнание

Производителят на органични храни за бебета и малки деца Ella’s Kitchen пусна на пазара в UK първата програ­ма за събиране на нерециклируеми опаковки на детски храни. Схемата е така измислена, че да ангажира деца­та и техните родители, както и учи­телите в училища и детски градини. Идеята на маркетолозите на фирма­та е, че за всяка опаковка, върната за преработване, потребителят ще получава по 2 пенса, които ще оти­ват за благотворителност или за до­пълнително финансиране на училища в зависимост от избора му. Веднъж върнати, отпадъчните опаковки ще бъдат преработени в множество нови продукти като лигавници, чан­ти за майки, кутии за моливи, кутии за обяд. Тези продукти ще могат да бъдат закупени до края на годината. През април миналата година компани­ята стартира и инициативата „От­гледай и победи“, която насърчава децата да отглеждат растения, поса­дени в саксии от празните опаковки.

Казусът бисфенол А

Дания забрани временно производ­ството на пластмасови опаковки за детски храни за деца между 0- и 3-го­дишна възраст. Проблемът отново е вързан с използването на бисфенол А (BPA) и загрижеността на учените, че веществото може да предизвика проблем с мозъчното развитие, а от­там и проблеми при обучението на подрастващите. Тези изводи се под­сказват от резултати, получени при опитите с новородени плъхове, за които има съмнения, че BPA наруша­ва правилното им мозъчно развитие. Изследователите смятат, че нищо не гарантира, че и децата няма да пострадат при приемането на това химично съединение. На този етап датското правителство заявява, че забраната ще отпадне в момента, в който окончателно се изясни дали BPA засяга мозъчните центрове на плъховете. Други проучвания сочат, че BPA няма доказан ефект върху раз­витието на младите плъхове. Реше­нието ще влезе в сила на 1 юли т.г., когато ще стане забранено да се произвеждат бебешки бутилки, бибе­рони и опаковки, съдържащи спорно­то вещество. Европейският съвет по безопасност на храните (EFSA) за­стана на позицията, че поеманите дози BPA (включително и при кърмаче­тата) били доста по-ниски от толе­рираната дневна доза (TDI). Тази доза е персонална и зависи от теглото и от честотата на поемане, като с времето пределните стойности се увеличават заедно с нивата на риск. Това означава, че ако например 3-ме­сечно кърмаче се храни с модифици­рано мляко и тежи 6 кг, то за да пое­ме критичната доза BPA, трябва да изяжда средно 4 пъти повече храна от необходимата му дневна дажба, поставена в пластмасови шишета.

Миналата година канадското фе­дерално управление добави бисфенол А към списъка на токсичните химика­ли и наложи регулации, забраняващи продажбите на пластмасови бебеш­ки бутилки и опаковки, съдържащи хи­микала. По същия начин постъпиха и някои от големите вериги магазини в САЩ като Wallmart, които обявиха, че изтеглят от пазара всички потенци­ално опасни опаковки.

От цялата история несъмнено печеливши са производителите на стъклен амбалаж. Така например от международната компания за произ­водство на стъкло O-I споделят, че загрижеността за съдържанието на BPA е увеличила поръчките за стък­лени бутилки за пръв път от 20 годи­ни насам, като тази тенденция се на­блюдава и в САЩ, и в Европа.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар