Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Опаковане на кафеВ недалечното минало потребителите масово са вярвали, че кафето, продавано в насипно състояние,
е по-качествено и прясно от опакованото. Днес тази заблуда в голяма степен е преодоляна. Опаковките на кафе са „еволюирали“ до ниво, в което успяват да запазят качествата на прясно изпеченото кафе месеци наред и да удовлетворят и най-капризните вкусове.

Процесът на изпичане

Процесите на изпичане определят и нуждата от специално опаковане. В зависимост от желаното ниво на из­пичане температурата на кафето в пещите може да достигне стойно­сти от порядъка на 200–250°С. При тези температури ключовите със­тавки в зърната търпят значителни промени. Влагата в тях се изпарява, а въглехидратите и белтъците вза­имодействат помежду си и образу­ват меланоиди и летливи ароматни вещества. В края на процеса на изпи­чане захарите претърпяват процеси на карамелизиране, при които се от­делят големи количества въглероден двуокис (CO2). Отделеният газ изду­ва зърната, които увеличават обема си средно два пъти в сравнение със суровите зърна. Белтъците се раз­падат на по-прости молекули, които придават допълнителни вкусови ка­чества на кафето. Заедно с промяна­та в цвета и размера, се променя и твърдостта на зърната. Суровите зърна са силно еластични, докато пе­чените са твърди и трошливи, което ги прави лесно смилаеми.

Опаковъчни специфики

В не толкова далечното минало кафе­то се продавало най-вече в чували и в големи пластмасови съдове. Другите възможности за опаковане били мал­ко и се срещали рядко — кутии, суб­лимационни и вакуумни опаковки или кафе в насипно състояние. До нача­лото на деветдесетте години на ми­налия век потребителят в западни­те държави е имал възможността да отиде в близкия магазин за хранител­ни продукти и да закупи кафе в бял или кафяв хартиен плик, като избере дали да смели кафето вкъщи или на място, По онова време мястото, отделено за предварително опаковане на кафе, е било много малко. Една от големи­те заблуди на потребителите била, че насипното кафе е по-прясно от предварително опакованото. За съ­жаление обаче торбичките за насип­но кафе и чувалите не предлагали за­щита срещу влиянието на кислорода.

Свежестта на изпеченото кафе е определяща, що се отнася до удо­влетворението на клиента. Тя зависи основно от нивото му на контакт с кислород. Количеството допълнител­на топлина и влажност в опаковката обаче също спомага за ускоряване­то на химичните процеси на старее­не, които въздействат на вкусовите качества и аромата му. Независимо дали е на зърна, или е смляно, вкусо­вите качества на кафето и неговият аромат са силно чувствителни към кислород и влага. Затова опаковката трябва да притежава отлични изоли­ращи свойства. Това може да се по­стигне с влагането на слой алуминий в структурата ù или на някакъв тип влагоизолиращо покритие.

При опаковането на печено кафе на зърна трябва да се вземат предвид редица особености. Въглеродни­ят диоксид продължава да се отде­ля за известно време и след изпичане­то на зърната. Така че, ако кафето е плътно пакетирано веднага след из­пичане, отделените газове ще дове­дат до нарушаване целостта на опа­ковката.

Един от начините да се предо­тврати този проблем е кафето да бъде опаковано в „дишащи“ опаков­ки, които позволяват отделянето на излишните количества въглероден двуокис през специално създадените пори на материала. Същевременно тези системи не позволяват нахлу­ване на въздух отвън, като по този начин допустимите нива на кислоро­да (под 3%) се запазват. Така опакова­ните зърна имат срок на годност от 8 до 12 седмици. Това е относител­но кратък период, което означава, че тези продукти подлежат на допълни­телна обработка.

Друг вид съвременна опаковка за печеното кафе на зърна е херметич­но запечатана опаковка с еднопосоч­на клапа. Целите зърна се пакетират във въздухонепроницаем пакет от алуминиево фолио, снабден със специ­ална клапа, която позволява излизане­то на въглеродния диоксид. Конструк­цията на клапата е такава, че поз­волява вътрешното налягане да се освободи, като същевременно пре­дотвратява проникването на кисло­род. Опаковани по този начин, зърна­та могат да се съхраняват до една година.

Една по-проста разновидност на опаковката с клапа позволява въгле­родния двуокис да излезе през малка дупка, покрита с пластмасова лепен­ка. Когато нивото на CO2 в съда се повиши до критичните стойности, лепенката се откъсва и газът излиза свободно през дупката. Тази система обаче е несъвършена, тъй като поз­волява нахлуването на кислород в опа­ковката. Този вариант е по-удобен, когато става въпрос за краткотрай­но опаковане на кафе (основно при дистрибуция), тъй като е по-евтин от стандартните варианти с клапа.

За мляното кафе се използват ос­новно два типа опаковане в модифи­цирана атмосфера (MAP):

  • Меките опаковки се пълнят с кафе, след като кислородът е предварително отстранен с помощта на азот или въглероден двуокис. Херметичното запечат­ване не позволява проникването на въздух.
  • Вакуумните опаковки тип „тухли­чки“ са твърди на допир, но бързо омекват при отваряне. Чрез тази система силно чувствителното към атмосферния въздух смляно кафе е надеждно защитено в неп­ропускливо фолио и в среда с ниско кислородно съдържание. Опаков­ките от този тип могат да запа­зят непроменени качествата на продукта в продължение на пове­че от година и половина.

Иновации в бранша

Системата Jamison Freshness System™ е евтин и сигурен алтер­нативен метод за опаковане, който позволява премахването на газовите клапи и увеличава скоростта на запе­чатване на опаковките на поточна­та линия с 10%. При повишаването на нивото на въглероден двуокис опа­ковката се разтваря на точно опре­делено място, на което се образува въздушен канал. Веднага след изпус­кането на газа каналът автоматич­но се затваря, като по този начин не позволява нахлуването на въздух. Опаковката може да се използва и за опа­коване на други видове храни, отде­лящи газове. Системата позволява използване на различни нетрадицион­ни материали за опаковане на кафе, което дава по-голяма свобода на из­бор на производители, търговци и по­требители.

Еко-чашите на Starbucks

Световната верига кафенета Starbucks разкри планове за разработ­ването на рециклируема чаша за кафе през 2012 г. като част от екологична­та си политика. Чашите на компани­ята, при които основният използван материал е картонът, съдържат в себе си вътрешна обшивка от полие­тилен с ниска плътност (LDPE), която предпазва останалата част от въз­действието на горещото кафе. Тази добавка обаче прави чашите на ком­панията неподлежащи на рециклиране. От Starbucks заявиха, че още от 2007 г. обсъждат възможности за подмяна на LDPE слоя с друг материал, включител­но използването на биопластмаси. По настоящия проект работят множе­ство фирми подизпълнители, в това число доставчици на суровини, произво­дители на чаши, продавачи на дребно, компании за рециклиране, неправител­ствени организации, научни институ­ти и др. От компанията споделят, че в момента тестват рециклируемост­та на своите опаковки в цикъла на пре­работка на вълнообразен картон като част от друг пилотен проект.

Neo Affinia представи на Printpack своите приложения за свиваеми ети­кети от полиетилентерефталат гликол (PETG). Част от тях вече на­мериха приложение за етикетите на италианското еспресо в бутилка Nut Hill Café. Новият етикет придава на опаковката отличаващ се кадифен матов завършек. Освен това филмът предоставя сигурна защита срещу светлина, която би могла сериозно да навреди продукта. Друга отличи­телна черта на филма е неговото ви­соко ниво на свиваемост — до 70% от първоначалната площ, което го пра­ви изключително удобен за поставя­не върху нестандартни опаковки със силно изкривен контур. Филмът поз­волява използването на до 10-цветен ротогравюрен или флексопечат, кое­то го прави широкоприложим в хра­нителната индустрия и фармацевтиката.

Една от несъмнените иновации в приготвянето на еспресо е нова­та технология за двустепенно извли­чане на кафе iperEspresso на италиан­ската компания illy и патентованата капсула за еднократна доза, която за­мества традиционните процеси на филтриране с двустепенно извлича­не. На първия етап горещата вода под високо налягане създава опти­малните еднородни условия в капсу­лата, които ускоряват извличането на вкуса и аромата на кафето. През втората фаза на емулгиране сместа преминава под налягане през патен­тованата от компанията клапа в дъ­ното на капсулата. Така, преди да по­падне в чашата, тя се смесва с въз­духа, като по този начин се създава дълготрайна пяна.

Маркетинговата роля на опа­ковката за кафе

Компаниите инвестират огромно ко­личество време, пари и енергия, за да приведат иначе стандартните по своите функции опаковки с клапа във вид, който да привлича потребителя и да отличава продукта върху рафта в магазина.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар