Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

International Food Standard стандартът на търговските веригиФактът, че купувачите поставят изисквания на своите доставчици, не съдържа нищо ново. Фактът, че търговците на дребно поставят изисквания по отношение на продуктите, носещи собствените им марки, също е добре известен. В резултат на подкрепяните от търговците стандарти обаче все по-голяма част от самите тях настояват за повишени и по-конкретни изисквания към производителите на продукти. В тази статия ще разгледам доста по-подробно един от тези стандарти, а именно International Food Standard. За това си има и основателна причина.

Ключов фактор за успеха на въвежда­нето и одобрението на даден стан­дарт не е колко обширен е стандар­тът, колко големи са изискванията на одитора или какъв е планът за ко­рективни действия и обективните доказателства.

Ключовият фактор за успеха е: Размерът на покупателната сила, стояща зад стандарта.

International Food Standard e разрабо­тен и се поддържа от всички големи търговските вериги в Европа. Зад него стоят Метро, REWE (Билла и Пени), Кауфланд, Карфур, Лидл, Плюс, Алди, Ахолд и др. На база на стандарта се извършва проверката на фирмите, произвеждащи под т.нар. собствени търговски марки (private labels). Това са марки, собственост на търговски­те вериги, като производството на съответните продукти е възложено на определени производители. Към мо­мента делът на тези марки на българ­ския пазар не надвишава 20%. За срав­нение в Западна Европа този дял в от­делните страни е между 40 и 60 %. Т.е. в следващите години ще се наблюдава ръст на собствените марки на тър говските вериги, опериращи в Бълга­рия, и това ще бъде една от основни­те причини българските компании да се сертифицират именно по IFS.

Кое е общото и кое е различното в стандарта IFS спрямо HACCPи ISO 22000?

Основата на всички стандарти за безопасност в хранителната индус­трия е системата HACCP. За да бъде сертифицирано дадено предприятие по ISO 22000, IFS или BRC, трябва за­дължително да има добре структури­рана и работеща HACCP система. Без да е изпълнено това най-важно усло­вие, е немислимо да се издаде акреди­тиран сертификат.

Основните разлики между ISO 22000 и IFS са:

  • Признаването на стандартите. GFSI (Глобалната инициатива за безопасност на храните), която концентрира интересите на над 350 водещи търговски вериги в све­та, не признава ISO 22000:2005 като стандарт, който да е в съответ­ствие с изискванията на търгов­ските вериги. Което означaва, че сертификатът по ISO 9001 или ISO 22000 не е достатъчен.
  • Завишени изисквания към инфра­структурата. Има точни и ясни критерии, по които се оценява ин­фраструктурата на одитираното предприятие при IFS, което в ISO 22000 липсва.
  • Валидност на сертификата. Сер­тификатът по IFS е валиден една година и всяка година се подновява с нов сертификационен одит. За сравнение при ISO 22000 и HACCPвалидността е три години, но през 6 или 12 месеца се извършват кон­тролни одити.
  • Начините на оценяване: при Interna­tional Food Standard оценката ста­ва на точкова система. За да бъде сертифицирано дадено предприя­тие, то трябва да събере над 75% от точките. Вглеждайки се в от­делните клаузи, ще забележим, че тук са изведени десет фундамен­тални критерия, наречени КО из­исквания (от английски Knock out). Ако не бъдат изпълнени, се отне­мат 50% от събраните точки, т.е. сертификат не може да бъде изда­ден.

КО изискванията са:

1.2.4. Отговорност на висшето ръководство;

2.1.3.8. HACCP анализ – система за мониторинг за всяка ККТ (критич­на контролна точка);

3.2.1.2. Лична хигиена;

4.2.2. Спецификации за суровини;

4.2.3. Спецификации за готови продукти;

4.9.1. Управление на чужди тела (металдетекция и др.);

4.16.1. Проследимост (включително генно модифицирани организми и алер­гени) — Система за проследимост;

5.1.1. Вътрешен одит;

5.9.2. Процедура за управление на кризисни ситуации (връщане/изтегляне);

5.11.2. Коригиращи действия.

Друго съществено различие от оди­тите по ISOе, че одиторът се съ­средоточава върху следния въпрос:

Може ли този доставчик да про­изведе безопасен продукт спо­ред спецификацията на клиенти­те си?

Стъпвайки на тази основа, одиторът се концентрира повече върху произ­водствения процес, вместо в прегле­да на документите и процедурите.

Търговските вериги искат да кон­тролират целия процес на одитира­не и сертификация. За тях е много ва­жен докладът от самия одит. Поради тази причина докладът се предоставя освен на сертифицираната компания, така и на собствениците на IFS, и той се качва в портала: www.food-care.info. Достъп до този портал имат снабди­телите на търговските вериги и пре­ди да подпишат договор с даден дос­тавчик, те задължително проверяват доклада от проведения IFS одит.

IFS Logistic

Съвсем накратко искам да спомена за един подстандарт на International Food Standard — IFS Logistic.

Глобализацията на потока от сто­ки и необходимостта от създаване на ясни правила по цялата дисрибуци­онна верига на храните, създаде пред­поставки за появата на този стан­дарт. IFS Logistic съдържа изисквания­та за одитиране на фирми с предмет на дейност транспортиране, склади­ране и дистрибуция на хранителни и нехранителни стоки.

Вглеждайки се в българския пазар има доста компании, които са готови да покрият изискванията на IFS и те ще го направят, за да могат, от една страна, да продължат да продават на търговските вериги в България и, от друга, да се опитат да излязат на ев­ропейския пазар.

Изпълнението на изискванията на IFS от производителите на храни не е лесно, виждайки, че в България само десетина фирми са сертифицирани, но притежаването на такъв серти­фикат е основание за признание и гордост.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар