Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Внедряване на RFID в български условия

 •  
 •  
 •  
 •  


Новата  RFID технология постепенно, но сигурно си пробива път в производството, разпределението
и търговията. Пионери във внедряването й са големите стокопроизводители, логистични центрове, складови стопанства, дистрибутори. Плътно ги следват търговските вериги. Крайният резултат е подобрена организация, бързина и ефективност на процесите във веригата производство-снабдяване-търговия.
За първите организации и предприятия, които пристъпват към внедряване на RFID технологията, е много важно правилно да определят фазите на внедряването и сроковете за възвръщаемостта на вложените средства. Така се внася яснота и увереност както при вземането на решението, така и при оценката за стойността на начинанието.

Главни етапи

Първият етап винаги включва изграж­дане на вътрешен екип, обучение на екипа и създаване на водещ план – ана­лиз. Екипът се нуждае от отговор на въпросите: Kолко продуктови групи се нуждаят от радиочестотно иденти­фициране и какви са техните количе­ства? Какъв ще е ефектът върху про­цесите? Какви IT системи ще се из­ползват? Възникват и много други въпроси, но в основата си всичко трябва да е много добре обмислено във вре­мето, както и предварително подроб­но калкулирано. Въпреки че при всяка фирма разходите са различни, двама или трима души трябва да са в състо­яние да изразходват най-малко полови­ната си работно време, за да се фоку­сират върху RFID. А един от тях тряб­ва да посвети цялото си работно вре­ме, за да ръководи екипа и да възла­га задачи. Фирмата трябва да има и план за някои странични разходи, ко­ито могат да включват обучение с RFID комплект (кит), кодиране на оп­ределен брой чип-маркери и страте­гически консултации. Всичко това са част от разходите по внедряване на първия етап от RFID проекта.

След като са извършени много­кратни тестове и проби, ръководи­телят на проекта прави следващи­те стъпки. Повечето пилотни про­екти са по-елементарни и са свърза­ни с изпращане или получаване на сто­ки. С тази дейност е свързано и изпъл­нението на RFID командите, които се подават при EPC-кодирането на RFID чип-маркерите, които са залепени на каси или палети, преди да бъдат нато­варени на камион, кораб или самолет и да отпътуват.

Когато касите или кашоните със стока са подредени на палети, персоналът трябва да извърши идентифи­цирането с четец и това да се от­рази в информационната система. След това RFID-принтерът отпечат­ва етикети с необходимата за про­дукта информация – по един за всяка каса или кашон. Операторът ги залеп­ва и накрая на този процес се иденти­фицира и палетата с етикет, събрал в себе си цялата информация за опако­ваната продукция. По същество ети­кетът изглежда по същия начин, как­то тези по продуктите. Съществе­ната разлика тук е в начина на закрепване на RFID чип-маркера.

Палетите обикновено се опакова с разтегливо фолио и след това премина­ват през определено място, което поз­волява да бъде изграден RFID портал (зоната на товаро-разтоварните дей­ности). Чип-маркерът на палета се из­чита и товарителницата се регистри­ра в информационната система. Това­рителницата се изпраща на клиента, а палетите се транспортират.

Очевидно, това е високо ниво на протичане на процесите. Този пример включва идентифицирането на един продукт, при който е силно намалено използването на чип- маркери, не по­вече от 1 000 тага на ден. Това реше­ние създава забавяне и изисква висок ресурс.

Определянето цената на решение­то „изпрати и получи“ може да е труд­но. Повечето търговци не могат да определят вътрешнофирмените си разходи. Това прави много трудно за компаниите определянето на точен и ясен бюджет. Нуждата от простран­ни проучвания и подробна информа­ция поглъща цялото време на двете страни: клиент и системен достав­чик. След седмици на дискусии и спо­рове накрая се приема финансово из­държан бюджет на съгласието. Опи­тът показва, че това може да стане и за една година.

Компанията може да получи ясна представа за разходите по внедрява­не с помощта на сравнително прос­то решение, свързано със системата ,,изпрати и получи“, подобно на показа­ното тук:

За консумативите, например, ети­кети с размери 10 на 15 см, тенденци­ята е да струват около 0,30-0,50 лв./бр. за количество от 100 000 броя. Тер­мотрансферните ленти, като консу­матив, също са много важна част от разходите в бюджета. Важно е заин­тересованите да потърсят най-добрите цени, тъй като актуалните цени често не включват разходите за доставка и някои други разходи.

Подробен преглед на списъка

Цената на един RFID принтер с висо­ко качество е средно около € 4,000. Например, Toshiba/RFID струва € 4,395 (цените се променят на всеки 6 до 12 месеца). Това е пример, защото почти всички големи производители, предла­гат на пазара принтери с RFID прило­жение. Въпрос на преценка, нужда и цена.

Ако компанията вече има изграде­на инфраструктура или закупен бар­код принтер, може да си помогне с Programming Language. Чрез актуали­зиране на наличния баркод принтер може да се внедри RFID система за програмиране с минимални грешки.

Препоръчително е наличието на два оборудвани с RFID антени пор­тала, в случай че един от тях не ра­боти или е задръстен със стока. В за­висимост от настройките за сила на RFID антените, компанията може да си избере подходящия размер на пор­тала. Ще са нужни и RFID четци, кои­то са съвместими със стандарта ISO 18006-C (както и с EPC global Class 1 Generation 2). Трябва да има сигурност и за съвместимостта и регулацията на честотите, които са разрешени в съответната страна. Например, в Ев­ропа четците трябва да работят на честота от 865 до 868 MHz и трябва задължително да са сертифицирани. Допълнителната екипировка изисква да се включат и допълнителни източ­ници за захранване на четците, свет­лини за обратна връзка за потвържда­ване на извършените операции, инсталиран мидълуер, стабил­но и сигурно окабеляване, като е добре кабелите да минават по стените и да са оцветени в жълто, за да се съхрани RFID екипировката. Добре е да има резервен четец, както и двой­ка допълнителни антени, ако бюджетът го позволява.

Цените на мидълуера вари­рат и наистина е добре да се направи качествено проучване, преди да се вземе решение за за­купуването му. Общо взето, цена­та на лицензиран мидълуер не тряб­ва да надхвърля средно €30,000.

Външното сервизиране обикнове­но води до голямо разнообразие от предложения за решаване на сложни задачи, които могат да включват кон­султации по редица проблеми, напри­мер: изграждане на RFID архитекту­рата, обучение, анализ, избор на под­ходящи чип-маркери, външни тесто­ве и др. Възможностите за тества­не вътре в предприятията са малки в сравнение с тези на външните ото­ризирани лаборатории. Какво може да се направи с наличните специали­сти, било то и инженери, ако те ня­мат необходимия опит за изграждане и вземане на RF решения? Те се нуж­даят от някой, който да ги научи, да им предаде опита си. Зависимостта от консултантски фирми може да се реши комфортно и без проблеми с око­ло €15,000 – това е нормална сума за успешно стартиране с около 300 часа професионално консултиране и симула­тивни проби.

Обикновено се включва:

 • Оглед на предприятието или скла­да (оглед на помещенията, където ще се използва системата);
 • Тестване и конфигуриране на обо­рудването (теоретично);
 • Инсталиране;
 • Моделиране и конфигуриране на ин­терфейса от началото до края на RFID системата;
 • Комплексен системен тест;
 • Пълно системно документиране;
 • Обучение на екипа, който ще рабо­ти със системата
 • Предаване и приемане от клиента на системата;
 • Проектен мениджмънт (управле­ние на проекта).

Планирането е много важно, ако искаме повече и по-разнообразни при­ложения и ако ще проследяваме повече от един продукт.

Този пример е твърде относи­телен по отношение на цените на RFID оборудването, софтуера, чип-маркерите и консултантските услу­ги. Вътрешнофирмените разходи би трябвало да се фокусират около лабо­раторните тестове. Колко време е необходимо за инрегрирането на RFID модула (става въпрос за въвеждане на допълнителен софтуер и обучение­то за работа с него) и въвеждане на чип-маркерите върху стоките? Кол­ко би струвало времето за обучение на екипа по поддръжката, окабе­ляването, изграждането на мрежата и RFID порталите? Най-накрая, годишното обез­печение и поддръжка стру­ват средно между 10 и 15% от вътрешнофирмените разходи по внедряване на системата.

Времето и цената за внедряване на RFID система­та при решение, подобно на гореописаното, силно вари­рат при различните компании. Направените анализи ни дават основание да смятаме, че е не­обходимо повече време за инстали­ране на RFID оборудването. След вни­мателен анализ на вътрешните разхо­ди и пазарните цени, свързани с обо­рудването на RFID системата, имаме основание да смятаме, че за старти­ране на проекта са необходими меж­ду €55,000 и €70,000. Отново трябва да подчертаем, че тези числа силно варират при различните варианти по внедряване на системата.

Светът на новите технологии устремно навлиза в живота и бизне­са. За да не сме в ролята на вечно до­гонващи, е нужно бързо и компетент­но вземане на решение и неотклонно­то му следване. Един вариант е прис­тъпване към минимално RFID решение и последващото му разширяване.

 
06.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Защита на опаковката

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар