Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Защитно опаковане на чувствителни изделияЗащитните опаковки предпазват чувствителните към удари и вибрации изделия по време на манипулиране, складиране и транспорт, като възстановяват формата си за поемане на поредните механични въздействия. Съществуват различни материали и методи за осигуряване на тази защита, които трябва да се преценяват преди дистрибуцията на чувствителните изделия.

За запълване на празните простран­ства между леки изделия и външна­та (обикновено транспортна) опа­ковка се използват късове от различ­ни омекотяващи материали и разпе­нени гранули (на популярен език – „пу­канки“). Този метод не се препоръчва за плоски, тесни или изделия с високо относително тегло поради опасност­та от тяхното изместване вътре в опаковката по време на дистрибуция­та и излагането им на повишена веро­ятност от увреждания. Необходимо е опаковката да се запълва с излишък, за да се компресират късовете при затварянето й с цел допълнително уп­лътняване на изделието вътре в нея.

Новост в този метод на защита са обемните картонени пирамидки ExpandOS на Vertex Internal Packaging Solutions, произвеждани от перфори­ран картон на семпла машина, която ги подава директно в транспортна­та опаковка или в контейнера за дист­рибуция на чувствителни стоки. Този ефикасен удароомекотяващ матери­ал е рециклируем, изпълнява изисква­нията на стандартите ISTA и ASTM и намалява драстично ръчния труд при опаковането на чувствителни изделия.

Добър метод за защита срещу ударни натоварвания на леки изделия е използването на „мехурчесто“ фо­лио, което представлява затворени въздушни мехурчета между два слоя пластмасово фолио, обикновено РЕ. Този гъвкав материал се отрязва на подходящи по размер парчета за обви­ване на продукти с всякакви размери и форми. При обвиването трябва да е сигурно, че целият продукт е защи­тен, включително ръбовете и ъглите. Вече се произвеждат мехурчести фо­лиа от рециклирани материали и с вся­какви размери на мехурчетата.

В последните години се налага по­добен омекотяващ материал за уп­лътняване на празните простран­ства между изделието и опаковка­та – фолио с въздушни възглавнички. Много удобното портативно устрой­ство AirPouch Express 3 на Automated Packaging Systems Inc. произвежда ма­териала AirPouch™на ивици, възглав­ничките са прозрачни и изделието се вижда, а върху тях може да се печа­та логото на компанията. Оригинал­ната перфорация EZ-Tear™позволява лесното отделяне на необходимите за уплътняването парчета от ивици­те. Необходимо е да се знае, че проме­ните в температурата и атмосфер­ното налягане на околната среда мо­гат да доведат до намаляване на уда­роомекотяващата способност или до прекомерното напрягане на шевове­те на възглавничките.

Разпенването на място е друг ме­тод за уплътняване на изделията въ­тре в опаковката срещу ударни на­товарвания. Удароустойчивостта се постига чрез химически смеси, кои­то експандират и образуват защит­на отливка около различни видове из­делия. Така се укрепват ръбовете и се защитават ъглите, но за постигане на максимална ефективност е нужно равномерно разпределение на сместа около изделието – в противен случай няма да се получи нужната защита. В зависимост от необходимостта се подбира подходящата плътност на разпенения материал – от просто за­пълване на празнините между изделие­то и опаковката до висококачестве­но удароомекотяване.

За нечупливи изделия със средни до големи размери може да се използват вложки и възглавнички от многослой­на хартия (обикновено крафт-хартия), с които се запълват празните прос­транства в опаковката.

Експандираният полистирол (EPS) се отлива във форми, лек е, с ниски цена и омекотяваща способност. За увеличаване на удароомекотяването се практикува отливане на ребра, ко­ито при удар се компресират и след това възстановяват началната си форма. Той не притежава гъвкавост­та на другите разпенени материали (полиетилен и полиуретан), но успеш­но се използва при не много чупливи изделия.

С ниска плътност и клетъчна структура се отличава експандира­ният полиетилен (ЕРЕ). Изработва се на листове, може да се отлива във форми. Способността му да поглъща ударни натоварвания и вибрации го прави подходящ за защитно опакова­не на скъпи и чупливи изделия.

Благодарение на отворената си клетъчна структура с тънки прегра­ди между клетките, разпененият по­лиуретан (EPU) е гъвкав, мек, с ниско тегло и топлоизолиращ материал. Тези свойства го правят подходящ за широка гама приложения, включително за удароомекотяване на чувствител­ни към външни механични въздейст­вия стоки като изделията на електро­никата и стоките за бита. Поради способността си да абсорбира удар­ни натоварвания, той осигурява висо­ка защита на чувствителните проду­кти. Степените на коравина – от мек до твърд, които се постигат при не­говото производство, разширяват значително палитрата на приложени­ята му в защитното опаковане, но не се препоръчва за тежки изделия.

Един или няколко пласта от едно­слоен или двуслоен вълнообразен кар­тон (ВК) могат да се слепват за обра­зуване на уплътняващи блокове, влож­ки или възглавници. Те могат да обра­зуват защитни прегради между изде­лието и опаковката/контейнера. Из­ползват се успешно за тежки, сред­но чупливи или нечупливи изделия. ВК може да се използва и за формиране на тави, подложки, междинни слоеве, разделителни прегради, ъглови про­фили и други спомагателни елементи за удароомекотяване. С тяхна помощ опаковката може да се превърне в мо­нолитен блок, предотвратяващ дви­жението на изделието вътре в нея и осигуряващ защита от външни меха­нични въздействия.

Основните методи за защита на изделията от удари и вибрации са ня­колко. При блокирането и укрепване­то на транспортните единици гъвка­вите материали абсорбират енерги­ята на ударите и я пренасочват към най-здравите части на изделието. Този метод се използва най-често при тежки изделия и товарни единици.

Запълването на празнините и пла­ването на изделието вътре в опаков­ката е метод за обгръщането му с малки парченца удароомекотяващ материал чрез запълване на празно­то пространство и разпределяне на ударните натоварвания върху цяла­та му повърхност. Най-добре е този метод да се комбинира с други мето­ди за формиране на транспортната единица. С помощта на листови ма­териали от различен вид за обвива­не на отделни части или цяло изделие се постига защита на малки предме­ти. Методът не е подходящ за теж­ки изделия.

Фиксирането на изделието в от­лети форми по продукта разпределя механичните въздействия по цялата му повърхност.

Окачването е метод за поддържа­не на изделието на дистанция от сте­ните и дъната на опаковката с цел не­говата защита. Използват се ивици, ленти, окачвания, фолиа и други еле­менти за поддържане на изделието във висящо състояние, както и спе­циални конструкции на опаковките за гъвкаво ограничаване на премест­ването му. Интересен пример е па­тентованата система TurtlePak® на AdvancePak Inc., използваща разтегли­во фолио, закрепено към вълнообразен картон. Особено подходяща е за ком­поненти на електрониката и електро­техниката, медицината, стоматоло­гията, диагностиката, инструменти и контролни апаратури. За сглобява­нето й не са нужни специални инстру­менти и лепилни материали.

Друг интересен пример за окачва­не на изделие на електрониката е ра­дикалният редизайн на опаковката за лаптопи на НР, направен в отговор на предизвикателството на Wal-Mart за намаляване на отпадъците от опа­ковки. Вместо обичайните защит­ни материали и множеството кутии лаптопите се дистрибутират и про­дават в Protect Messenger Bag на НР – стилна защитна чанта от текстил, произведен от 100% рециклиран мате­риал. С новата опаковка драматич­но се намаляват опаковъчните мате­риали и опаковъчни размери при едно­временно подобряване на защитата на изделието в сравнение със стара­та опаковка. В същото време се по­добрява оползотворяването на па­летните пространства с 31%, а това води до отпадане на нуждата от един на всеки четири камиона за превоз на продукцията. Защитните чанти се поставят по три в кашон, а в супер­маркетите се излагат на рафтове­те като готови за вземане и отнася­не на сигурно защитените компютри от купувачите.

 
07.10.2011.
Автор: инж. Емил Андронов
0 Коментари
Таг :

Защита на опаковката

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар