Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Системите за затваряне – удобни за отварянеМалко са хората, които напълно оценяват изследванията и технологиите, скрити зад дизайна и производството на затварящите системи. Има един основен принцип, който е добре да се знае – иновацията, комбинирана с перфект­ната функционалност, е ключът, отварящ нови пазари и нови приложения. В областта на затварянето на опаковки­те, технологичната креативност обхваща дизайна и ре­ализацията му в производството, подбора на материали­те, снабдителските вериги и крайната употреба. Със за­доволяването на потребителските очаквания се постига устойчиво конкурентно предимство.

При проектирането и избора на дадена система за за­тваряне, тя се разглежда от няколко аспекта: съвмести­мост с опаковката и общ външен вид; необходими сред­ства за проектиране и внедряване; ергономичност, включ­ваща удобство и безопасност за потребителя; здравина на опаковката и принос на затварящата система към об­щата стабилност; размери на системата с оглед по-ши­рокото й приложение; сигурност срещу отваряне и краж­би; изисквания, поставяни от оборудването за захранване, пълнене, заваряване, затваряне и групово опаковане/пале­тизиране. Разходите за производството и приложението на системите за затваряне се влияят най-силно от допус­тимите отклонения на размерите, избраните материа­ли и метода на производство, включително необходимата инструментална екипировка. Изброените фактори следва да се преценяват внимателно, за да се осигури изборът на най-подходящата и най-ефективната система.

В свое проучване за пазарните тенденции при пласт­масовите системи за затваряне в ЕС през 2007 г. Applied Market Information (AMI) стига до няколко важни извода. На първо място излиза нарастването на дела на капачките от едно парче (монолитните капачки), задвижвано най-ве­че от засилването на интереса към напитките на база пло­дови сокове и към спортните напитки. В отговор на рас­тящите пазарни изисквания за олекотяване на опаковките с оглед съкращаване на разходите за суровини и материа­ли, както и за намаляване на потока отпадъци, индустрия­та за безалкохолни напитки все повече се ориентира към олекотени системи за затваряне. Монолитните капачки от HDPE (полиетилен с висока плътност) вече заемат 64% дял от всички стандартни капачки за безалкохолни напит­ки. Отбелязва се ръст и при нестандартните системи за затваряне, включително за картонени опаковки и нестан­дартните диаметри плоски капачки, благодарение на доба­вянето на стойност към опакованите продукти. Очаква се нарастване на интереса, главно в Източна Европа, към системите с изкуствен корк (от пластмаса) за затваряне на стъклени опаковки, главно за бира. Предсказва се нара­стване и на количествата системи за затваряне на теч­ни храни, извън сегмента на напитките. За пластмасовите системи на затваряне се отварят нови пазари във връз­ка с термоустойчивия РЕТ, избистрения РР с висока про­зрачност и многослойните опаковки. Ще се увеличава тър­сенето на нови видове капачки във връзка с проникването на РЕТ бутилките в приложенията за млечната промишле­ност и растящото заместване на стъклото с пластмаси за опаковки за сосове, подправки, детски храни, дехидрати­рани продукти и здравословни тестени закуски. Има благо­приятни възможности и за ръст при системите за студе­но затваряне на храни като тези за пчелен мед.

Много бързо развитие отбелязват пластмасовите ка­пачки за РЕТ опаковките, защото са в симбиозна връзка с тях. Тъй като бумът в РЕТ технологиите вече нахлува в асептичното и горещото пълнене, пастьоризирането и стерилизацията, затварянето също еволюира. И пласт­масовите системи за затваряне на картонените опаков­ки за напитки са в симбиоза с тях, но от по-различно ес­тество. Нуждата от удобство за потребителите налага интегрирането на лесни за отваряне, изливане и повтор­но затваряне пластмасови системи, които постоянно се усъвършенстват.

В сферата на затварянето на бутилки за вино продъл­жават сериозните дебати и нововъведения. Една система за затваряне на вино вече уверено си пробива път – това са винтовите капачки от алуминий. Главните причини ви­ нопроизводителите да ги предпочитат са две: избягване на влошаването на качествата на виното от корковите запушалки, което води до 5-10% загуби годишно; избягване на непредсказуемия процес на стареене на виното.

С помощта на винтовите капачки качеството на ви­ното се запазва такова, каквото е при затварянето на бу­тилката, поради което много производители на вина вече се ориентират към тях. Уплътняващата вложка в капачка­та и перфектното формоване на алуминия осигуряват ви­сока устойчивост срещу протичане и проникване на ат­мосферен въздух. Популярността на винтовите алумини­еви капачки се дължи и на други, семпли на пръв поглед пре­димства – те се отварят и затварят много лесно (от­пада нуждата от тирбушон), бутилките могат да се съх­раняват прави или легнали без негативен ефект върху ви­ното и улесняват транспортирането им. Общият вид на затворената бутилка отговаря на съвременните изисква­ния на новото поколение консуматори – иновативно ети­кетиране и нови форми на бутилките.

Кроненкорковите капачки също имат своето място при затварянето на бутилирано вино. Австрийската мар­ка вина Merry Widows доставя в Англия бутилки вино от 250 мл с кроненкоркови капачки в лесно преносима групова опа­ковка от по две бутилки.

В свое изследване университетът в Шефийлд подчер­тава растящата роля на осмислянето и подобряването на „отваряемостта“ на опаковките. С помощта на специ­ални тестове, проведени сред фокусни групи потребите­ли, е установено, че при опаковките с широки гърла (глав­но бурканите) съществуват оптимални стойности за ди­аметъра на гърлото и триенето, при които отварянето се улеснява. Данните показват, че оптималният диаметър на една капачка за буркан е 73 мм – най-лесният диаметър за отваряне от потребителите.

Интересна система за многократно отваряне и затва­ряне на консервирани плодове и зеленчуци е въвела CanGro Foods Inc. – водещ канадски преработвател под марката Del Monte. Опаковката е съвместна разработка на Graham Packaging Co., L.P. и Bapco Closures Ltd. и се състои от про­зрачен РР буркан с иновативен дизайн и система за затва­ряне от три части – заварена алуминиева мембрана осигу­ряваща вакуум без утечки, пръстен за лесно отваряне на мембраната и покриваща винтова капачка за повторно за­тваряне с диаметър 82 мм. Цялостната опаковка, включи­телно системата за затваряне, са олекотени, а широкото гърло улеснява както машинното пълнене при преработва­теля, така и отварянето на буркана от потребителя.

При опаковките за бира също има интересни разви­тия. Германският производител на капачки Bericap ланси­ра SuperShorty® cap за РЕТ бутилки за бира. Със суперкъса­та капачка и РЕТ бутилката се постига цялостно олекотя­ване на опаковките за бира.

Норвежката фирма United Closures&Plastics е разрабо­тила обезопасена за деца опаковка за витамини Boots. Из­цяло новата асиметрична куполообразна капачка с наклоне­на плоскост за етикетиране е предназначена за затваря­не на опаковки с вместимост 75, 120 и 170 мл. Хитроумна­та конструкция на капачката комбинира лесното отваря­не и защитата от достъп на деца до съдържанието.

 
07.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Защита на опаковката

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар