Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Бариерни материали и опаковкиПривлекателността и удобството на опаковката, както и цената на опакования продукт, помагат на купувача да направи своя избор в мястото на продажбите. Но онова, което го кара отново и отново да купува този продукт, са неговите качества и свежест. Бариерните материали и съответните опаковъчни характеристики стават все по-популярни сред производителите на потребителски стоки и те се нуждаят от някои ориентири при техния избор.

В сферата на гъвкавото опаковане една от водещите тенденции е по­добряването на бариерните (пре­градните, защитните) свойства на опаковъчните материали. Удължава­нето на срока на годност, комбини­рано с удобства както за произво­дителя, така и за потребителя, да­доха предимство на гъвкавите ба­риерни материали (ГБМ) пред тра­диционните твърди опаковки. Тяхната съвместимост с производ­ствените, пълначните и манипула­ционните операции, съчетана с ни­ско тегло и висококачествен печат, им осигуриха успеха във веригата производство-търговия-потребле­ние. Уместен пример е бариерният коекструдиран РЕ/РА ориентиран свиваем филм ClearShield™ на Alcan Packaging Food Americas за опакова­не на месо с кости в пликове, осигуряващи устойчивост на пробив, ви­димост и защита на продукта и лес­на употреба.

Алуминиевите фолиа държаха дълго време първенството във вла­гоустойчивото опаковане. Самото алуминиево фолио има чудесни бари­ерни характеристики по отноше­ние на влаго- и газопропускливост­та. Но склонността му към обра­зуване на гънки намалява привлека­телността на опаковките и увели­чава опасността от образуване на пробиви, особено при тънките фо­лиа. Метализираните пропилено­ви филми успешно заместват ком­бинирани бариерни материали от вида хартия — РЕ-Al-РЕ, като показ­ват превъзходни бариерни качест­ва в съчетание с качествен печат и ниска цена. Ориентираните РР метализирани филми без покритие вече имат високи защитни качест­ва относно пропускането на влага и миризми, оксидацията, ултравиоле­товото деградиране и загубата на аромати, като конкурират качест­вения печат на ламинираните алуми­ниеви фолиа. Някои нови видове от тях осигуряват опакованите про­дукти срещу преминаване на вод­нипари и така удължават годност­та им. Други не допускат прониква­не на кислород и са чудесен избор за опаковане в модифицирана атмос­фера (МАР), при което поддържане­то на инертната газова среда по­мага за защитата на чувствителните към окисляване хранителни продукти.

Днес, когато в опаковането бър­зо навлизат нови технологии за оси­гуряване против кражби и за просле­дяване на стоките (като RFID), алу­миниевите и метализираните фо­лиа създават някои трудно преодо­лими проблеми. Тъй като прозрач­ността, стерилизируемостта и непропускливостта на кислород и влага стават все по-търсени ха­рактеристики в бариерното гъвка­во опаковане, вече се появяват фил­ми без метал, със силиконови и алу­миниеви оксиди, изпълняващи всич­ки изисквания. Гамата филми Clear­Foil®на Rollprint®Packaging Products Inc. осигурява всички тези качества и в добавка — добра термоформиру­емост, с което конкурира традици­онните полимерни филми за подлож­ни елементи на опаковките в съче­тание с ценови предимства.

Прозрачният филм Barrialox 1011 EG-C1 на TorayPlasticsпритежа­ва висока непропускливост на кис­лород и влага, благодарение на по­критието на полиестерната осно­ва с алуминиев оксид. Освен тези качества, новият гъвкав материал предлага висока якост, универсал­ни приложения и привлекателен вид за опаковане на храни, здравословни продукти и промишлени стоки. Има чудесни свойства, нужни за произ­водството на стоящи пликове, опа­ковки тип възглавница, пакети, об­вивки и ламинати за затварящи системи.

Френската компания Rosas е патентовала технология за тер­моформоване, при която чрез пъл­но отстраняване на кислорода от двукамерната опаковка се удължа­ва срокът на годност на хранител­ни продукти от 21 дни до 21 седми­ци. Това означава, че продуктите могат да се транспортират и скла­дират без замразяване, което има както икономически, така и еколо­гичен ефект. Развитието на техно­логията продължава, като усилията на компанията са насочени към ба­риерните качества на филма, осигу­ряващи висока въздухонепропускли­вост, след което ще може да се при­лага и за изделия на козметиката и електрониката.

Бариерните филми се разработ­ват с цел да защитават продукта, при условие че опаковката е цялост­на и непокътната. Но опаковките трябва и да се отварят. С растящо­то потребителско търсене на все по-удобни опаковки, отварянето и последващото затваряне се превръ­щат в сериозно предизвикателство за разработчиците на бариерни опа­ковки. За да създадат опаковки, ко­ито защитават продуктите срещу проникване на влага и кислород, но в същото време са удобни за отваря­не и повторно затваряне, те вграж­дат в опаковките системи на за­тваряне с цип. Тези системи се при­емат много добре от мнозинство­то крайни ползватели. В повечето случаи, за да се постигне важното предимство „лесно отваряне“ при бариерните гъвкави опаковки, ци­път трябва да е под бариерния ма­териал, който трябва да се отвори, за да се стигне до него, или краят на бариерния материал остава под ципа и един херметичен шев трябва да се разкъса, за да се използва той. Един пример е разработката на по­делението Zip-Pak на Tool Works, при която шевът е вграден в носещата ивица на ципа. Ако опаковачът же­лае да добави функция за лесно отва­ряне към своята бариерна опаковка, а достъпът до ципа изисква филмът да бъде перфориран или с лазерно из­тъняване за разкъсването му, вгра­деният шев осигурява бариерната защита, която би била нарушена от перфорацията или изтъняването. Това се отразява и на формиране­то на опаковката, което също е об­новено, тъй като шевът трябва да обикаля профилните краища на ципа и да минава под него. Силата за от­варяне на ципа е достатъчно малка за удобството на потребителите и достатъчно голяма за поддържане­то на бариерните свойства на опа­ковката. Самият цип предоставя и възможност за защита на продукта срещу кражби.

Когато чувствителните продук­ти се превозват при различни усло­вия, дори да са защитени срещу про­никването на влага, е трудно да се прецени запазването на бариерни­те качества и сигурността на про­дукта, ако няма някакъв вид сензо­ри. Един съвременен вид сензорни устройства са индикаторите на влага, които са евтини средства за регистриране на промените в ниво­то на влагата в различните видове бариерни опаковки. Някои сензори са във вид на карти и често се комби­нират с влагопоглъщатели, които подпомагат поддържането на ни­ска влажност вътре в опаковките. С увеличаването на влагата, индика­торната карта постепенно проме­ня цвета си, например, от син до ро­зов, с което става възможно да се правят моментни визуални провер­ки на условията вътре в опаковка­та и съответно — на състоянието на продукта. Пример за такива сензори са картите Humidity Indicating Cards  (HIC) на американската Des­iccare, Inc., които са с различни раз­мери в зависимост от условията на влажност. Те могат да бъдат печа­тани в зависимост от нуждите на клиентите.

Новите технологии увеличават бариерната защита, сигурността на продуктите и лесната употре­ба на гъвкавите опаковки. Вълна­та от нови бариерни филми, систе­ми за многократно затваряне и интелигентни устройства за контрол на средата вътре в опаковката за­силва тенденцията към все по-бърз растеж на дела, който заема гъвка­вото опаковане, успоредно с растя­щото потребителско търсене на повече добавена стойност към опа­ковъчните решения.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар