Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Гъвкави опаковъчни материалиПроизводителите често се сблъскват с проблема за избора на най-подходящия опаковъчен материал за своята продукция. Тук разглеждаме някои свойства на най-разпространените гъвкави материали за пликове и торби. Тъй като при избора трябва да се вземат предвид множество характеристики на продукта, материала, машината и тяхното ясно и точно специфициране, в следващи публикации ще представяме най-важните от тях.

Полиетиленът с ниска плътност (LDPE) притежава пре­възходна устойчивост на разредени и концентрирани ки­селини, алкохоли, основи и естери, както и на алдехиди, ке­тони и растителни масла. Поради ограничената си устой­чивост на ароматни и алифатни въглеводороди, минерал­ни масла и оксидиращи агенти, в подобни случаи е подхо­дящ за кратковременна употреба. Не е препоръчителен за използване при халогенирани въглеводороди.

Предимствата на LDPE за опаковъчни цели се изразя­ват в неговата дълготрайност, универсалност, ниска цена и високи печатни характеристики. Той е подходящ за опаковане на различни продукти и за търговията на дреб­но, включително за медицински продукти и за замразени храни, за компютърни и автомобилни детайли, пощенски пратки, произведения на занаятите и др.

Линейният полиетилен с ниска плътност (LLDPE) съче­тава високата си здравина и дълготрайност с леснотата при обработката му.

С висока якост на опън, устойчивост на удар и проби­ване, този материал може да бъде изработван в цялата гама от прозрачен до непрозрачен и да се доставя без и с печат по поръчка. Много гъвкав и разтеглив под напреже­ние, той дава възможност да се изработва във формата на филми с много малка дебелина, с висока устойчивост на спукване. Притежава добра устойчивост на химикали и UV излъчвания и има добри електрически характеристики. Когато става въпрос за избор, могат да се имат предвид някои от предимствата му пред LDPE, а именно: по-добро формиране и по-висока якост на горещите шевове; по-ви­сока коравина; по-добри устойчивост на пробиване, якост на опън и на разкъсване; по-добро преминаване през секци­ите на опаковъчните машини. Подходящ е както за опа­коване на компютърни, електронни, автомобилни и скре­пителни елементи, така и на храни, медицински и занаят­чийски изделия, различни продукти за търговията на дреб­но и за уплътняващи въздушни възглавници и мехурчести фолиа.

Филмите от полиетилен с висока плътност (HDPE) се отличават с добра чистота на материала. Подходящи са за приложения, при които се изисква намалено присъствие или отсъствие на преработвателни добавки. В сравнение с LDPE имат по-висока якост на опън, по-висока коравина и съпътстващата ги повишена матовост. Обикновено из­държат известно време на повишени температури (по-дълго при 110°С и по-кратко при 120°С ), имат висока из­дръжливост на надраскване и добра проницаемост. Шево­вете се отварят/обелват лесно. Подходящи са за опако­ване на медицински изделия, храни, спортни стоки и дру­ги продукти, които имат склонност да влизат във взаимо­действие с химически добавки.

Полипропиленът (РР) осигурява висока чистота и

якост за търговските опаковки. Той се явява най-добри­ят избор, когато прозрачността на опаковката е приори­тетно изискване.

Този високо як, често многослоен опаковъчен материал с ниска матовост, има висока пропускливост на кислород и слабо преминаване на миризми. Устойчив е на UV светлина и изтриване, има чудесна издържливост на химически и аб­разивни въздействия, издържа на киселини. Инертен е към много химикали от среден клас на агресивност и има задо­волителна устойчивост на топлина. В общи линии е по-мек и по-гъвкав от полиестерите и с различни покрития е под­ходящ за етикети, нанасяне на печат и за защитни цели. Има добра якост на шева. Подходящ е за опаковане на хра­ни, занаятчийски стоки, приложения, изискващи висока чис­тота и прозрачност, както и за търговията на дребно.

Бариерните фолиа обикновено са коекструдирани опа­ковъчни материали със специално предназначение да не пропускат миризми, газове, аромати или разтворители.

Слоевете са от различни материали, осигуряващи раз­лични степени на пропускливост в зависимост от чувст­вителността на опакованите продукти. Обикновено са с 3 до 9 слоя, като специалните бариерни свойства включ­ват водо- и маслоустойчивост, ниска, средна и висока про­пускливост на кислород и влага, UV защита. Притежават висока якост и са устойчиви на разкъсване и пробиване. Това ги прави идеални за опаковане на пресни и замразе­ни хранителни продукти, храни за домашни любимци, за ар­мейското снабдяване, пратки по пощата и др.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар