Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

За картонените опаковки и маркитеВ ролята си на директор на хайдел­бергския Музей на опаковката и най-вече на експерт по дизайна Ханс-Георг Бочар споделя част от историята на марките и в частност на карто­нените опаковки, показвайки значи­мостта им за развитието на марки­те. Всъщност едва ли някой може да си представи днешния свят без тях. Във всичките им варианти – незави­симо от размера и цвета, картонени­те опаковки съпътстват човешкия живот, правейки го по-удобен, по-цве­тен и по-красив.

Идеята за използването на симво­ли с цел насърчаване доверието на по­требителите и стимулиране на про­дажбите се заражда още в началото на 20. век. По онова време търговия­та на дребно (основно с хранителни продукти) все още не е добре струк­турирана, а ценообразуването е далечно понятие. На практика първото печатно отбелязване на произхода на продуктите е въведено около 1900 г. За да индикира тяхната истинност, марката Lipton поставя печат върху своите опаковки с индийски чай с из­ричното предупреждение към търго­вците на дребно да не смесват скъ­пите и ценни чайове с евтини.
Във времето, когато пиратство­то по отношение на марките не е съ­ществувало, единствена гаранция за доверието на потребителите била опаковката. Освен за идентификация опаковката служела за осъществява­не на дълготрайна връзка с потреби­телите, а също и за индикатор на качеството на продукта. Пример за марка, предизвикала огромна промя­на в света на опаковките, е добре по­знатата на всички Dr. Oetker, която в годината на своето създаване (1891) пуснала на пазара първия си про­дукт – Backin. Отначало набухвате­лите на прах се продавали в хартиени торбички, но за по-голямо удобство по-късно те били заменени с карто­нени кутии. Продуктът станал до­толкова популярен сред домакините, че за времето от 1891 до 1906 г. от него били продадени 50 млн. опаковки.

Не по-малко харесвани и пред­почитани били опаковките ТЕТ** на Leibniz-Cakes, както и тези на модер­ните ножчета за бръснене Blue Blade на Gilette.

Първите опаковки изцяло проме­нили начина на логистика и потреб­ление на продуктите, а с индустриа­лизацията на обществото се загово­рило за широк пазар и неограничено производство. Нямало ги модерните днес опаковъчни материали като по­липропилена, фолиото и др. и на практика най-често използвани били кар­тонените опаковки, върху които мо­жело да се печата от всички страни. Поради тази причина и най-вече зара­ди техните безспорни логистични, функционални и емоционални характе­ристики те се наложили като провод­ник на марката и през 1920 г. отбеля­зали своя най-голям триумф.

 
14.01.2012.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Опаковъчни материали

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар