Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Интелигентните опаковки във фокуса на Interpack 2011Новите опаковки – не само по-здрави и изискващи по-малко материал, но и позволяващи постоянно следене на температурата и състоянието на продукта посредством вградени микрочипове

Още с навлизането си първите OnVu TTIs-етикети, предназначени за месо, риба, полуготови храни и др. с трайност 5–6 дни при температура на съхранение 5ºС, събудиха интереса на големите търговски фирми. Ком­паниите, държащи на името и престижа си, заложиха на сигурността, гарантирана от активирания при опреде­лена светлина и температура индикатор, променящ цве­та си съобразно изминалото време. Новото поколение етикети TTIs се превърнаха в прекрасен начин за следе­не свежестта на продуктите с давност една или повече седмици, а също и в сигурен начин за борба с пиратските продукти, заливащи пазарите в цял свят.

За BASF времето на етикетите „най-добър до“ от­давна е отминало. От компанията са категорични, че за гарантиране безопасността на продуктите е необ­ходимо да бъде наблюдавана цялата верига — от произ­водството до потребителя. Това важи в особено голя­ма степен за нетрайните храни и фармацевтичните продукти. Опитът показва, че при неправилно съхране­ние — например при прекъсване на охлаждането, проду­ктът може да се развали и да изложи на риск здравето на потребителите. От друга страна, някои от храните продължават да са годни за консумация и след крайната дата на съхранение, но с цел запазване името на марка­та често се изхвърлят, което е не само излишна загуба на ресурси, но и гарантирано увеличаване количеството на отпадъците.

Засиленото напоследък потребителско търсене на здравословни и екологично чисти продукти с добавена стойност, създадена от опаковката и етикета, пред­полага значителен ръст на пазара на интелигентните опаковки. При това става въпрос не само за цвета на етикета, но и за технологията на радиочестотна иден­тификация (RFID). По този начин чрез интегрираните в опаковките сензори и микрочипове постоянно ще се от­читат данни за състоянието на продукта — като вла­га и температура, и ще се следи дали стойностите се движат извън определената долна и горна граница. Раз­бира се, предстоят още революционни открития в тази област, насочени към борбата с пиратските продукти. Усилията на много учени в областта на органичната електроника са ориентирани към създаването на гъвка­ви полиестерни субстрати, които могат да бъдат ин­тегрирани в опаковката. По този начин ще се гаранти­ра обобщаването и споделянето на информация от вся­ка точка на света.

От опаковките на бъдещето се очаква да си взаимо­действат със съдържанието, като премахват вредни­те газове и микроорганизми и по този начин гаранти­рат качеството на продукта. Изтеглянето на кислоро­да от опаковките вече не е достатъчно за запазване свежестта на продуктите. В редица опаковъчни мате­риали се интегрират кислород абсорбери като напри­мер желязо. По този начин чувствителните на възду­ха напитки като бирата и плодовите сокове могат да престояват по-дълго в РЕТ бутилки. Опаковъчната ин­дустрия предлага антимикробни филми, благодарение на които на повърхностния слой на хранителните продукти се освобождава сорбинова киселина, предпазваща проду­кта от замърсяване и развала.

Според някои учени внасянето на допълнителни хими­чески вещества в активните опаковки може само да ув­реди „естествеността“ на продукта — затова в много от опаковките се използват безвредни аромати и неу­трални вещества. Освен това сорбиновата киселина сама по себе си прави добавянето на консерванти в про­дукта излишно. Това на практика подпомага здравослов­ния начин на живот.

Търсенето на нови опаковъчни решения и внедряване­то им в промишлеността е сложен процес, свързан със средства и ресурси, което значително затруднява пътя от лабораторията до масовото производство.

Специалистите по пластмасови опаковки в Хамбург твърдят, че крайно ефективен и напълно подходящ за хранително-вкусовата промишленост е желязо базирани­ят абсорбер на кислород, който се добавя към естест­вените полимери. С добро приложение са и подложките от силикагел в перфорирана пластмасова вложка за регулиране влажността на въздуха и предотвратяване об­разуването на бучки в прахообразни продукти като кафе­то, какаото и др.

Немската фирма Bosch залага на вторичната опаков­ка при лекарствата на капсули и таблети, която може да бъде оборудвана с микрочип. Продуктовите мениджъ­ри на фирмата обясняват, че производството е изклю­чително лесно и евтино, тъй като е свързано със залеп­ването на картонени подложки към прозрачните блис­тер-опаковки. В зависимост от типа машина само за 1 минута могат да бъдат направени до 300 подобни порт­фейл-опаковки.

Производството на сложни и нестандартни опако­въчни материали не е новост за Korber — Германия, IMA — Италия и Pago — Швейцария. Последните произвеждат RFID-съвместими етикетиращи машини, снабдяващи продуктите с микрочипове. В този смисъл идеята за ин­телигентните опаковки отдавна е престанала да бъде само смела визия за бъдещето. На предстоящото изло­жението Interpack в Дюселдорф от 12 до 18 май 2011 г. специалистите по опаковане и производителите ще мо­гат да получат впечатления на живо за последните ново­сти в опаковъчната индустрия.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар