Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Интелигентните опаковки в полезрението на все повече научни и производствени звенаОпаковките на бъдещето може би ще са достатъчно интелигентни, т.е. ще имат потенциал за наблюдение, контрол и индикация, като например промяна на цвета и температурата или пък издаване на звуков сигнал, указващ изтичане срока на годност на продуктите

В стремежа си да направи индустри­ята адекватна на потребителско­то търсене австралийското звено за научни изследвания CSIRO е прило­жило своя опит за създаването на ин­телигентна опаковка, която да е го­дна за рециклиране и същевременно максимално щадяща околната среда. Изискванията за спазване на разпо­редбите за използване на екологични материали, които да са биоразгради­ми в края на експлоатационния срок, както и повишеният потребителски интерес към пресните храни и въз­можностите за удължаване периода им на съхранение, предизвикват все по-голям интерес към опаковъчната индустрия.

За да отговорят на тези очак­вания, в CSIRO са разработили ре­дица устойчиви технологии, които позволяват запазване целостта на продуктите, а оттам и тяхната стойност.

Използваните от изследовател­ската програма опаковки не са на пе­тролна основа, а са създадени на база­та на естествени полимери (проте­ини, нишесте, захари, мастни киселини и др.). Такива са „дишащият филм“ за опаковане на десертно грозде, кой­то съхранява свежестта на продукта дълго време, и нанопокритието на стъклени бутилки, запазващо качест­вото на напитките и удължаващо сро­ка им на годност, защитавайки ги от вредните светлинни вълни.

В момента звеното работи по създаването на нови опаковки за си­гурност — уникални печати с вграден оптичен ефект, удостоверяващи ав­тентичността и неподправеност­та на продукта.

Bobble бутилките – чудесен пример за марка, разчитаща на колективния подход при създаването на продуктите

Създадените от дизайнера Карим Ра­шид нови Bobble бутилки допринасят активно за намаляване броя на отпа­дъчните материали при бутилиране­то на вода.

Въпреки че в Америка цената на бутилка вода е изгодна, за много хора днес тази индустрия е излишно раз­точителство. При производството на 38 млрд единици вода се използват около 1,5 млн барела петрол за напра­вата на пластмасови бутилки. В съ­щото време всички тези бутилки съ­държат една и съща напитка, която в повечето случаи е еднаква с водата от кухненската мивка. Вследствие колективното преосмисляне на пол­зите и загубите от бутилирането на вода, много компании насочват уси­лията си за създаването на продукт, който да съчетава в себе си загриже­ност за природните ресурси и окол­ната среда, да е икономически ефек­тивен и да отговаря на нуждите на потребителя. Пример за такъв про­дукт е бутилката Bobble за пречис­тена вода, чийто филтър позволява презареждане до 300 пъти.

Освен енергоспестяващи, Bobble бутилките са направени от рецикли­рани PET, без BPA и PVC, и са 100% ре­циклируеми.

Маратонки с името на сър Исак Нютон ще спестяват енергия

Фирмата производител на спортни обувки Newton използва иновациите в опаковъчната индустрия за създа­ването на опаковка с минимално въз­действие върху околната среда.

Кутията за обувки марка Newton е произведена от рециклиран картон на базата на 100% разградими отпа­дъци. За направата на етикета са из­ползвани масла на водна основа с рас­тителен произход. Новата опаковка е лека за транспортиране, лесна за съхранение и напълно рециклируема. Освен за намаляване енергията за производство създателите на кути­ята са помислили и как да съхранят непокътната формата на обувките.

И не само това — производството на кутията е организирано в близост до фабриката за обувки, което е све­ло разходите на фирмата до минимум.

Бирена опаковка или музикален инструмент

Идеята на американските дизайнери Мат Браун и Крис Мъфали да забавля­ват музикално настроените любите­ли на бирата вече е факт. Вдъхновени от латино-ритмите и по-специално от перкусиите, двамата са създа­ли бутилка с разграфен етикет, кой­то и позволява да се превърне в при­митивен духов инструмент, издаващ различни музикални тонове в зависи­мост от количеството бира в нея. Чрез подобни проекти дизайнерите се надяват да проучат музикалните възможности на различните предме­ти, използвани в ежедневието, и за­едно с това да насърчат социалното общуване между хората.

„Музикалните“ бутилки са удобни за хващане с два пръста, а гърлото им е направено по начин, позволяващ оптимално възпроизвеждане на тоно­вете посредством духане в отвора. Същият ефект се получава и когато потребителят почуква по стъклото. Така при включването на достатъчен брой хора може да се образува спон­танен оркестър от духови и ударни инструменти.

Към момента количеството бира, опакована в новите бутилки, е пре­небрежимо малко. Авторите обаче търсят варианти за споразумение с големите пивоварни. По този начин бутилката бира ще може да предло­жи още едно удоволствие на своите почитатели.

Детските храни – не само здравословни, но и все по-атрактивни

Опаковката в една или друга степен продава продукта. В последните години на интереса към опаковките разчитат все повече производители на храни и напитки. Затова и компаниите, които се стремят продуктите им да достигнат до повече потребители, влагат достатъчно пари в опаковането

За да се конкурират успешно с гиган­ти като PepsiCo и Kraft Foods (KFT), днес много нови компании за произ­водство на здравословни храни пра­вят пробив на пазара с нови, атрак­тивни опаковки.

Докато в началото на 90-те го­дини повечето зеленчуци са били про­давани без каквито и да е опаковки, днес дори голяма част от марулите, предлагани на западноевропейските пазари, се пакетират. Подобна тен­денция се забелязва и при други зелен­чуци като морковите. Завишеното потребление на храни и напитки (с около 30%) недвусмислено доказва, че опаковката наистина „продава“ про­дукта.

Вашингтонската компания Crunch Pak следва този пример и пра­ви нова стъпка напред, опаковайки пресни ябълки на резени. Използва се процес, при който ябълката се раз­фасова на 12 парчета, всяко от кои­то се покрива със слой, комбиниращ в себе си витамин С и калций. По този начин ябълковите резени остават свежи и не потъмняват за период от около три седмици. Специално създа­дената пластмасова опаковка позво­лява многократно отваряне и затва­ряне на готовия продукт.

Предварително нарязаните ябълки се пласират толкова добре на пазара, че компанията на няколко пъти сме­ня местата за производство, дока­то достигне производствени възмож­ности, отговарящи на търсенето.

Наскоро Crunch Pak обедини сили­те си с маркетинговата компания Imagination, с която стартират нова линия хранителни закуски под марка­та на Disney. Идеята е новите опа­ковки да подтикнат родителите към закупуването на здравословни дет­ски храни. Въпреки че производители­те не обсъждат конкретните финан­сови резултати от продажбите, те заявяват, че бизнесът им със здра­вословни храни расте с двуцифрени стойности всяка година.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар