Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Модерните опаковъчни материалиВ индустриализирания свят, в който живеем, опаковането на всички видове продукти се наложи като неотменна необходимост и наистина присъства навсякъде в живота. Тъй като все повече хора по света се превръщат в модерни потребители, това присъствие налага опаковането като основна тема за производители и потребители.

Съгласно едно скорошно проучване на Pike Research, устой­чивото опаковане се развива много бързо и след 5 годи­ни ще състявлява 1/3 от глобалния пазар на опаковъчна­та индустрия в света, измерващ се в стотици милиарди долари. Засега тази индустрия е много раздробена и няма ясно изразени пазарни лидери. По тази причина преминава­нето към устойчиво опаковане трябва да се основава на усилията на широк кръг производители, промишлени гру­пировки, търговски вериги и правителства, за да се сти­мулира проектирането и внедряването на минимизирани опаковки, които да могат лесно да се преработват след употреба. Вече се наблюдават огромно количество инова­ции в областта на намалената енергоемкост на опаковъч­ното производство и използването на по–лесно рецикли­руеми и компостируеми опаковъчни материали. Все още обаче предстои да бъде изминат дълъг път в тази посока.

Pike Research прогнозира, че опаковките от пластма­сови материали, които представляват 35% от всички из­ползвани опаковъчни материали, ще бъдат най–бързо раз­виващият се сегмент от пазара за устойчиво опаковане до 2014 г. Едни от най–лесно рециклируемите опаковки — металните, ще имат през този период най–високия дял в устойчивото опаковане — над 63% от тях ще бъдат благо­приятни за околната среда.

Председателят на Packaging and Films Association (PAFA) предвижда, че текущата рецесия може да се ока­же благоприятна възможност за развитието на опаковки­те от пластмаса, тъй като ползвателите и потребите­лите се стремят към ниски разходи и цени. Според него да се представя опаковането като устойчиво на рецесията звучи малко опростенчески, но що се отнася до пластма­совите филми — те имат добър шанс да устоят на влоше­ния икономически климат, тъй като са икономически ефек­тивни, гарантират добра защита на продуктите и осигу­ряват удобства и икономии за потребителите (например системите за повторно затваряне на гъвкавите опаков­ки, които позволяват на домакинствата да намаляват от­деляните от тях отпадъци в стремежа към редуциране на разходите по време на рецесия).

Днес има огромно разнообразие от нови, съвременни опаковъчни материали, които са на разположение на ком­паниите за преоценяване на традиционно използваните материали с оглед реализиране на икономии и постигане на висока ефективност на опаковъчните операции. Разби­раема е, например, привързаността към добре познати­те опаковки от вълнообразен картон и нежеланието да се рискува с нови конструкции на опаковки от велпапе. Но иг­норирането на икономиите от вълнообразен картон не би трябвало да се простира върху цялата снабдителска вери­га. На практика дори цените на опаковъчните материали да се повишават, новите конструкции могат да намалят разходите в много звена от веригата и да допринесат за съществени цялостни икономии. Бързото усъвършенства­не на опаковъчните материали не позволява на някои ком­пании да оценят изгодите и да се пренастроят към тях. Днес хартиите са по–здрави и по–леки от когато и да било. Усъвършенстваните щанцови машини дават възможност да се постигат по–сложни и по–ефективни опаковъчни кон­струкции с новите материали, а съвременният софтуер осигурява избор на оптималната опаковка измежду хиля­ди варианти. В много случаи резултатът от всичко това е възможността да се подобри съществуващата систе­ма за опаковане, и то по различни начини — от използва­нето на по–малко материали до по–ефективно усвояване на транспортните, складовите и търговските простран­ства. Като пример може да послужи дистрибуторския про­ект на компания за напитки, при който проектантите са набрали данни и са симулирали по компютърен път удари­те и натоварванията върху опаковките и продуктите по време на придвижването им по дистрибуторската вери­га. Осъществените промени в опаковъчния материал и ди­зайн, в броя на продуктовите единици в една опаковка и в схемата за подреждане на пълните опаковки върху палета­та са довели до намаляване на опаковъчните разходи с до 12%, редуциране на транспортните курсове с до 8% и удво­яване на удовлетворението при клиентите на компанията. Това е постигнато с истинска ангажираност към подобря­ването на опаковането и на използването на опаковъчни­те материали по цялата верига на снабдяването.

Водещият европейски производител на опаковки от хартия и картон Smurfit Kappa е разработил мека, неабра­зивна хартия SKuffguard за използване като плосък слой при производството на вълнообразен картон. Целта е опаковките от този нов материал да предпазват продуктите от надраскване, протриване и други подобни увреждания по време на дистрибуцията им. Така отпада нуждата от използване на вътрешни предпазни елементи от разпенен полистирол или мехурчесто фолио. В резултат се пости­гат сериозни икономии на материали и средства, повише­на ефективност на опаковъчната система и намаляване натоварването на околната среда с проблемни отпадъци. Подобрената ефективност за производителите и търго­вците обхваща отпадане на разходите за вече излишни­те защитни елементи, намаляване на ръчния труд при опа­коването и разопаковането на продуктите, повишаване на ефективността при отстраняването на употребени­те опаковки и намаляване на размерите на опаковките и на материалите за опаковане на продуктите, водещо до по–ефективно палетизиране, транспортиране и складира­не на готовата опакована продукция. Новият опаковъчен материал е подходящ за опаковане на изделия от стъкло, пластмаса, гума или продукти с печат върху тях, които са високо чувствителни към надраскване и протриване. Плоският слой от новата хартия може да се прилага към всякакви вълнообразни картони — едно–, дву– и трислойни за тежки изпълнения, от малки до големи размери на опа­ковките, и е 100% рециклируем. Компанията е на мнение, че този нов опаковъчен материал ще революционизира защитното опаковане.

При защитното опаковане също има много иновации. Пример за ефективна система за предпазване на чувст­вителни към механични въздействия изделия е новият уда­роомекотяващ материал Globe Guard Eco Flex Molded Pulp, разработен и въведен на пазара от компанията, специали­зирана в устойчивото опаковане Salazar Packaging, Inc. Ма­териалът се изработва от рециклирани вестници и е иде­ален за удароомекотяване, защита на ъгли, обвиване, за­пълване на празни пространства вътре в опаковките и др. Уникалният клетъчен дизайн на материала позволява той да се огъва и напасва към различни форми. За използването му в опаковъчните системи не са необходими матрици или щанци, което го прави подходящ за малки опаковъчни пред­приятия. Материалът може да се използва многократно, да се рециклира, биодеградируем е и се компостира. Въ­преки своята гъвкавост и лесното му разделяне на късове, Globe Guard Eco Flex Molded Pulp е достатъчно здрав, за да замести традиционните и недотам подходящи за околна­та среда разпенени и мехурчести материали.

Изключително много са нововъведенията в областта на пластмасовитe опаковъчни филми. Интерес в тази на­сока представлява метализираният филм от РЕТ Lumirror® MK61 на Toray Plastics (America). Произведен по вътрекамер­ния процес на компанията за метализиране, материалът е проектиран да замести алуминиевото фолио при осигу­ряване на високи бариерни характеристики. Металният слой показва чудесна адхезия във влажна и разяждаща сре­да, като едновременно е устойчив на разкъсване.

За да опакова своето популярно кафе Friele Espresso, норвежката фирма Kaffehuset Friele е избрала гъвкавата опаковка на Amcor Flexibles. Деметализираният материал DeMet XP на опаковката е предпочетен с цел да се даде възможност на потребителите да виждат съдържанието на опаковките от 250 г и по този начин продуктът да се диференцира от другите марки кафе. Така се придава по–свеж вид на кафето на зърна, без да се компрометират бариерните характеристики на опаковката. Процесът на деметализирането прехвърля част от филма на мястото, където се оформя прозрачният прозорец. Материалът се използва за първи път за опаковане на кафе, но е успешно приложим и за шоколадови, захарни и сладкарски изделия от всякакъв вид и размер.

 
12.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Опаковъчни материали

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар