Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Най- запомнящите се опаковки на десетилетиетоОпаковъчната промишленост отдавна не разчита на сигурност. Динамиката на времето и навлизането на новите технологии във всички сфери на живота променят традициите в опаковането, предоставяйки широко поле за творческа изява на специалистите в областта

През последните 10 години, в стре­межа си да предложат достатъч­но атрактивни, красиви и запомнящи се опаковки, които освен това са функционални и устойчиви, компании­те започнаха надпревара за създава­нето на максимално удачна опаковка, която да задоволи променливите вкусове на потребителите.

Със своята серия Miller Lite за про­мишлено производство Miller стана първата пивоварна, пуснала на пазара бира в PET бутилки (сн. 1). Здравина­та на опаковката в съчетание с въз­можностите за многократно отва­ряне, бързо охлаждане и, разбира се, запазване вкусовите качества на би­рата, направиха продукта особено предпочитан по време на пътуване, спорт, излет и дори в ежедневието.

Не по-малко удачни се оказаха и PET опаковките за риба и рибни про­дукти на StarKist (сн. 2). Широката маркетингова подкрепа даде възмож­ност на компанията да промени тра­дициите, налагайки на пазара новия формат опаковки. Други не по-малко важни причини за успеха на продукти­те се оказа дизайнът и качеството на опаковката, благодарение на които рибата не само изглежда по-апетит­но в сравнение с рибата, предлагана в метални и стъклени опаковки, но и запазва свежестта си по-дълго време.

Иновативната опаковка на Camp­bell Soup бързо отстрани съществу­ващите на пазара консервени кутии без пръстен за отваряне (сн. 3). Ком­панията за производство на супи съ­бра достатъчно голяма потребител­ска аудитория, пускайки над 70 разно­видности на продукта. Успехът на линията се дължи на предварително направени проучвания, показващи, че 50% от покупките се правят заради удобството при отваряне на опаковките. Впоследствие Campbell започ­на маркетингова кампания за насър­чаване на нови решения за опаковане на супи, какъвто е случая със Soup at Hand. Поради факта, че остава сту­дена, новата опаковка е идеална за подгряване в микровълнова фурна.

Колко време е нужно, за да бъде за­белязана кутията с кола между други­те продукти в хладилника? Това от­давна не е проблем, тъй като след направено още през 2001 г. проучва­не Coca-Cola пусна на пазара „охлаж­даща“ опаковка, побираща 12 кутии с кола (сн. 4–5). Иновативният не само заради параметрите си (издължено и тънко тяло) продукт допадна на по­требителите поради факта, че не за­ема много място, а перфорациите в горния му край улесняват изваждане­то на кутиите. Факт е, че до момен­та този тип опаковка все още про­дължава да се смята за един от най-удачните продукти на Coca-Cola.

През 2002 г. компанията Heinz първа пусна на пазара т.нар. „обър­ната“ опаковка за кетчуп, обръщай­ки по този начин традициите в до­сегашното производство на сосо­ве (сн. 6). Новият тип опаковка даде възможност на потребителите бър­зо и лесно да ползват продукта. Ерго­номичният дизайн на PET опаковката в допълнение със снабдения със сили­конова клапа капак, предотвратяващ изтичането на продукта, както и „обърнатия“ режим на съхранение (с отвора нагоре) и днес са доказател­ство за уникалността и значимост­та на опаковката.

Ползването на боя в метални ку­тии дълги години представлявало проблем за потребителите. Благодарение на компанията Dutch Boy’s на пазара вече има боя в пластма­сова опаковка с капачка, дръжка и улей за изсипване на нужното количе­ство (сн. 7). Възможностите за мно­гократно отваряне и затваряне по­средством капачката, херметично­то съхранение на продукта, както и невъзможността за поява на ръжда са фактори, предопределили дългия живот на опаковката на пазара.

Опакованото в кутии вино при­съства на пазара още от 80-те годи­ни на миналия век. Фирмите — произ­водителки на скъпи вина, също полз­ват удобството на картонената кутия поради факта, че методът на производство не само спестява го­ляма част от енергийните и транс портни разходи, но е и екологично по-чист. През 2003 г. американската ви­нена компания Black Box първа пусна на пазара качествени вина с дълъг срок на съхранение, опаковани в кар­тонени кутии (сн. 8). Идеята да се продава премиум-продукт в опаков­ка, съхраняваща свежестта на на­питката за срок до четири седми­ци след отварянето на кутията, за­едно с по-ниската цена на продукта, се оказа приятна изненада за потре­бителите.

През 2004 г. компанията Method за пръв път пусна на пазара иновативни опаковки за химикали, предназначени за ползване в обществени перални и фирми за химическо чистене (сн. 9). За разлика от предишните огромни кон­тейнери, леките РЕТ бутилки, съдър­жащи повишени концентрации на де­тергенти, се оказаха много по-удоб­ни и с много повече възможности за печат на инструкциите за употреба. Миналата година компанията пред­стави малък формат на бутилката, съдържащ препарат с 8 пъти по-висо­ка концентрация. Освен по-компакт­на, новата бутилка е със спрей-помпа и за производството ¢ се изразходва 40% по-малко пластмаса.

Неволното унищожаване на указа­нията за ползване на лекарства от пациентите е провокирало разра­ботването на нова концепция за ин­дивидуално опаковане на лекарствени препарати. Иновативната опаковка на американската компания ClearRx е не само елегантна и атрактивна, но и достатъчно функционална (сн. 10–11). Върху обърнатия флакон има го­лям етикет с инструкции за употре­ба, а прозрачната опаковка дава въз­можност за следене на оставащото количество таблетки. За сигурност, че флаконът няма да бъде объркан (в случаите, когато няколко членове на семейството ползват едно и също лекарство), в основата под капака са монтирани многоцветни силиконови пръстени.

Методът на бързото замразя­ване е въведен преди 75 г. от Birds Eye Foods. Компанията не е преставала да работи в тази област и през 2006 г. пусна на пазара иновативна гъвкава PET опаковка за замразени зе­ленчуци, позволяваща приготвянето на продуктите в нея (сн. 12). Благо­дарение на специалните канали, кои­то се отварят в опаковката по вре­ме на задушаването, парата може да преминава равномерно през зеленчу­ците, като по този начин осигурява бързото им размразяване и ефектив­но приготвяне в микровълнова печка. Така, освен че спестява време, мето­дът е и достатъчно „вкусен“.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар