Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Най- използваните съвременни опаковъчни материали за хранителната индустрияСветът на опаковъчните материали търпи драматично развитие. Неизброими са видовете и модификациите материали, техните усъвършенствани „клонинги“ и комбинации, новите им характеристики и приложения за опаковането на хранителни продукти – от универсални до специални. За да помогне на своите абонати, читатели и рекламодатели при избора на подходящите материали, сп. ProPACK започва редовно да публикува практическа информация от тази необятна, но необходима сфера.

При своето стремително нахлуване на пазарите на опаковани хранителни продукти РЕТ се използваше предим­но за безалкохолни напитки. Конструк­цията на бутилките беше семпла, еднослойна, с прозрачно или оцветено тяло. През последното десетилетие опаковките от РЕТ претърпяха бурно развитие. Днес този материал се из­ползва за опаковане на различни видо­ве храни, напитки и подправки, като води, газирани и тихи безалкохолни на­питки, сокове, мляко, бира, растител­ни масла, кетчуп, сосове, горчица, пас­тети и др. Едновременно с това се появиха и проблемите за оползотворя­ването на огромните количества упо­требени опаковки от РЕТ, включващи събиране, сортиране и рециклиране за изработване на нови опаковки за хра­нителни и нехранителни продукти.

Тъй като РЕТ осигурява превъз­ходни визуални и физически качества на широка гама твърди и полутвърди опаковки, разработките за тяхното разнообразяване и за специфични при­ложения се леят като порой. Поради факта, че видът на опаковките е от изключително значение за брандинга и продуктовата диференциация на ви­соко конкурентните пазари, новите добавки, слоеве и покрития, както и технологиите за получаване на изход­ните материали и за изработване на опаковките се съобразяват и с тър­сения краен ефект – успешна защита и продажби на продуктите. Днес оцветяването в комбинация със струк­турния дизайн е средство за маркова идентификация и защита от вредни­те въздействия на обкръжението вър­ху продуктите. Специалните метали­чески, перлени и флуоресцентни ефек­ти са малка част от възможностите пред опаковъчните дизайнери, ограни­чени само от тяхното въображение. Тъй като РЕТ все още не може да се мери със стъклото и алуминия по ба­риерни характеристики и UV защита, предстоят и се правят нови разра­ботки на необходимите добавки, без да се нарушава кристалната му про­зрачност и перфектното формообра­зуване. Към тези предизвикателства се добавя и необходимостта от използване на рециклиран РЕТ за нови опаковки за хранителни продукти.

Въпреки отличните характерис­тики на РЕТ, все още много опаков­ки се изпълняват от стъкло, метал и картон. Главната причина е икономи­ческа – опаковките от РЕТ все още са скъпи. Цената им е дори още по-висо­ка, когато се налага пълнене с горещи продукти или увеличаване на бариерни­те качества. В усилията да се разра­ботят опаковки с качествата на РЕТ, но при по-ниски цени, се търсят ино­вативни решения в сферата на опако­въчните материали.

Полипропиленът (РР) вероятно е едно от решенията поради негово­то по-ниско относително тегло и по-ниска цена при същите характерис­тики на издувния процес (бласформо­ването) с използване на кополимери за постигане на нужната прозрачност. Към това се добавя и добрата енер­гийна ефективност на РР при прера­ботвателните процеси, тъй като не се изисква предварително сушене, както при РЕТ. Опаковките от РР мо­гат да се пълнят с горещ продукт до 120°С, издържат обработка с пара в продължение на 30 минути при 120°С и могат да се използват за приготвя­не/затопляне на храни в микровълно­ви фурни. Повечето системи за затва­ряне (капачките) се изработват от РР, което облекчава разделното съби­ране, сортиране и рециклиране на упо­требените пластмасови опаковки от РР заедно с капачките.

При сравняване с другите най-из­ползвани опаковъчни материали за храни се оказва, че PS е с ниска якост на удар, РЕТ е скъп, а РР осигурява ба­лансирани качества като якост, про­зрачност и цена. При това бласформо­ването на РР опаковки става на една стъпка на една машина, докато за съ­щия процес при РЕТ се използват два процеса на две машини – изработване на преформи и последващо издуване. Единственият недостатък е по-ни­ската производителност при използ­ване на новия инжекционен – стреч-из­дувен процес поради по-бавното заг­ряване на РР.

През последните години вълно­образният картон (ВК) за опаковъч­ни цели се използва все по-интензив­но. Той осигурява добра възвръщае­мост на вложените средства, опаков­ките от него се манипулират лесно, допринасят за икономично използва­не на складовите и транспортните пространства и се рециклират ефек­тивно. Благодарение на екологичните и икономическите му предимства, ВК става все по-популярен и се използва с нарастващо темпо като ценен ин­струмент за брандинг чрез търгов­ското и транспортното опаковане. Това е една от важните причини за значителното увеличаване използва­нето на многоцветния печат и гра­фичния дизайн при опаковките от въл­нообразен картон.

Между главните задачи на европей­ската опаковъчна логистика се откро­ява ефективното запълване на рафтовете и търговските пространства в магазинната мрежа. Установено е, че средно 37% от търговските площи се заемат от транспортни опаковки от вълнообразен картон, които са мно­го благоприятна медия за представя­нето на името и логото, както и на специални послания и информация осо­бено когато са предназначени за хранителни продукти. Затова в дизайна и конструкцията на транспортните опаковки от ВК непрекъснато се вна­сят подобрения с оглед представяне­то на продуктите в местата за тър­говия на дребно. Ориентирането на потребителите при вземането на ре­шение за покупка се осигурява по оп­тимален начин от подложките и дис­плеите от ВК, проектирани съобраз­но конкретните изисквания на тър­говските вериги. Поради това висо­кокачествените опаковки от ВК с пе­чат върху тях стават все по-важни за търговията с хранителни и други ви­дове продукти.

Биопластите (БП) и биоопаковки­те вече излизат на челно място сред новите разработки в опаковането на хранителни продукти. Опаковъч­ните компании разширяват своите производствени мощности в очаква­не на прогнозирания значителен ръст в търсенето на биопласти през след­ващите години. На Interpack 2008 са отделени над 1 000 м2 изложбена площ за представяне на новостите в про­изводството на суровини, материа­ли, опаковки, технологии и машини за тяхното производство.

Много производители на хранител­ни продукти вече намират благопри­ятни условия за опаковане в разграж­дащите се биопласти. Например, пло­довете и зеленчуците започват да се опаковат в пропускливия на водни пари опаковъчен материал от полилактоз­на киселина (PLA). Дори фермерите из­ползват фолиа от PLA за покриване на оранжериите си. Все повече про­дукти се опаковат в биопласти и те печелят нарастващ брой приложения, като вървят успоредно с пластмаси­те на база петрол, дори се комбини­рат с тях. В САЩ и Бразилия има ком­пании, които са в готовност да про­извеждат нови опаковъчни материали за храни от тръстика и етанол. Изход­ните материали за БП обикновено са гранулирани и притежават различни качества за специфични приложения – точно както е с РЕ, РР, РЕТ и PVC. Така те спомагат за създаване на нова до­бавена стойност за потребителите, което пък допринася за увеличаване на продажбите на хранителни продук-ти в биоопаковки.

Една от водещите компании в стратегията за устойчиво опаковане и свързаното с нея развитие на био-пластите е Mondi. Тя разполага с ця­лостно портфолио от иновативни ре­шения за биоразграждащи се опаков­ки под марката Sustainex. Едно от тях е биофилмът за използване на фор­мовъчно пълначни затварящи маши­ни (ФПЗ) за изработване на опаковки тип „плик“ или „торба“. Филмът се из­работва от биополимери на база рас­тителни масла и притежава високи качества за нанасяне на печат, как­то и добри работни и механични ха­рактеристики като якост, устойчи­вост на удар и разкъсване. Той е дву­странно заваряем и може да се използ­ва на опаковъчни машини с постоянно нагрети заваръчни челюсти. Има раз­лични приложения, включително теку­щото му понастоящем оценяване за използване от водещи производите­ли на замразени хранителни продук-ти. Подходящ е за опаковане на суше­ни храни и продукти за бързо хранене, млечни продукти, еднократни капач­ки и чаши, хигиенни продукти. Може да се нанася върху други материали като хартия, чрез екструдиране на покрития и ламинати, което се дъл­жи на добрата му термична стабил­ност и устойчивост на разтопяване. Тъй като съчетава в себе си качест­вата на хартията и биополимерите, Sustainex се явява универсален опако­въчен материал благодарение на своя­та термоустойчивост, заваряемост и бариерни свойства срещу премина­ване на газове и мазнини.

 
06.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Опаковъчни материали

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар