Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Необятните възможности на твърдите пластмасови опаковки

  •  
  •  
  •  
  •  


След безапелационното заемане на лидерските позиции в бутилирането на безалкохолни напитки, опаковките от РЕТ успешно завладяват секторите на битовата химия и почистващите препарати, автомобилизма, промишлените и химическите производства.

Фокусирана върху потребителските групи, Novapak Corp. е въвела серията Shoreline™ РЕТ опаковки с разпръск­ващо (спрей) устройство със спусък. Опаковките са снабдени с удобна за захващане горна част и стандартна гърловина за незабавни доставки от склад с готова продукция. Произвеж­дат се по двустепенен процес, включ­ващ шприцоване и издуване, чрез кой­то се избягват времето за пренастройване и разходите за инстру­менти, типични за традиционното леене под налягане на специални пре­форми и последващото им нагряване и бласформоване. При двустепенния процес се увеличават коефициентът на издуване, ориентацията на молеку­лите и здравината на издувната опа­ковка. Това позволява на компанията да капитализира въз основа на якост­та на удар коравината и прозрачността на РЕТ опаковките, произвеждани в малки и средни серии за променлива­та палитра от нови продукти.

За целите на пълненето с горещи течности, предимно безалкохолни на­питки, е създадена РЕТ опаковка с пра­воъгълно сечение, с което се постига увеличена якост на опаковката и по-плътното ¡ подреждане в транспорт­ни опаковки и палети за увеличаване използваемостта на транспортните и складовите пространства. При пус­кането ¡ на пазара Amoco обяви, че „кубичната“ част от марковото наи­менование на опаковката — QuadMax3 отразява увеличеното с 15% оползо­творяване на палетната площ при подреждането на празни опаковки върху палети и с 8% при палетизирането на транспортни каси с пълни опа­ковки. Същевременно в тях се вмес­тва по-голямо количество продукт в сравнение с цилиндричните опаков­ки и така се пести използването на пластмаса за единица продукт. Нова­та опаковка е допълнение на друга­та серия РЕТ опаковки на фирмата — QuadPlus, предложена за патентоване на технологията за уякчаване на РЕТ опаковките, необходима за повише­ната устойчивост на температурни амплитуди и за предотвратяване на техните деформации при охлаждане­то на горещо напълнените течности с помощта на оребряване.

За пълнене с горещи течности и по-специално с функционални безал­кохолни напитки MD Drinks се е спря­ла на РЕТ опаковката без оребрявания PowerFlex™ на Amcor. Тъй като функ­ционалните напитки на компанията са с нови натурални съставки, избо­рът на опаковката е бил от решава­що значение за пазарното налагане на новите продукти и тяхното симво­лизиране. Закръглените рамене на бу­тилката, директното им преминава­не към гърловината и абсорбиращото вакуума оформление на дъното, заедно с гладката повърхност за безпро­блемното нанасяне на етикета и въз­можността за монолитно релефно из­образяване на логото на компанията са били решаващи фактори при избо­ра на опаковката.

Въпреки безкомпромисното нала­гане на РЕТ сред пластмасите за опа­ковъчни цели, особено в бутилиране­то на течни продукти, някои компа­нии търсят ниши, в които по-евтини и с други качества пластмаси могат да заменят РЕТ.

При комбинирането на полиети­лен с висока плътност (HDPE) и висок повърхностен блясък с подходящи оц­ветители се получава атрактивна за купувачите опаковка. На това залага Ampacetпри избора на бляскави, под­ходящо оцветени непрозрачни опа­ковки от РЕ в замяна на РЕТ. Нейни­ят мастербач РОР, освен оцветяване, придава коравина и по-висока якост на стопилката. Тези качества позволя­ват РЕ да се използва за еднослойни и многослойни бутилки и да се обработ­ва безпроблемно на съществуващите екструдери и други видови техника.

Избистрянето на полипропилена (РР) от Milliken&Co. го прави конкурен­тен на РЕТ при подмяната на стъкле­ните опаковки с пластмасови. Не само по-ниската му цена, но и по-високата му устойчивост на различна темпера­тура и влагонепроницаемост в комби­нация с високата прозрачност са под­ходящи качества за много опаковъч­ни приложения. При производството на бутилки се използва едностепенен процес на шприцоване/екструдиране и бласформоване до получаване на леки и дълготрайни опаковки. Прозрачният РР е подходящ както за листово екст­рудиране, така и за термоформоване.

Silgan Plastics Corp.е разработи­ла цяла линия от коекструдирани двуц­ветни бутилки от HDPE с широка гама размери, гърловини и форми — кръгли, овални и с плоски страни. Два­та цвята са на ивици с еднаква или различна широчина, като могат да по­криват в един цвят широките стра­ни при овалните опаковки и двете по­ловини по височина на цилиндричните. Предназначени са главно за промоцио­нални цели, както и за потребителски опаковки за козметиката и за продукти за лична хигиена.

За увеличаване на визуалното въз­действие на различни марки млечни и месни продукти, RPC Tedeco-Gizeh Troyes е разработила технология за предварителен цветен печат на листовия материал преди термоформо­ването на опаковките. Това позволя­ва оптимално използване на печатна­та зона за атрактивното оформяне на опаковките, включително подходя­щото оцветяване на ръбовете на ка­паците в зависимост от характерис­тиките на продукта.

С новата си термоформована опа­ковка, осигуряваща многократно от­варяне и затваряне, MultivacInc.пре­доставя на производителите на хра­нителни продукти многобройни въз­можности за избор. Опаковката е така умело проектирана, че съчета­ва голямата гъвкавост за продукто­во приложение с марковата диферен­циация на пазарите за храни. Освен на северноамериканския, опаковката вече е популярна на европейския и дру­ги пазари. Формована от полутвърди фолиа, тя се отличава с дълбокия про­фил на капака, който плътно затва­ря тялото и осигурява свежестта на продукта. Наклонът на вътрешната плоскост на капака предпазва проду­кта от приплъзване, когато опаков­ката се поставя вертикално. „Панта­та“ на капака може да се произвежда с различно местоположение в зависи­мост от размера и формата на про­дукта, както и от желания натиск, упражняван от капака. Удобството за потребителя увеличава неговата ло­ялност към марката на производите­ля на хранителния продукт. Така тази нова опаковка добавя нова стойност към продуктите. За удължаване на срока на годност на продуктите, опа­ковката е предвидена да може да се използва и за запълване с модифицира­на атмосфера (МАР). Дъното е назъ­бено за осигуряване на нужната цир­кулация на инертните газове около продукта в опаковката. Отстъпите в ъглите на тялото позволяват лесно отваряне на опаковката. Конструк­цията е предвидена за улесняване на стифирането по височина и на прево­зите в транспортни опаковки и уедре­ни товарни единици.

 
04.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Опаковъчни материали

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар