Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Новости в металното опакованеХоландският производител и достав­чик на феритни компоненти Ferroxcube пусна на пазара високочестотни RFID-етикети, които могат да бъдат по­ставяни върху метални покрития и функциониращи в среда с висока сте­пен на влажност. По този начин се разрешава проблемът с погрешното разчитане на записаните върху тра­диционните RFID чипове данни, поро­дено от наличието на влага или пре­дизвикващите смущения в сигнала метали. Новите етикети притежа­ват епоксидни и силиконови печати, които им позволяват да бъдат използ­вани при екстремни условия и да бъ­дат модифицирани по такъв начин, че да отговарят на нуждите на клиен­та. От Ferroxcube споделят, че RFID чиповете вече успешно се използват от европейска фармацевтична компа­ния за поддръжка на складовата ù сис­тема, както и от железопътна компа­ния за система, следяща маневрите на влаковете при влизането им в пе­риметъра на гарите.

Палет за консерви с нестандар­тен дизайн

Студент от колежа за дизайн и ко­муникации Ravensbourne във Велико­британия е намерил начин да събе­ре върху HDPE палет със 17% повече консервени кутии, отколкото побира стандартна щайга със същата площ.Специфичният дизайн на щайгата за многократна употреба е във форма­та на медена пита, което позволява на цилиндричните консерви да бъдат подреждане на шахматен принцип, като по този начин разстоянията по­между им са сведени до минимум. Спо­ред създателя на палета Томас Уу­лър с него могат да се пренесат 36 метални кутии повече, отколкото в стандартния му вариант. Друго дос­тойнство на новия дизайн е, че позво­лява плътно прилепване на щайгите една до друга, с което се пести цен­но складово пространство. Формата на палета позволява и използването му като продуктов дисплей в магазините.

3 в 1 от Aisapack

От Aisapack представиха нова хи­бридна опаковка Aisacan за напитки с възможност за повторно затваряне.Опаковката притежава едновремен­но характеристики на бутилка, кутия и плик, което я прави удобна за пълне­не с различни видове напитки. Важна характеристика на новия продукт е силно заниженото му тегло (с 50% в сравнение със стандартните PET опаковки), намаляващо значително въ­глеродния отпечатък и щадящо окол­ната среда. От Aisapack заявяват, че опаковката не е толкова лека, колко­то стандартните пликове, но по-висо­кото ù тегло придава необходимата здравина на конструкцията. При нуж­да в структурата на Aisacan могат да бъдат вложени най-различни мате­риали — алуминий, позволяващ бързото и ефективно изстудяване/затопля­не на продукта, или слоеве полипропи­лен (PP), които са особено подходящи за продукти с високо ниво на киселин­ност като газираните напитки.

Разградима метална опаковка

От 3 до 5 години е периодът на раз­граждане на първата в света разгра­дима метална опаковка. Революцион­ната технология е разработена от мексиканската компания–производи­тел на печива Grupo Bimbo, която въз­намерява до началото на 2011 г. да при­ложи новия материал към всички свои продукти. Създателите на опаковката твърдят, че тя успява да запази непро­менени свежестта, вкуса и всички ка­чества на печивата, опаковани в тра­диционните опаковки. Принципът на новата технология е свързан с влага­нето на специална активна съставка, чиято роля е да разкъса молекулярни­те връзки на вложените в опаковката пластмаси. Опаковката вече се използ­ва от едно от дъщерните дружества на компанията Organizacion Barcel.

Иновации от алуминий

Алуминиева кутия за напитки позволя­ва опаковането на две напитки в един контейнер и ги държи отделени отвъ­тре, прибавяйки по този начин доба­вена стойност и за потребителя, и за производителя. Кутията се състои от два разделени компонента, чието сумарно съдържание е достатъчно за единична консумация. Върху нея са ин­сталирани два механизма за отваря­не с ring-pull пръстен, което позволя­ва на поставените вътре напитки да се пият поотделно или да се смес­ват в желаните от потребителя про­порции. Създателят на иновативна­та кутия Дейвид Гонзалес смята, че по този начин ще бъдат удовлетворе­ни нуждите на потребителите, кои­то обичат да смесват, като съще­временно ще пестят от разделното купуване на продукти. Специалните клапи върху отварящите механизми премахват опасността от разливане на съдържанието, когато кутийката е наклонена в обратната посока — ва­жно подобрение с оглед на удобство­то при използване.

Въпреки многото си достойнства алуминиевите кутии имат един сери­озен недостатък — невъзможността им за повторно затваряне след отва­ряне. С решаването на този проблем се е заел производителят на опаков­ки за напитки Ball Packaging Europe, който наскоро пусна на пазара кутия с възможност за повторно запечат­ване. В механизма за повторно за­печатване e вградена пластмасова пластина, която позволява повтор­ното затваряне на кутията посред­ством въртеливо движение. Инова­цията е приложена за първи път през март тази година за опаковките на енергийната напитка Burn на Coca Cola. От Ball Packaging Europe подчер­тават, че количеството използвана пластмаса в една алуминиева кутия е такова, че да не попречи на възмож­ностите за пълноценно рециклиране на опаковките. Мнението на специа­листите е, че новата опаковка на Ball има потенциала да промени облика це­лия сектор.

Храната, приготвена в микровъл­нова фурна, ще става още по-бързо и по-вкусно за японските потребители благодарение на алуминиевите подно­си на MicroRite. Материалите на аме­риканската компания за първи път се използват за комерсиални цели в Азия, като представянето им на японския пазар предизвиква сериозен отзвук. Хартиената основа на подноса е ла­минирана със специални алуминиеви листа, които позволяват на опакова­ните хранителни продукти да бъдат загрявани цялостно, бързо и безопас­но. Новата опаковка позволява сгот­вената в нея храна да остане сочна и крехка, като се избягва изгарянето на отделни части по краищата и не­доброто ù сготвяне в други области, поради неравномерното разпределе­ние на топлината — нежелан ефект на сега използваните опаковки за микро­вълнови фурни.

От Crown Bevcan Europe & Middle East поддържат инициативата на алу­миниевия доставчик Hydro за запозна­ване на потребителите с ползите от използването на алуминия като суро­вина за устойчиво опаковане. По тази причина от Hydro пускат на пазара 600 хиляди алуминиеви кенчета със специален дизайн за нуждите на промоцио­нални събития в университетски кам­пуси и общности в Норвегия и Герма­ния. Кутиите, произведени от Crown, носят върху себе си серия от креа­тивни съобщения, свързани с устойчи­вото опаковане и положителното им влияние върху околната среда. Част от съобщенията са „завинаги млади“ (‚Forever Young‘), „създадено за да ос­тане“ (‚Built to Last‘) и „ще се върна“ (‚I‘ll Be Back‘).

В областта на металните опа­ковки за аерозоли щатската компа­ния WD–40 представи своя нов модел спрей WD–40 Trigger ProTM, който съ­четава лесна за държане ергономична метална опаковка с мултифункциона­лен накрайник и дюза, позволяваща на потребителите да променят силата на струята, без да се получава предо­зиране или изтичане. Струята може да бъде настройвана от капеща до силна, което позволява гъвкавост на работния процес.

 
14.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Опаковъчни материали

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар