Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Ново проучване: Стъклените опаковки са предпочитани от европейските потребителиПроведено тази година проучване показва, че преобладаващото мнозинство (84%) от европейските потребители предпочитат стъклените опаковки пред другите опаковъчни материали, като допринасящи за здравословния начин на живот. Запитани за предпочитанията им по отношение на опаковките в пет различни категории, отнасящи се до здравето и околната среда, повече от две трети от потребителите избират стъклените опаковки пред другите опаковъчни материали

Проучването, проведено от фирмата за глобални пазарни проучвания TNS, се допитва до над 9500 потребители в 19 европейски страни. То потвърждава, че хората отчитат предимствата на стъклото по отношение на човешко­то здраве и опазването на околната среда и биха го пред­почели пред другите опаковъчни материали.

„Потребителите са загрижени за здравето си повече от всякога. Те наистина искат да знаят какви вещества влизат в телата им и какъв е ефектът от опаковките върху околната среда“ — казва говорител на Стъкларски заводи ЮЛА. ЮЛА е член на FEVE — Европейската федера­ция за стъклени опаковки със седалище в Брюксел, която е възложила проучването и подкрепя Европейския потре­бителски форум „Приятели на стъклото“ — и в България е водещ производител на амбалажно стъкло чрез ДРУЖБА Стъкларски заводи АД. Едно от основните предимства на стъклото за здравето на човека е, че то е инертно, т.е. не взаимодейства със съдържанието и не променя проду­ктите, съхранявани в него. Проучването показва, че 84% от европейските потребители се доверяват на стъкле­ните опаковки, защото те защищават храните и напит­ките от химикали, които често се срещат при другите опаковъчни материали. Според потребителите стъкло­то е най-подходящо за запазване на хранителните качест­ва на храните и напитките. Една от причините за това е, че стъклото е непропускливо и предлага отлична барие­ра срещу газовете, които разграждат витамините и раз­валят продуктите. Запитани кой вид опаковка предпочи­тат, за да запазят здравословния ефект на храните и на­питките, 84% от анкетираните избират стъклената.

ДРУЖБА Стъкларски заводи АД

ДРУЖБА Стъкларски заводи АД (www.drujba.bg) е водещ производител на висококачествени стъклени опаков­ки както в България, така и на Балканския полуостров. Фирмата работи чрез сертифицирана система за упра­вление на качеството в съответствие с ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, ISO 22000. Чрез модерните си производствени мощности в София и Пловдив ДРУЖБА Стъклар­ски заводи АД произвежда годишно 1 милиард стъклени опаковки за вино, бира, храни и различни напитки. Продук­цията се реализира на пазарите в над 30 страни по це­лия свят, сред които Великобритания, Германия, Гърция, Италия, ОНД, Румъния, Франция. Голяма част от виноп­роизводителите, преработвателите на плодове и зелен­чуци в България, както и големи международни компании като Карлсберг, Кока-Кола, ИнБев, Хайнекен, се нареждат сред многобройните клиенти, които разчитат на ДРУЖ­БА Стъкларски заводи като техен доставчик и надежден делови партньор.

ЮЛА

Стъклените опаковки — производство на СТЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ ЮЛА — за безалкохолни напитки, сокове, вина, кон­центрати, минерална вода, храни и лекарства доставят на хората в над 30 страни по света много от най-извест­ните и търсени продукти. Стъклените изделия на ЮЛА, предназначени за домакинството, присъстват в милиони домове и заведения за хранене по целия свят. С водещата позиция в Югоизточна Европа ЮЛА произвежда предпочи­таните от потребителите стъклени опаковки, които са 100% рециклируеми, може да се преработват неограничен брой пъти и осигуряват превъзходен вкус, чистота, безо­пасност, хигиена, привлекателен външен вид и стойност. Създадена през 1947 г., фирмата има над 2500 служите­ли в седем завода в Гърция, България, Румъния и Украйна. През 2009 г. нетните приходи от продажби достигнаха 200 милиона евро.

FEVE

FEVE (Европейската федерация на производителите на стъклени опаковки) е сдружение на европейските про­изводители на стъклен амбалаж и машинно произведена домакинска стъклария. Федерацията представлява про­мишлеността за стъклени съдове на международно и по-специално на европейско ниво, и служи като форум за проучване на общи проблеми. FEVE води диалог с европей­ските институции и агенции по въпроси на околната сре­да, търговията и други важни теми. Федерацията промо­тира стъклените опаковки и рециклирането на стъклен амбалаж, като допълва дейностите на стъкларската промишленост на национално ниво.

Приятели на стъклото

„Приятели на стъклото“ е европейски форум на потреби­телите, който подкрепя и промотира правото на потре­бителите да могат да избират храни и напитки в стък­лена опаковка. Той обединява всички, които вярват, че стъклото е правилният избор за тях самите, за семей­ствата им и за околната среда. „Приятели на стъклото“ е основан през 2009 г. от Европейската федерация на про­изводителите на стъклени съдове (FEVE) в отговор на проучване, възложено от FEVE, което установява, че 74% от потребителите в Европа предпочитат стъклени опа­ковки за храната и напитките си.

Стъклото — предпочитана опаковка

Стъклото се произвежда от естествени и устойчиви су­ровини и е предпочитана опаковка както от гледна точ­ка на здравето на потребителя, така и за околната сре­да. Като първична опаковка стъклените контейнери осигуряват запазването, безопасната доставка и атрак­тивното представяне на широка гама продукти за кон­сумация както на европейските, така и на световните пазари. Независимо дали се използва за напитки, храни, козметика, парфюми или фармацевтични продукти, стък­лото играе жизненоважна роля в подкрепа на европейска­та търговия.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар