Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Опаковане на готови детски храниПрез последните години се наблюдават сериозни промени в социалния ни живот. Като цяло прекарваме по-малко време със семействата си. Това означава и по-малко време за приготвяне на здравословна и питателна храна за децата ни. Отделяме значително внимание и на дейности като хобита и спорт, което води до хранене по различно време за членовете на семейството.

Всичко това закономерно води до увеличаване на пазарния дял на гото­вите храни, включително детските. Това е една от бързоразвиващите се тенденции на международните паза­ри. Днес много компании за производ­ство на детски храни се ориентират към този бизнес.

В същото време фирмите, които искат да инвестират в този пазар, са изправени пред значителни предиз­викателства и трудности. Състав­ките в детската храна трябва да са внимателно подбрани и грижливо при­готвени по строги рецептури. След­ва изборът на опаковка, която да е създадена и изработена според без­компромисните изисквания на някол­ко директиви, и този избор е изключително важен.

В отговор на пазарните изисква­ния датският производител на опа­ковки Faerch Plast представя своята нова концепция за опаковки на гото­ви храни с иновативен дизайн. Така Faerch Plast остава верен на мисия­та си да участва активно в създава­нето на здравословни хранителни на­вици у малките деца. Компанията ин­вестира своя научен и технически потенциал в разработването на ак­туален дизайн от иновативни мате­риали, като се фокусира върху това децата да получават своята храна толкова свежа, вкусна и витаминоз­на, както в момента на нейното при­готвяне.

Новите предложения на Faerch Plast са разработени с акцент върху четири различни възрастови групи: 6 месеца – 2 години, 2–5 години, 5–10 го­дини, 10–15 години.

Група 1
Деца на възраст от 6 месеца до 2 години

Бебетата и малките деца имат нужда от някол­ко питателни хранения през деня и за тази цел Faerch Plast са разработили опаковки с няколко отделения, които лесно да разделят продуктите един от друг. Това е решение, което позволява лесното приготвяне на храната независимо дали става въпрос за лека закуска в дома, или за обяд в парка. Този тип опаковки запазват максимално качествата на храните подобно на добре познатия ни стъклен буркан, като в същото време са абсолютно безопасни за децата.

Като се има предвид целевата група на де­цата на възраст от 6 месеца до 2 години, тук качествата на опаковката се оценяват най-ве­че от родителите — от размера на порциите до външния дизайн на кутията и информацията за хранителната стойност, съставки и начина на приготвяне. Опаковките са направени така, че да се харесат и на децата с нестандартния си дизайн — с формата на костенурка, цвете или фигура на анимационен герой. От из­ключителна важност е тяхната безопасност по отношение на манипулирането с опаковка­та — няма опасност да се счу­пи и детето да се пореже на­пример, опаковката се от­варя лесно, без това да крие какъвто и да е риск от нара­няване, което се оценява изключи­телно високо от грижовните ро­дители.

Група 2
Деца на възраст от 2 до 5 години

На тази възраст вече повечето деца имат сил­но чувство за независимост и много от тях ис­кат да участват в процеса на приготвяне на хра­ната. Те са много любопитни и обичат сами да откриват света около тях. За тази целева гру­па от Faerch Plast са разработили съд с форма на мече, който цели да провокира детското въобра­жение и любопитство, като същевременно дос­тавя удоволствие от разпознаването на форма­та. Опаковката е удобна за отваряне от самото дете, като по този начин го стимулира да прави нещата само.

На тази възраст вече готовите храни се вписват в социалния контекст на детето. Опа­кованата по този начин храна може да се прие­ма във вид на закуска по време на път, по време на игра с другите деца. Се­мейството спестя­ва време за готве­не и може да се съ­средоточи върху други занимания. Опаковката се предлага и в по-големи размери, което позволява поставянето на допълнителна информация за хра­нителната стой­ност на проду­кта, съставките и начина на приготвяне.

Група 3
Деца на възраст от 5 до 10 години

В тази възраст децата бързо растат и разви­ват собствени предпочитания към определени храни. За тази целева група от Faerch Plast раз­работват опаковки, които да са лесни и безопас­ни за манипулиране от детските пръсти. Децата вече могат сами да приготвят храната си и да избират съставките и спрямо своя вкус. Благода­рение на модулния си дизайн опаков­ката позволява смесването на различните съставки. Стабил­ността и я прави подходяща и за носене в училище.

Група 4
Деца на възраст от 10 до 15 години

Децата от тази възрастова група имат ясно из­разено мнение за това, какво да ядат, кога и с кого. Опаковките отново трябва да са разпозна­ваеми и лесни за манипулиране. Освен това тряб­ва да обхващат новия социален контекст на подрастващите и най-вече кръга от приятели, които в този период съставляват основна част от живота им. Готовите ястия са подходящи за подгряване в микровълновата фурна, като съще­временно се явяват здравословна алтернати­ва на закуските, които всички знаем, че трябва да избяг­ваме. Конструкцията на опаковката позволя­ва презентирането на достатъчно ин­формация за хра­нителната стой­ност, съставките и приготвянето.

 
19.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Опаковъчни материали

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар